Veelgestelde vragen (SNA)

 • Wat is het verschil tussen het SNA Register en de Lijst Aangemelde Organisaties van de SNA?

  Het verschil tussen het SNA register en de lijst van aangemelde ondernemingen zit hem in de inspectie. Na aanmelding heeft de inspectie natuurlijk niet meteen plaatsgevonden. Doet u een aanmelding bij de SNA? Dan komt u voor 3 maanden in de Lijst Aangemelde organisaties. In die periode kunt u een afspraak met ons maken om de inspectie in te plannen. Heeft u vervolgens een positieve uitkomst van de inspectie? dan komt u in het SNA Register! Neem contact met ons op voor meer informatie of om een inspectie in te plannen.

 • Wat is major non-conformiteit?

  Van major non-conformiteit is sprake wanneer bij de inspectie blijkt dat uw bedrijf niet voldoet aan een specifieke NEN-4400-eis die onmiddellijk een hoog risico inhoudt. Na ontvangst van het concept-inspectierapport heeft u 10 werkdagen om te reageren. Op basis van uw reactie, en de door u geleverde documenten en informatie, zal de inspecteur eventueel aanvullend onderzoek doen en tot een definitief oordeel komen.
  Lees Verder
 • Wat wordt gecontroleerd bij de NEN 4400-1 inspectie?

  Ter illustratie vind u via deze link een overzicht over welke onderdelen van uw administratie worden gecontroleerd tijdens de NEN 4400-1 inspectie. Hierbij geldt altijd: “Indien van toepassing.”

  Bij de inspectie controleert de inspecteur onder andere:

  • de juridische vorm van uw onderneming
  • de personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties
  • uren- en verlofregistratie
  • loonadministratie
  • aangifte administratie
  • financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting
  • uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400 normen
  • ten slotte ook of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen

  Wilt u een volledig overzicht van wat wij controleren tijdens de inspectie? Daarvoor hebben wij onze checklist NEN 4400-1.

 • Wat is een algemeen verbindend verklaarde CAO?

  Vraagt u voor een CAO een algemeen verbindend verklaring aan? En is de aanvraag goedgekeurd? Dan geldt de CAO voor de gehele bedrijfstak waar hij betrekking op heeft. Via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt u de algemeen verbindend verklaring.

  De ABU-CAO is algemeen verbindend verklaard voor de uitzendsector. NBBU-leden vormen een uitzondering. Zij volgen de NBBU-CAO. Bent u op zoek naar meest recente gegevens? Dan kunt u het beste met Google zoeken naar ABU-CAO. Op de website van de ABU vindt u meerdere brochures over dit onderwerp.

 • Moet ik als uitzendorganisatie een CAO hanteren?

  Ondernemingen die geen lid zijn van een branchevereniging zijn verplicht de CAO van de ABU te volgen. Deze CAO is namelijk algemeen verbindend verklaard. Leden van de ABU of van de NBBU zijn altijd NEN 4400 gecertificeerd. Ook wordt er regelmatig getoetst op de juiste toepassing van de CAO. Voor toetsing op juiste toepassing van Loon is een PayOK inspectie de perfecte aanvulling. Hiermee dekt u ook het WAS risico af.

 • Hoeveel ondernemingen staan ingeschreven bij de SNA?

  Elke dag komen er nieuwe ondernemingen in het register van de SNA (Stichting Normering Arbeid). Ook vallen er dagelijks ondernemingen uit het register. De website van de SNA kent twee registers:

  Het meest actuele overzicht vindt u op normeringarbeid.nl.

  Begin 2018 stonden er circa 4509 ondernemingen ingeschreven in het Register Normering Arbeid. Daarentegen stonden er in 2021 circa 4820 ondernemingen ingeschreven.

  Bureau Cicero voert op jaarbasis meer dan 3000 NEN 4400 inspecties ten behoeve van de opname in het register. Zoekt u meer informatie over de inspectie? Kijk dan eens op onzeproduct pagina of neem contact met ons op.

 • Wat is minor non-conformiteit?

  Blijkt uit de inspectie dat uw bedrijf niet voldoet aan een specifieke eis uit de norm? Dan is er mogelijk in een later stadium sprake van een verhoogd risico en wordt er een minor non-conformiteit benoemt. De inspecteur bespreekt een geconstateerde non-conformiteit altijd met u tijdens de inspectie, zodat u hier op kan anticiperen, geen verassingen achteraf!

