Home / Blogs, Specials en Opinie / Arbeidskrachten in- en doorlenen, wat is het verschil in de WTTA t.o.v. de SNA 

Arbeidskrachten in- en doorlenen, wat is het verschil in de WTTA t.o.v. de SNA 

De aanstaande Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) roept veel vragen op bij zowel uitleners als inleners. Begrijpelijk, want deze wet brengt belangrijke veranderingen met zich mee die grote gevolgen kunnen hebben. 

Zie daarvoor ook ons Webinar: Wat betekent het toelatingsstelsel voor u als inlener? en eerder gepubliceerde nieuwsartikel op Flexnieuws SNA-keurmerk is de sleutel tot verplichte toelatingsstelsel.

SNA-keurmerk is de sleutel tot verplichte toelating

Een cruciaal verschil voor bedrijven die arbeidskrachten inlenen, is dat dit vanaf 1 februari 2026 alleen nog maar mag gebeuren via toegelaten uitleenbureaus. Het behalen van het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid is hierbij essentieel. Dit keurmerk opent de deur naar het verplichte toelatingsstelsel. Het is dan ook niet verrassend dat veel uitleners zich nu al voorbereiden op het behalen van dit keurmerk. 

Uitleenbedrijven die op 30 juni 2025 gecertificeerd zijn voor het SNA-keurmerk (van de Stichting Normering Arbeid) en in het SNA-register staan, laat men toe op basis van hun SNA registratie. 

Het niet voldoen aan de eisen van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) kan ernstige gevolgen hebben, zoals het stopzetten van de activiteiten. Het niet voldoen aan het SNA-keurmerk heeft echter geen gevolgen voor de continuïteit van de activiteiten. Op het moment dat er bij een inspectie voor het SNA keurmerk omissies worden vastgesteld moeten deze worden hersteld. Dit zorgt ervoor dat men ondernemers in staat stelt om met een huiswerklijstje verbeteringen door te voeren. Dit is de reden dat veel ondernemers in deze sector bezig zijn om het SNA-keurmerk te gaan behalen. 

Spelregels in- doorlenen met een SNA-keurmerk

Indien er wordt in- en doorgeleend van ondernemingen die niet staan ingeschreven in het Register van de Stichting Normering Arbeid (SNA), is in- en doorlening alleen toegestaan, indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 1. De onderneming waarvan wordt ingeleend staat correct geregistreerd in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel, zoals bedoeld in Waadi, artikel 1, lid 1, onder c.
 1. De totale omzet aan ingeleende arbeid of de totale omzet aan arbeid bij uitbesteed werk per uitlenend bedrijf of per (onder)aannemer bedraagt niet meer dan 5 % van de omzet van de eigen onderneming over de voorafgaande 12 maanden.
 1. Het absolute totaal aan omzet van ingeleende arbeid en de totale omzet aan arbeid bij uitbesteed werk overschrijdt het maximum van 25 % van de eigen omzet niet.
 1. Ten minste 55 % van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting wordt op de g-rekening van de uitlener gestort. Dit percentage kan worden verminderd tot 40 % van het factuurbedrag indien de Verleggingsregeling omzetbelasting wordt toegepast. 
Bovenop deze spelregels moet men aan onderstaande voorwaarden voldoen, ook als de onderneming wel staat ingeschreven in het SNA keurmerk. 
 1. Het inlenen of uitbesteden van werk wordt schriftelijk vastgelegd. 
 1. De onderneming moet aantonen dat een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden waaruit blijkt dat bij het inlenen van een in het buitenland gevestigde onderneming voldaan wordt aan haar controleplicht als dienstontvanger. 
 1. Indien er sprake is van arbeidskrachten met een A1 detacheringsverklaring afgegeven op basis van 13 Verordening (EG) nr. 883/2004, moet er sprake zijn van een organische band met de in het buitenland gevestigde werkgever.
 1. Er geen arbeidskrachten met een A1 detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 worden in- en doorgeleend.
 1. Indien men arbeidskrachten inzet die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte, dan wel Zwitserland, moet de onderneming aantonen dat de identiteit van deze personen is vastgesteld. Hierbij is ten minste het volgende vastgelegd: (- Naam; – Geldigheidsduur, -het soort en nummer van het identiteitsdocument en – indien van toepassing het soort A1-detacheringsverklaring (artikel 12 of artikel 13). 
 1. Indien men arbeidskrachten inzet die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte, dan wel Zwitserland, moet de onderneming aantonen dat de identiteit van deze personen is vastgesteld. Hierbij moet ten minste het volgende zijn vastgelegd: 
  – een kopie van de relevante pagina’s van het identificatiedocument; 
  – een kopie van het document waaruit de gerechtigdheid tot het verrichten van arbeid in Nederland blijkt.” 

Spelregels in- doorlenen in de Wet Toelating ter beschikkingstelling arbeidskrachten (WTTA)

De nieuwe normen in de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) zullen voor een deel van gelijke strekking zijn maar naar verwachting worden uitgebreid. Onderstaande uitbreidingen zijn op het terrein van in- doorlenen te verwachten. 

 1. Er moet duidelijk gemaakt worden wie de feitelijk werkgever is in de keten waarbij de ter beschikking gestelde arbeidskracht in dienst is. 
 1. De informatie over de inlenersbeloning vanuit de inlener moet ook zijn doorgestuurd naar de uitlener; 
 1. Er moet sprake zijn van een toegelaten uitlener volgens de Wet Toelating ter beschikkingstelling arbeidskrachten (WTTA). 

Geen SNA keurmerk, vanwege inhuurdrempels 5% en 25%

In de dynamische wereld van inhuren van flexkrachten is de nieuwe wetgeving rondom het ter beschikking stellen van arbeidskrachten een uitdaging waar velen mee worstelen.  

Het behalen van het SNA-keurmerk wordt essentieel, maar is niet altijd eenvoudig. Vooral de inhuurdrempels vormen een struikelblok voor ondernemingen die arbeidskrachten in- en doorlenen zoals MSP’s en brokers. Deze drempels stellen dat niet meer dan 5% van de eigen omzet per niet-SNA-gecertificeerde leverancier mag worden ingeleend, en dat het totaal aan niet-gecertificeerde leveranciers beperkt is tot 25% van de eigen omzet. Voor veel van deze bedrijven, die vaak via ketenleveranciers arbeidskrachten inzetten, zijn deze percentages snel bereikt. 

Het is daarom verstandig voor in- en doorleners om nu al beleidskeuzes te overwegen. Het streven naar het behalen van het SNA-keurmerk voor al alle leveranciers in de keten is een belangrijke stap om klaar te zijn voor de toekomstige veranderingen. Wel zal iedereen zich moeten voorbereiden op mogelijk lange wachtrijen bij inspectie-instellingen voor de uitvoering van de inspecties. Het is dus cruciaal om op tijd te beginnen met het behalen van het SNA-keurmerk om zo de nodige stappen te zetten, zodat straks probleemloos MSP’s en brokers kunnen blijven leveren aan haar klanten. Op die manier kan men voorkomen dat er tekorten ontstaan aan arbeidskrachten die nodig zijn zoals bijvoorbeeld op de bagageafhandeling en beveiliging op Schiphol. Het zou vervelend zijn als het toelatingsstelsel zorgt voor soortgelijke wachtrijen terwijl we dit kunnen voorkomen. 

Bureau Cicero en Wet Toelating ter beschikkingstelling arbeidskrachten (Wtta)

Bureau Cicero is als inspectie – instelling aangesloten bij de gesprekken die plaatsvinden in de privaat- publieke samenwerking met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW). Als partner van Bovib begrijpen wij de uitdagingen waarvoor de inhuurbranche staat. Wij staan klaar om te helpen en mee te denken over mogelijke oplossingen in deze uitdagende tijd. Als u meer wilt weten of behoefte heeft aan verdere toelichting, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag om u te ondersteunen in deze transitieperiode. 

Patrick Tom

Plaats een bericht