Home / Blogs, Specials en Opinie / Opdrachtgevers wees alert op de WAS en WAB!

Opdrachtgevers wees alert op de WAS en WAB!

Maarten de Jong

Verbetering van de positie van de werknemer is een van de voornaamste doelen van de WWZ, de WAS en de WAB. De combinatie van deze drie, met grote impact en in recordtijd ingevoerde wetten, kunnen zorgen voor een onzichtbare giftige cocktail. Opdrachtgevers wees alert! Zeker in combinatie met de Corona-crisis. Onzichtbaar vanuit het zicht van de inhurende opdrachtgever in ieder geval en met grote risico’s gepaard. Lees in deze blog waarom en wat je als inlener hieraan kunt doen.

 
 
Giftige cocktail zorgt voor inleenrisico’s

Lastig, wetgeven in Polderland. In de afgelopen 5 jaar zijn drie wetten die veel impact hebben op de bedrijfsvoering van werkgevers ingevoerd.
Wet Werk en Zekerheid (WWZ 2015), Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS juli 2015) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB 2020). In Polderland worden dit soort initiatieven gebruikt om gelijk een groot aantal detailregelingen te wijzigen, aan te scherpen of te corrigeren in een poging om alles tot op de millimeter nauwkeurig te regelen. Dat is een probleem. Want wat is de echte essentie de van problemen op de arbeidsmarkt?

Tipje van de sluier

de werknemer kan speelbal zijn in de keten van inleners. De complexiteit en het gebrek aan effectieve handhaving werpt de problemen terug de markt in. Nieuwe wetten initiëren en repareren. En de risico’s voor ketenaansprakelijkheid, met name die voor het loon, geregeld in de WAS, die voor een niet-expert lastig te herkennen zijn, worden door de laatste wetgeving (WAB) alleen maar groter. Zeker voorafgaand aan het starten met inhuren van inleenkrachten ontbreekt ieder zicht hierop.

Achtergrond

De WAS regelt de ketenaansprakelijkheid voor het loon. Dit betekent dat u als opdrachtgever aangesproken kan worden op onderbetaling van werknemers in de keten waarin u uw opdracht laat uitvoeren. Tot 5 jaar terug. Voor inleenkrachten die u volgens overeenkomst en met factuur al netjes betaald hebt.

De WAB regelt dat flexibele arbeid fors duurder wordt. Alle arbeidsovereenkomsten die niet voor onbepaalde tijd zijn afgesloten, zijn per 1 januari 2020 minimaal 5% duurder geworden. Voor vakkrachten uitgezonden via specialistische uitzenders geldt soms 10% – 15% loonkostenverhoging. De gemiddelde cao-loon verhoging van 2 % – 3% is hierbij nog niet meegerekend. U heeft in de laatste helft van 2019 wekenlang scherp onderhandeld op de inkoop van uurtarieven per 01-01-2020, maar heeft u zich hierbij niet in de staart gebeten?

Als opdrachtgever loopt u het risico dat:
 • u via de WAS aangesproken wordt op uitvoering van wet- en regelgeving en toepassing van cao’ s door uw uitlener of onderaannemer (vergewis beding / informatieplicht)
 • de opdrachten met uw klanten geen of beperkte ruimte bieden voor prijsverhogingen
 • de complexiteit van wet- en regelgeving en cao’s extra is toegenomen
 • u geen zicht heeft op de juiste toepassing van complexe, en weer gewijzigde, arbeidsvoorwaarden toegepast door uw uitleners / onderaannemers
 • uw eigen marge onder druk staat en geen poldermodel oplossing toelaat.

Als opdrachtgever heeft u waarschijnlijk ook per 1 januari 2020 prijsverhogingen van uw uitleners of onderaannemers geweigerd of maar deels gehonoreerd. Echter zijnde kosten van arbeid, los van de cao loonsverhogingen, daadwerkelijk 5% tot 10% gestegen.

Conclusie: uw inkoper haalt zijn budget (en bonus) maar uw inleenrisico’ s zijn, onzichtbaar, fors toegenomen.

De prijs van risico’s op arbeid

Wilt u dat de scherpe inkoop uurtarieven niet als een boemerang in de vorm van inleen/ketenrisico’s tot na 5 jaar op uw onderneming terugslaan, dan is er huiswerk. Prijsplafonds aan uw kant en fors verhoogde kostprijzen bij uw leverancier(s) zorgen voor fors verhoogde risico’s. Immers, uw leverancier wil zijn marge ook in stand houden. Maar dit lukt nu niet. Wilt u zich vergewissen van juiste toepassing van uw arbeidsvoorwaarden door uw leveranciers, dan zult u zich in deze materie moeten verdiepen. Dit kan heel simpel, maar u moet wel de spelregels kennen.

 1. Heeft u een raamovereenkomst met de WAS bepalingen en ketenafspraken rondom het inzetten van inleenkrachten volledig en helder vastgelegd? Zijn de WAS bepalingen actueel?
 2. Heeft u, als u inleent, per ingezette medewerker een eenduidige inleenbevestiging opgesteld met uw cao, de juiste functiegroep, de hoogte van het loon, ATV, de periodiek, initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen en toeslagen? Zonder deze heldere specificatie geen goede dienstverlening, immers u laat essentiële afspraken onbesproken. Dit vraagt om ‘gerommel’ gezien de grote margedruk bij uw leverancier.
 3. Hebt u uw leverancier goed gescreend? Hebt u contractueel vastgelegd dat u zelf of een derde namens u steekproeven neemt op de afspraken die u over beloning heeft gemaakt? Zijn de keurmerken op orde?
 4. Weet u of uw leverancier zelf inleent of inhuurt bij anderen om uw opdracht uit te voeren? Wilt u dit zelf ook? Dit zijn voorbeelden van ketenafspraken die uw aansprakelijkheid beperken.
 5. Heeft u per inzetsoort aparte prijsafspraken gemaakt? De kostprijsverschillen zijn namelijk aanzienlijk. (wel of geen doorbetalingsplicht bij ziekte/leegloop, hoogte WW-premie, uitzend/payrollcontract, wel of geen pensioenplicht, etc.).
10 voorbeelden uit uw mandje nieuwe risico’s

Met onderstaande voorbeelden krijgt u inzicht in mogelijke risico’s die uw onderneming kunnen raken:

1. Inschaling incorrect en daarmee onjuist uurloon.

U huurt een Timmerman niveau 3 in en deze wordt als Timmerman niveau 1 betaald. U betaalt wel het volle tarief en krijgt er het ketenaansprakelijkheidsrisico voor het loon gratis bij.

2. Overwerkuren niet of niet juist verwerkt

Doordat overwerkuren niet of niet correct worden verwerkt loopt u het risico dat er tot 30% te laag loon (reserveringen/pensioen) uitgekeerd wordt. U betaalt wel het volle tarief + WAS risico.

3. Foutieve doorvoering of toepassing van loonsverhoging en onkostenvergoeding

Loonsverhogingen worden niet of niet tijdig doorgevoerd, onkostenvergoedingen worden niet juist toegepast. U betaalt wel het volle tarief + aansprakelijkheidsrisico voor het loon.

4. Doorbetalingsplicht uitlener bij ziekte

Bij ziekte of wegvallen van werk is er vaak een doorbetalingsplicht bij de uitlener. Dit is niet direct verlegbaar, maar kan wel zorgen voor ‘gerommel’ en per saldo het niet naleven van beloningsverplichtingen. De medewerker is niet gemotiveerd of ‘verdwijnt’ zomaar.

5. Doorbetalingsplichten afhankelijk van de contractsoort
 • 4-weken periode (voor 1 januari 2020 was dit 1 week periode voor nul-uren)
 • doorbetalingsplicht bij ziekte en wegvallen van werk tot einde contract (geen uitsluiting loondoorbetaling)
 • na 12 maanden inzet (bij de uitlener) dient gemiddeld aantal uren vast overeengekomen te worden en wordt de inzet dus minder flexibel
6. Naheffing in verband met ketenaansprakelijkheid

Medewerkers worden ‘gefingeerd’ met de WW-premies voor onbepaalde tijd verloond (laag), waarbij achteraf 5% nageheven kan worden (hoog). Bij faillissement kan dit op uw onderneming nageheven worden (Ketenaansprakelijkheid loonbelasting).

7. Goed ingewerkte uitzendkrachten ‘verdwijnen’ opeens.

Door de margedruk worden uitzendkrachten met een oproepcontract na 12 maanden niet meer ingezet. Deze oproepkrachten worden vervangen, immers dan is er geen minimale inzet vereist. Uw eisen voor flexibele inzet vertalen zich zo in vervanging van ingewerkte goede flexkrachten door nieuwelingen. Zo houdt uw uitlener op uur-basis de laagste risico’s en kosten, maar u als inlener kunt weer van vooraf aan starten met een nieuwe kracht.

8. U dacht een payrollkracht ingehuurd te hebben, maar uw leverancier verloond deze als uitzendkracht.

Dit kan ook gebeuren als uw leverancier een Payroller is, immers kan iedere leverancier uw payrollkracht een uitzendovereenkomst geven.
U loopt een groot risico daar een groot deel van de verplichte arbeidsvoorwaarden niet zijn uitgekeerd aan deze medewerker. Omdat deze bang is ontslagen te worden (eerste 6 maanden kan dit zeer eenvoudig) wacht men met klagen tot na het einde van de inzet.

9. De ET-regeling is onterecht of onjuist toegepast.

Dit geeft extra marge bij de uitzender en meer netto loon bij de uitzendkracht, maar het lijdt tot verminderde afdrachten loonheffing die naar uw onderneming verlegd kunnen worden bij faillissement van de uitzendonderneming.

10. de fiscus claimt de fiscale schulden op u als opdrachtgever in tijden van crisis.

Juist in tijden van de coronacrisis kunnen deze en andere fiscale schulden met een hoger dan gebruikelijk risico op faillissement op uw onderneming geclaimd worden door de fiscus.

Laat een scherp inkooptarief u niet in de staart bijten

Zonder kennis voor de opbouw van een inlener uurtarief heeft u geen inzicht in de haalbaarheid van uw scherpe prijsafspraken. Kennis van de WAS, de WAB en de wetgeving voor uitzenders (ABU/NBBU cao) is de basis voor het juist opstellen van goede inhuurovereenkomsten en inzetovereenkomsten. Maak hierbij altijd ketenafspraken. Maak een goed en volledig overzicht van uw eigen (cao)arbeidsvoorwaarden relevant voor de inhuurkrachten. Dit is samen met een inzetbevestiging de basis voor uw inkoop bij uitleners. Dit geldt ook voor in het buitenland gevestigde leveranciers. Goede inkoopafspraken zijn ook goed controleerbaar.

Doe een periodieke check-up/risico inventarisatie

Zorg voor regelmatige toetsing van de fiscale- en loon- aansprakelijkheidsrisico’s (WAS) door het inzetten van keurmerkeisen in uw samenwerking (NEN 4400-1 / NEN 4400-2 (buitenland) en PayOK (WAS). Wilt u een third-party steekproef onderzoek doen bij een leverancier voor de bij u ingehuurde inleenkrachten (uitzend / payroll) of uitbesteed werk, zet dan een gerenommeerd en ervaren bureau hiervoor in. Kennis van cao’s, uitzendcontracten en -verloning als ook de AVG zijn hierbij onontbeerlijk.

Gaat u zelf aan de slag? Inkopen is meer dan een scherp uurtarief, het is een vak, ook als het om de flexibele schil gaat. Laat u goed informeren over de risico’s door een gespecialiseerde partij.

Heeft u vragen over dit blog? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op.

Plaats een bericht