  In het geval van een minor non-conformiteit ontvangt u wel de beoordelingsbrief van Bureau Cicero. Uw onderneming wordt daarmee ingeschreven in het Register van de Stichting Normering Arbeid. U krijgt de gelegenheid om het geconstateerde probleem op te lossen.

  Bij de eerstvolgende inspectie beoordelen wij of u daarin bent geslaagd. Als dat zo is, blijft uw onderneming ingeschreven in het register. Bent u daarin niet geslaagd, is er niet langer sprake van minor non-conformiteit, maar van major non-conformiteit.

  Heeft u vragen over een non-conformiteit? Neem dan contact met ons op, wij leggen deze graag voor u uit.

 • Wat is non-conformiteit?

  Er is een non-conformiteit als we bij de inspectie vaststellen dat uw onderneming niet (meer) voldoet aan een van de eisen uit de NEN 4400 norm. Er kan sprake zijn van minor non-conformiteit en van major non-conformiteit.

  Een non-conformiteit bespreken we altijd de inspectie. Dit is dus geen verassingen achteraf!

  Heeft u vragen over een non-conformiteit of wenst u uitleg over een van de opmerkingen in de beoordeling? Neem dan contact met ons op, wij leggen u graag uit.

 • Wat wordt bedoeld met conformiteit?

  Als bij de inspectie blijkt dat uw onderneming volledig voldoet aan de eisen uit de NEN 4400 norm, is sprake van conformiteit. U ontvangt een beoordelingsbrief en Bureau Cicero stelt de Stichting Normering Arbeid hiervan op de hoogte. De Stichting Normering Arbeid verwijdert uw onderneming uit het Overzicht Aangemelde Ondernemingen. Vervolgens wordt uw onderneming ingeschreven in het Register Normering Arbeid.

 • Eens per drie maanden inspecteren? Inspectie frequentie verhoging, hoe kan dat?

  Normaal gesproken vindt elk half jaar een NEN 4400 inspectie plaats. Daarnaast is dit bij frequentie verhogende voorwaarden om de drie maanden. Download hier een pdf-document met daarin alle frequentie verhogende voorwaarden.

  Een paar van deze voorwaarden zijn:

  • Er loopt een FIOD- en/of SIOD-onderzoek.
  • Uit door de Belastingdienst verstrekte verklaringen omtrent de betaling van loonheffingen en omzetbelastingen is gebleken dat er sprake is van een verhoogd risico, zoals een betalingsregeling (voor zover deze verklaringen niet leiden tot uitschrijving uit het register).
  • Bij de vorige twee inspecties zijn herstelde major non-conformiteiten geconstateerd. Te denken valt aan een te late aangifte van loonheffingen en omzetbelasting.
  • Er is sprake van een aanvraag van surseance van betaling, een herstart of een doorstart na een faillissement.
  • Er zijn andere risicoverhogende factoren geconstateerd.

  Als frequentie verhoging toegepast wordt, bespreekt de inspecteur dit ten alle tijde met u tijdens de inspectie, geen verassingen achteraf. Uiteraard is het ook mogelijk om contact met ons op te nemen.

 • 1x per jaar inspectie – hoe werkt inspectie frequentie verlaging?

  Soms is de inspectie frequentie aan te passen. De inspecteur komt dan vaker, of juist minder vaak, langs voor de inspectie. Normaal gesproken vindt elk half jaar een inspectie plaats. Bij frequentie verlagende voorwaarden is dat om het jaar. Download hier een pdf-document met een beschrijving van situaties waarin de inspectiefrequentie omlaag kan naar eens per jaar.

  Uiteraard is het mogelijk om hier contact over op te nemen, we staan u graag te woord.

 • Hoe vaak moet een inspectie plaatsvinden?

  Uitgangspunt is dat de inspecties iedere zes maanden plaatsvinden. Op basis van de risico inschatting wijken we daar incidenteel van af. Dan vindt de inspectie na drie of twaalf maanden plaats.

  Nadat uw onderneming is gecertificeerd, moet u elk kwartaal een verklaring van de Belastingdienst overleggen met betrekking tot de betaling van loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.

Een andere vraag stellen?


  Schrijf u in voor de nieuwsbrief