Home / Blogs, Specials en Opinie / PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

Damaris Tjallinks

Bureau Cicero doet veel inspecties voor PayChecked in Transport. Bij een PayChecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de Cao Beroepsgoederenvervoer juist wordt toegepast voor werknemers en ondervervoerders die werken voor transportbedrijven. Bij Bureau Cicero coördineer ik de technisch correcte uitvoering van deze inspecties. Ons doel is om onze klanten vooruit te helpen. Een professioneel opgezette administratie geeft u de rust om u te concentreren op de zaken die echt van belang zijn. Wij willen graag voorkomen dat u tegen boetes en nabetalingen aanloopt als gevolg van controles van Inspectie SZW, VNB, belastingdienst, enz. Of dat u uw contract verliest met uw opdrachtgever omdat u niet aan de eisen voldoet. We komen regelmatig dezelfde problemen tegen.

Hieronder behandel ik er een paar.

Mag ik positief afwijken van de Cao Beroepsgoederenvervoer?

Bij de meeste cao’s mag je wel meer, maar niet minder, betalen dan aangegeven in de cao. Dit noemen we minimum cao’s. De Cao Beroepsgoederenvervoer is een standaard cao. Bij een standaard cao mag je niet afwijken van de cao, ook niet meer betalen. Dat maakt de Cao Beroepsgoederenvervoer tot een bijzondere cao. Er zijn allerlei regels in de cao omschreven die gevolgen hebben voor het loon. Een goede tijdregistratie, de loonschalen, ATV dagen, maar ook rij-en rusttijden moeten precies volgens de cao worden toegepast. Daarom is het belangrijk om te werken met een boekhouder of administratiekantoor die kennis heeft van deze specifieke cao.

Hoe zit de vakantiegeld betaling van de Cao Beroepsgoederenvervoer in elkaar?

Dit kan ik het beste uitleggen met een voorbeeld:

Om te beginnen wordt er gebruik gemaakt van een peildatum en dat is april. Dat houdt in dat het loon dat de medewerker in de maand april verdient, of bij vier-wekelijkse verloning periode vier, de grondslag is voor de berekening van het vakantiegeld. Dit loon wordt vermenigvuldigd met twaalf, of bij vier-wekelijkse verloning met dertien. En hierover wordt 8% vakantiegeld berekend. (artikel 69 lid 1)

Vervolgens moet dit vakantiegeld voldoen aan de minimale uitbetaling zoals deze in de cao is opgenomen. Voor alle medewerkers van tweeëntwintig jaar of ouder geldt dat het uitbetaalde vakantiegeld minimaal 96% van het loon in loonschaal D1 bedraagt, of bij vier-wekelijkse verloning 104% van het loon in loonschaal D1. Dit komt neer op een minimaal uit te betalen van bedrag van ongeveer € 2.100,= bij een fulltime dienstverband. (artikel 69 lid 2)

De periode waarover het vakantiegeld wordt opgebouwd is in de cao bepaald van januari tot en met december. (artikel 69 lid 4)

Houdt dat in dat er 7 maanden vakantiegeld vooruitbetaald dient te worden?

Ja, dat klopt. Er zijn in de cao echter twee uitzonderingen opgenomen. Wanneer de medewerker minder dan een jaar in dienst is, of de medewerker is werkzaam op basis van een contract voor bepaalde tijd en is korter dan drie jaar in dienst, dan mag de werkgever het vakantiegeld in twee termijnen betalen. Een termijn in mei en een termijn in november. (artikel 69 lid 5)

Wat als een medewerker bijv. in mei, na ontvangst van het vakantiegeld ontslag neemt. Dan moet hij terugbetalen. Wat dan te doen?

Het is van belang dat de werknemer bekend is met het feit dat hij zijn vakantiegeld vooruit ontvangt. Vermeld dit dus duidelijk in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. Neem de moeite om dit uit te leggen en ook te schrijven in plaats van naar de cao te verwijzen. De meeste medewerkers lezen de cao niet of niet goed.

Daarnaast is het zinvol om bij de opzegging door de werknemer direct het gesprek aan te gaan. Vraag of de werknemer weet dat hij als gevolg van de opzegging een deel van het vooruitbetaalde vakantiegeld moet terug betalen.

Kijk samen hoeveel er terugbetaald moet worden en wat dat dan inhoudt voor het loon over de laatste maand waarover de medewerker nog loon ontvangt. Want op basis van artikel 7:632 lid d*, mag het teveel uitbetaalde vakantiegeld volledig verrekend worden met het laatste loon wanneer de medewerker uit dienst gaat.

Wanneer krijgt de medewerker een tredeverhoging?

Na verloop van elk vol functiejaar gaat de medewerker een trede omhoog in zijn schaal. (artikel 21 lid 2a). Dus als een medewerker in juli 2020 in dienst komt dan is dat in juli 2021.

En als een medewerker zijn werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, krijgt hij dan ook een tredeverhoging?

In dat geval zal de werkgever aan moeten kunnen tonen dat de werkzaamheden onvoldoende worden uitgevoerd. Hij zal dan schriftelijk aan de werknemer onder opgaaf van redenen aan moeten geven dat hij op grond hiervan geen tredeverhoging zal toekennen. Deze mededeling moet uiterlijk een maand voordat de tredeverhoging in zou gaan gedaan worden aan de werknemer. (artikel 21 lid 2b)

Let wel op: Alleen als je je als werkgever aan deze spelregels houdt kan een tredeverhoging achterwege blijven.

Waar moet de urenverantwoording aan voldoen?

Op de urenverantwoording dienen minimaal de volgende gegevens te staan (artikel 26a lid 2c):

  • De datum
  • De begin en eindtijd van de dienst en het totaal aantal uren van de dag
  • De rusttijd
  • De pauzes
  • Correcties
  • De naam en handtekening van de medewerker

Bij die urenregistratie moeten werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn. Dus als de werkgever correcties uitvoert op de urenverantwoording moet dit ook weer door de werknemer ondertekend worden. Zorg voor een helder formulier met de nodige kolommen waarop uw medewerker dit kan invullen.

Mag er gebruik gemaakt worden van oproepcontracten?

Ja dat mag, maar er zijn wel wat aandachtspunten voor de werkgever. De definitie van een oproepkracht, volgens de cao is:

ieder die door de werkgever incidenteel in dienst is genomen voor korter dan vijf achtereenvolgende dagen. Het gaat hier om “incidenteel” en “korter” dan vijf achtereenvolgende dagen. Wanneer hier geen sprake van is, is het volgens de cao een deeltijdmedewerker. (artikel 3 lid 3a en 3b)

Dit verschil heeft te maken met de arbeidsvoorwaarden waar de oproepkracht of de deeltijdmedewerker recht op heeft. De oproepkracht heeft alleen recht op het functieloon en 8% vakantiegeld. De deeltijdmedewerker heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als zijn fulltime collega, waaronder bijvoorbeeld opbouw van vakantiedagen en opbouw van ATV dagen

Let op: Er is een verschil tussen de arbeidsrechtelijke oproepovereenkomst en de definitie die in de Cao Beroepsgoederenvervoer wordt gehanteerd.

*Je mag niet zomaar iets verrekenen of inhouden op het loon van de medewerker. De medewerker heeft altijd recht op een wettelijk minimum. De spelregels over wat ingehouden mag worden op dit wettelijk minimum zijn opgenomen in BW 7:631 en 7:632.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht