Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Nieuwe ABU en NBBU cao

Nieuwe ABU en NBBU cao

ABU & NBBU CAO 2022

Er is een nieuwe cao gesloten door ABU met diverse vakbonden met ingangsdatum 17 november 2021. De NBBU-cao is nagenoeg gelijk en gaat in per 1 januari 2022.  De teksten van de nieuwe cao artikelen zijn nu beschikbaar, wij hebben de belangrijkste op een rij gezet.


Op dinsdag 4 januari delen Bureau Cicero en VRF Advocaten hun kennis over de nieuwe uitzend cao’s tijdens een gezamenlijk Nieuwjaars Webinar van 16.00 uur tot 17.00 uur. Mocht u deze willen bekijken, dan is dat mogelijk via de website van VRF advocaten.

Overzicht, webinar en download

Ten opzichte van de laatste cao’s zijn de belangrijkste wijzigingen onderstaand per onderwerp samengevat weergegeven. Deze opsomming is beperkt tot de belangrijkste in het oog springende wijzigingen en daarmee geen volledige weergave van alle wijzigingen. Op dinsdag 4 januari van 16.00 uur tot 17.00 uur in het Nieuwjaars Webinar delen de nummers één en twee van de Partner of Choice 2021 Award –  Bureau Cicero en VRF Advocaten – hun kennis over de nieuwe uitzend cao’s. De volledige tekst van de nieuwe cao’s kunt u HIER downloaden.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen op de bestaande ABU en NBBU cao zijn:

Fase-indeling, duur van de Fase’s en aantal overeenkomsten:

 • Fase A/1-2: verkorting tot 52 gewerkte weken. Er komt overgangsrecht voor lopende uitzendingen zodat ondernemingen tijd krijgen om zich op de nieuwe situatie aan te passen.
  De definitie van het aantal gewerkte weken (art. 2 lid e) wijzigt vervolgens per 1 januari 2023. Dan tellen ook doorgewerkte vakantieweken mee als gewerkte weken.
 • Fase B/3: is verkort naar 36 maanden (was 4 jaar). Het maximum aantal contracten van 6 stuks blijft van kracht. Ook hier komt overgangsrecht voor lopende uitzendingen.

Arbeidsomstandigheden:

 • De uitzender maakt zodanige afspraken met de opdrachtgever, dat de uitzendkracht t.a.v. veiligheidsrisico’s en hulpmiddelen op dezelfde wijze behandeld wordt als de eigen medewerkers bij de opdrachtgever.

Inlenersbeloning:

Is in 2022 uitgebreid naar 9 onderdelen. Deze 3 extra onderdelen zijn:

 1. Vergoeding voor reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk
 2. Eenmalige uitkeringen (geen periodiek uitgekeerde vergoedingen)
 3. Thuiswerkvergoedingen

Vanaf 2023 breidt de inlenersbeloning naar 10 onderdelen uit. Het extra onderdeel betreft:

 • Vaste eindejaarsuitkering (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals deze bij de opdrachtgever bepaald is).

Algemeen ten aanzien van de initiële loonsverhoging (dit is de cao-loonsverhoging): deze geldt vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever. Er is met een voetnoot aangegeven dat deze initiële loonsverhoging met terugwerkende kracht wordt toegepast met een ingangsdatum in het verleden.

Inschalingen in de functiegroep en -trede die binnen 12 maanden zijn hervat in dezelfde cao, blijven van kracht. Werkervaring in de branche/cao blijft daarmee per 3 januari 2022 behouden.

Arbeidsmigranten:

Er zijn voor arbeidsmigranten specifieke artikelen in de cao opgenomen met betrekking tot inkomenszekerheid.

 • Gedurende de eerste 2 maanden van verblijf in Nederland geldt een inkomensgarantie van tenminste het voltijds minimumloon.
 • Wanneer er binnen 2 weken na de start een einde komt aan de inzet van de medewerker door toedoen van de medewerker (bijvoorbeeld disfunctioneren), dan vervalt de inkomensgarantie maar dient de werkgever de werknemer:
  • Schulden kwijt te schelden die zijn opgebouwd en niet kunnen worden ingehouden van loon. Het gaat om schulden die voor aanvang van het werk en ten behoeve van het werken in Nederland zijn ontstaan door betaling door de werkgever
  • de medewerker moet een thuiskomstgarantie krijgen t.a.v. de vervoerskosten naar huis
  • de medewerker moet  nog tenminste 5 aaneengesloten nachten in de ter beschikking gestelde huisvesting kunnen slapen

Voor alle arbeidsmigranten geldt:

 • dat de uitzender voorafgaand aan de komst naar Nederland een uitzendovereenkomst dient af te sluiten met daarin opgenomen: aard van de overeenkomst, benoeming uitzendbeding en wel of geen toepassing uitsluiting loondoorbetalingsverplichting, de arbeidsomvang, arbeidsvoorwaarden en de cao. Een en ander dient in de landstaal en het Nederlands te zijn vastgelegd.
 • Als de arbeidsovereenkomst eindigt (ongeacht welke dit is), dan dient binnen een termijn van 4 weken de uitzendkracht de huisvesting die deze huurt van de werkgever te verlaten. Dit onder voorwaarde dat de arbeidsmigrant de huur wekelijks voldoet en dat de huurprijs ongewijzigd blijft.

Onwerkbaar weer:

Onwerkbaar weer (ingaande per 1 oktober 2021): als het niet mogelijk is om te werken in verband met onwerkbaar weer (zoals bijvoorbeeld in de bouw), dan mag de uitzender de uitzendkracht bij het UWV aanmelden voor een WW-uitkering. Aanvulling tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon inclusief toeslagen voor adv- en wachtdagcompensatie et cetera is wel vereist. Deze regeling geldt niet voor uitzendkrachten met een overeenkomst mét uitzendbeding.

Private aanvulling WW en WGA

De cao partijen streven er naar voor 1 april 2022 aansluiting te zoeken bij cao PAWW om zo afspraken te maken over private aanvullende WW- en WGA uitkeringen voor uitzendkrachten.

Pensioen:

 • Basisregeling: de wachtperiode van 26 gewerkte weken is verkort naar 8 gewerkte weken. De basisregeling blijft onveranderd 52 gewerkte weken gelden, waarna de Plus-regeling aanvangt. Er volgt een overgangsregeling per 1 januari 2022.
 • De grondslag voor de premieberekening wijzigt. Dit geldt voor de Basisregeling en de Plusregeling. Er is een verbreding van de grondslag, waarbij het ‘pensioengevend inkomen’ waarover premie berekend wordt, nieuw gedefinieerd is als de optelsom van de volgende onderdelen:
  • Het loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon), min de fiscale bijtelling leaseauto
  • Het Plus-pensioen werknemers deel in deze premie
  • Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of verstrekkingen (ET-uitruil)

Bron: Pdf met de volledige CAO tekst incl. gemarkeerde wijzigingen.

Plaats een bericht