PayOK introduceert norm controle juiste loon bij buitenlandse aanbieders van arbeid

PayOK introduceert norm controle juiste loon bij buitenlandse aanbieders van arbeidOnlangs heeft Stichting PayOK aangekondigd een norm in te voeren ten behoeve van controle op de loonbetalingen van arbeiders die in Nederland werken via buitenlandse aanbieders. De stichting heeft als doel het toetsen van ondernemingen. Dit binnen de gehele keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Lees meer

Vanaf 2021 in maximaal 2 jaar terugbetalen Corona belastingschuld

Diverse regelingen voor de Coronasteun lopen door tot 1 juli 2021. Echter met het bijzonder uitstel van de belastingbetaling is het Kabinet niet zo ruimhartig. Voor loonheffingen, BTW, VPB etc geldt een periode van 2 jaar welke vanaf 2021 ingaat. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling loopt namelijk uiterlijk eind dit jaar af. Maar wel met een ‘ruime’ terugbetalingsregeling voor ondernemers. Wilt u voor de periode oktober tot eind 2020 nogmaals uitstel van betaling aanvragen, dan dient u dit voor 01-oktober-2020 via site van de belastingdienst aan te vragen.
Lees meer

PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor PayChecked in Transport. Bij een PayChecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de Cao Beroepsgoederenvervoer juist wordt toegepast voor werknemers en ondervervoerders die werken voor transportbedrijven. Bij Bureau Cicero coördineer ik de technisch correcte uitvoering van deze inspecties. Ons doel is om onze klanten vooruit te helpen. Een professioneel opgezette administratie geeft u de rust om u te concentreren op de zaken die echt van belang zijn. Wij willen graag voorkomen dat u tegen boetes en nabetalingen aanloopt als gevolg van controles van Inspectie SZW, VNB, belastingdienst, enz. Of dat u uw contract verliest met uw opdrachtgever omdat u niet aan de eisen voldoet. We komen regelmatig dezelfde problemen tegen.

Hieronder behandel ik er een paar.

Lees meer

ZZP’ers als uitzendkracht! Een greep uit onze inspectiepraktijk

U zult bij het lezen van deze kop wel denken, een ZZP’er als uitzendkracht, dat kan toch helemaal niet. En dat klopt! Want in tijden van schaarste gebeuren er rare dingen!  

De IC verpleegkundige in coronatijd

Het staat ons allen nog vers in het geheugenvolle IC afdelingen waar mensen de benen uit hun lijf lopen om zorg te kunnen verlenen aan ernstig zieke corona patiënten. Vooruitzichten van een overbelast zorgsysteem waarbij door piekbelasting op de intensive care  triage steeds dichterbij lijkt te komen. Want er is simpelweg onvoldoende gekwalificeerd personeel om dit aan te kunnen. 

Lees meer

Verklaring goed betalingsgedrag: Automatisch toegezonden en nieuwe eisen vanaf 07-sept-2020

Verklaring goed betalingsgedrag: Belangrijke wijzigingen vanaf 7 september 2020

Vanaf 7 september 2020 is er een nieuw formulier waarmee de verklaring goed betalingsgedrag aangevraagd moet worden. Alleen met een nieuw formulier kan de verklaring aangevraagd worden. Deze nieuwe verklaring kan ook automatisch worden toegezonden om de 3 maanden. Verklaringen worden alleen nog naar het woon- of vestigingsadres verzonden.
Lees meer

Grondslag transitievergoeding in 2020

Grondslag transitievergoeding in 2020

 

Sinds de introductie van de WAB (1 januari 2020) wordt de transitievergoeding anders berekend. Zeker nu in corona-tijd is dit onderwerp zeer actueel. Maar wat is nu de grondslag voor de berekening van de transitievergoeding? Hieronder het overzicht:

Overzicht loonbestanddelen die mee tellen voor de grondslag van de transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt berekend over het basissalaris. Hierbij een opsomming van de loonbestanddelen die daarboven (meestal) meetellen:

  • vakantietoeslag (over het algemeen 8%);
  • provisies;eindejaarsuitkering;
  • overwerkvergoedingen;
  • ploegentoeslagen;
  • bonussen;
  • winstuitkeringen.
Basissalaris

Wat is het basissalaris? Het basissalaris is het brutosalaris zoals dat per maand voor de overeengekomen arbeidsduur is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Wanneer er sprake is van alleen een uurloon en een overeengekomen arbeidsomvang, moet u het bruto uurloon vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand.

Is er geen sprake van een overeengekomen arbeidsduur (zoals vaak in de flexbranche) dan neemt u het gemiddeld aantal uur dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag is gewerkt. Dit vermenigvuldigd u met het bruto uurloon. Indien er korter dan 12 maanden is gewerkt, neemt u het gemiddelde over de feitelijk gewerkte periode.

Vakantietoeslag

Over het basissalaris moet u vakantietoeslag berekenen. Over het algemeen wordt hiervoor het Nederlandse minimum van 8 procent gehanteerd. Hier kan bij cao of in een arbeidsovereenkomst van af worden geweken. De uitzend cao (ABU (avv) en NBBU) hanteren sinds 1 januari 2020 8,33 procent vakantiegeld.

Provisie

Voor veel salesmanagers en verkoopmedewerkers is het heel gebruikelijk dat het loon dat zij ontvangen gedeeltelijk bestaat uit een provisie. Indien hiervan sprake is dan moet u de uitgekeerde provisie over de voorafgaande 12 maanden bij elkaar optellen en delen door 12. Dit bedrag telt u vervolgens bij het bruto maandloon. Indien er korter dan 12 maanden is gewerkt, neemt u het gemiddelde over de feitelijk gewerkte periode.

Eindejaarsuitkering

Als de eindejaarsuitkering een vast onderdeel is van het loon, dan moet u dit bedrag voor 1/12 deel optellen bij het bruto maandloon. Is de eindejaarsuitkering afhankelijk van een bepaalde prestatie of is deze eenmalig uitgekeerd als geste? Dan is het geen vast onderdeel van het loon en telt deze niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen

Eventuele overwerkvergoeding of ploegentoeslagen die de medewerker heeft ontvangen in de afgelopen 12 maanden tellen mee voor 1/12 deel. Dit bedrag wordt bij het bruto maandloon opgeteld. Indien er korter dan 12 maanden is gewerkt, neemt u het gemiddelde over de feitelijk gewerkte periode.

Bonussen en winstuitkeringen

Bonussen en winstuitkeringen vormen geen vast onderdeel van het loon. Maar in tegenstelling tot provisie tellen bonussen en winstuitkering niet voor 1/12e deel van het gemiddelde per jaar mee. Er geldt een referteperiode van 3 kalenderjaren bij deze berekening. Dat betekent dat u voor de berekening van de transitievergoeding kijkt naar de uitgekeerde bonussen en winstuitkeringen over de afgelopen 36 maanden.

Van dit totaalbedrag telt u 1/36e deel op bij het bruto maandloon. Heeft de werknemer korter dan 3 jaar bij uw organisatie gewerkt? Dan telt u alle bonussen en winstuitkeringen bij elkaar op en deelt u dit bedrag door het aantal dienstmaanden. Een werknemer die 15 maanden bij de organisatie was ontvangt dus 1/15e deel van zijn bonussen en winstuitkeringen en iemand die er 33 werkte ontvangt 1/33e deel.

Houdt dus bij het berekenen van de transitievergoeding rekening met de overige loonbestanddelen die mogelijk mee kunnen tellen voor de grondslag van de transitievergoeding van uw medewerker.

De transitievergoeding dient binnen 3 maanden nadat het dienstverband geëindigd is te worden uitgekeerd aan de (ex-)werknemer. Er gelden sinds 01-01-2020 geen drempels meer t.a.v. de duur van het dienstverband. Voorheen was dit een periode van 24 maanden. Per 2020 geldt dat een medewerker die (zonder dat deze zelf actief ontslag genomen heeft of een schriftelijk aanbod voor een verlenging van een tijdelijke overeenkomst aantoonbaar niet heeft geaccepteerd) uit dienst treedt recht heeft op de transitievergoeding. Ook het dienstverband zeer kort geduurd heeft.

 

Bron: Posted Workers – Voor wie geldt de meldingsplicht

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

 

Nader toegelicht: meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

Nader toegelicht: meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

Sinds 1 maart 2020 geldt voor alle ingeleende werknemers van in het buitenland gevestigde leveranciers én voor ZZP’ers die werkzaamheden in Nederland gaan verrichten in specifieke sectoren, dat altijd voor aanvang van het werk een meldingsplicht is gedaan via Posted Workers.
Lees meer

WEBINAR 8 september | De toekomst van (Europees) flexwerk

Webinar 8 september - de toekomst van flex

de toekomst van flex

Inmiddels is de herziene detacheringsrichtlijn in werking getreden. De uitgewerkte technische beleidsvarianten voor de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering met de Tweede Kamer (gepubliceerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) zijn gepubliceerd.

Op dinsdag 8 september om 15.30 uur organiseren wij een live Webinar met Hendarin Mouselli en Patrick Tom om u in 1 uur een volledige update te geven.

Lees meer

Programma rapportage Uitzendbureaus gepubliceerd door inspectie SZW

publicatie ISZW

publicatie ISZW

Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een programma rapportage gepubliceerd over de uitzendsector. Deze belicht wat is bereikt en hoe de inzet van handhaving wordt voortgezet. Het doel is om misstanden in de sector te verminderen, het aanpakken van malafide in- en uitleners staat dan ook hoog op de agenda.  Lees meer

CAO voorlichtingsbrochure 2020 Beroepsgoederenvervoer

CAO Beroepsgoederenvervoer

CAO-partijen zijn eerder overeengekomen om de (opengebroken) cao 2017-2019 voor het jaar 2020 ongewijzigd te verlengen.  

Vanwege het feit dat de periode tot 2021 nog maar kort is en het geringe aantal wijzigingen hebben de CAO-partijen besloten dit jaar een digitale versie van de CAO-voorlichtingsbrochure te maken. Hierdoor komt er geen nieuw CAO-boekje. 

Er zijn het afgelopen jaar de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving gekomen, waardoor een aantal zaken in de CAO Beroepsgoederenvervoer aangepast dienden te worden.  

Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de digitale versie van de CAO voorlichtingsbrochure.  Lees meer