Home / Blogs, Specials en Opinie / Ondervervoer en ZZP, wat is het verschil?

Ondervervoer en ZZP, wat is het verschil?

Ondervervoer en ZZP

Bureau Cicero doet veel inspecties voor Paychecked in Transport. Bij een Paychecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de cao beroepsgoederenvervoer juist wordt toegepast voor werknemers en ondervervoerders die werken voor transportbedrijven.

Bij Bureau Cicero coördineer ik de technisch correcte uitvoering van deze inspecties. Ons doel is om onze klanten vooruit te helpen. Een professioneel opgezette administratie geeft u de rust om u te concentreren op de zaken die echt van belang zijn.

Wij willen graag voorkomen dat u tegen boetes en nabetalingen aanloopt als gevolg van controles van Inspectie SZW, VNB, belastingdienst, enz. Of dat u uw contract verliest met uw opdrachtgever omdat u niet aan de eisen voldoet. Veel vragen die wij in aanloop naar een inspectie en tijdens de inspectie krijgen gaan over ondervervoer en ZZP-ers. Hieronder ga ik daar nader op in.

Om maar gelijk met een lastige te beginnen, wat is het verschil tussen een ondervervoerder en een ZZP-er?

In de optiek van veel transportondernemingen is er geen verschil tussen een ondervervoerder en een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er). Immers is de ondervervoerder de partij aan wie hij vervoer over de weg uitbesteed, tegen een te betalen prijs. En of hij daarbij te maken heeft met een kleine zelfstandige of een grote(re) onderneming met personeel in dienst is minder belangrijk. Het belangrijkste is dat de goederen van A naar B komen. En deels klopt dat ook, de ZZP-er is namelijk een bijzondere vorm van ondervervoer.

Binnen het PayChecked keurmerk wordt er onderscheid gemaakt tussen de ondervervoerder en de ZZP-er. De ZZP-er is een bijzondere vorm van ondervervoer en binnen het PayChecked keurmerk wordt het volgende bedoeld met een ZZP-er: de directeur eigenaar van de onderneming zoals vermeld op de KVK die alleen persoonlijk het transport uitvoert. Wordt het vervoer ook door anderen dan de directeur eigenaar uitgevoerd dan betreft het regulier ondervervoer.

Let op: Met de ZZP-er wordt dus niet uitsluitend bedoeld de onderneming die als rechtsvorm een eenmanszaak heeft. Dit is een veelvoorkomend misverstand. De eenmanszaak is alleen een aanduiding van de juridische structuur en zegt niets over de arbeidsrelatie en het in loondienst hebben van medewerkers. Want dat laatste is ook mogelijk binnen een eenmanszaak.

De verschillen en overeenkomsten tussen een Eenmanszaak en een Besloten Vennootschap
Juridisch structuurArbeidsrelatieArbeidsrelatie
 Medewerker in loondienstZelfstandige (directeur eigenaar)
EenmanszaakCao van toepassing Geen Cao, niet sociaal verzekerd
Besloten VennootschapCao van toepassingGeen Cao, niet sociaal verzekerd

Bij een Eenmanszaak is de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk. Dus als de ondernemer failliet gaat dan is zijn eigen huis ook onderdeel van het faillissement. Meestal is de Eenmanszaak belastingtechnisch gunstiger.

Bij een Besloten Vennootschap is de verantwoordelijkheid beperkt tot de BV. Dus als de ondernemer failliet gaat dan gebeurt er niets met zijn eigen huis in het faillissement. Meestal is de BV belastingtechnisch ongunstiger.

De arbeidsrelatie zegt iets over de arbeidsrechtelijke situatie waarin iemand werkt. Een medewerker in loondienst werkt onder leiding en toezicht, bijv. van de directeur-eigenaar. Op de medewerkers is de cao van toepassing. De directeur-eigenaar werkt niet onder leiding en toezicht. Hij of zij is zelfstandig. Binnen de fiscale regels stelt hij zelf zijn beloning vast. En hij of zij moet zelf voor verzekeringen zorgen, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een zelfstandige die onder leiding en toezicht van de directeur eigenaar werkt bestaat niet. Die is per definitie niet zelfstandig en valt dus onder de cao.

Waarom wordt er in het keurmerk onderscheid gemaakt?

Bij een PayChecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en de cao beroepsgoederenvervoer juist wordt toegepast. En dan maakt het dus wel uit of je te maken hebt met een ZZP-er (die geen personeel in dienst heeft) of met een ondervervoerder waar wel personeel in dienst is. Dit betreft van elkaar te onderscheiden situaties waarbij de risico’s ook op verschillende wijzen getackeld moeten worden.

Omdat er verschillende risico’s zijn voor uw onderneming en uw opdrachtgever bij het zaken doen met een ZZP-er ten opzichte van een ondervervoerder, is het voor u van belang om het onderscheid te maken en te kennen. Op die manier bent u in staat om passende maatregelen te treffen om deze risico’s vanuit uw eigen onderneming te beheersen. En daarmee ook op de juiste manier aan de PayChecked normen te voldoen

Voorbeeld risico’s ondervervoer

Wanneer u vervoer uitbesteed aan een ondervervoerder die zijn medewerker niet volgens de CAO beloont dan zijn zowel u als uw opdrachtgever die u de opdracht heeft gegeven, in het kader van de Ketenaansprakelijkheid voor het loon aansprakelijk voor het te weinig ontvangen loon. En stel nu eens voor dat de ondervervoerder nog weer een andere ondervervoerder heeft ingeschakeld! Hoe houd u dan grip op de juiste loonbetaling?

Het PayChecked keurmerk helpt u om deze risico’s te beheersen. Zo wordt gevraagd of er een zogenoemde WAS overeenkomst getekend is met de ondervervoerders. In deze WAS overeenkomst worden een aantal afspraken vastgelegd tussen u en uw ondervervoerder, waarbij minimaal de volgende punten aan bod komen:

  • Het toepassen van de juiste cao door de ondervervoerder;
  • Het beschikken over een klachtenregeling m.b.t. het loon van zijn medewerkers;
  • Dat de ondervervoerder (indien van toepassing) meewerkt aan loonvalidaties door een externe partij;
  • Er worden eisen gesteld aan het kettingbeding; maakt de ondervervoerder nog gebruik van andere ondervervoerders? Zo ja, dan heeft hij de verplichting dit bij u te melden en er moet bepaald worden hoeveel partijen er maximaal in de keten mogen zitten.
Voorbeeld risico’s ZZP-er

U besteedt vervoer uit aan een ZZP-er (A), en deze ZZP-er (A) besteedt het vervoer ook weer uit aan een ZZP-er (B). U heeft geen zicht op het soort overeenkomst dat gesloten is tussen A en B. Is dat wel een door de belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst? Of wijken de feitelijke werkzaamheden af van de werkzaamheden zoals beschreven in de overeenkomst? De belastingdienst kan op basis van de werkelijke situatie stellen dat er geen sprake is van een zelfstandig ondernemer maar van een echte of fictieve dienstbetrekking. In dat geval dient A alsnog loonheffing en sociale verzekeringspremies af te dragen over hetgeen B heeft gefactureerd. En wanneer A dat niet kan betalen dan komt de belastingdienst bij uw onderneming om deze loonheffing en sociale verzekeringen alsnog te betalen, want u maakt onderdeel uit van de keten.

Ook hier helpt het PayChecked keurmerk u met de beheersing van de risico’s. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om een door de belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst, de NIWO-vergunning van de ZZP-er en om aantoonbaar te maken dat de ZZP-er beschikt over eigen vervoer. Dit alles om te borgen dat u met betrekking tot deze ZZP-er geen risico loopt voor het inhouden en afdragen van loonheffingen.

Heeft u vragen over dit blog. Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op via e-mail contact@cicero.nl of bel ons op 038 7200821.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht