Payrollers hebben PayOK als kwaliteitskeurmerk nodig

Door ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving voor Payrollers met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de complexiteit van de materie is argwaan ontstaan bij klanten van Payroll ondernemingen. Payrolling lijkt ten dode opgeschreven. Dat is niet waar. Wel is van belang dat Payrollers hun professionaliteit etaleren. Daarvoor is het PayOK keurmerk, in samenhang met NEN 4400, nodig. En bovendien helpt Cicero uw professionaliteit verder uit te bouwen.

Lees meer

Kabinet wil nieuwe kwalificatie ZZP’ers

In de komende maanden gaat het kabinet hierover het gesprek aan met werkgevers, werknemers, ZZP’ers en betrokken organisaties. Doel is duidelijker het onderscheid te kunnen gaan maken tussen werknemers en ZZP’ers.

Lees meer

SNA introduceert in 2020 Modulaire Norm NEN 4400

Met ingang van 01 januari 2020 introduceert SNA de Modulaire Norm. Ondernemingen worden gecertificeerd op basis van de feitelijke bedrijfsactiviteiten.

Lees meer

Opvolging Wet DBA – nieuwe richting deels bekend

Met ingang van 01-10-2021 beoogt minister Koolmees nieuwe wetgeving te introduceren voor het werken met ZZP’ers. Met het Wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen en de Zelfstandigen verklaring worden de contouren van de opvolger van de wet DBA duidelijker.
Het kabinet wil hiermee het verschil in behandeling tussen ZZP‘ers en werknemers verkleinen. Ook wil het kabinet dat er beleid komt dat recht doet aan de grote onderlinge verschillen tussen ZZP‘ers.

De plannen zijn in een wetsvoorstel uitgewerkt en kunnen middels internetconsultatie voorzien worden van commentaar. Ook u kunt dit doen.

Lees meer

Inlenen van een buitenlands uitzendbureau

Uitzendbureau uit het buitenland: A1-verloning, loonbelasting en risico’s die u kunt beheersen Uitzendkrachten inlenen van buitenlandse uitzendbureaus. Waar moet ik dan opletten? In de afgelopen 5 jaar hebben inspecteurs van Bureau Cicero een ruime hoeveelheid NEN 4400-2 inspecties in het buitenland uitgevoerd. Waar is deze specifieke SNA norm voor bedoeld? Voor de certificering van de […]

Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers

Vanaf 01 januari 2020 valt een groot deel van de uitzendwerkgevers in sector 52 “Uitzendbedrijven”. Uitzendwerkgevers welke ingedeeld zijn in een vaksector, zullen een nieuwe beschikking van de Belastingdienst ontvangen over de sectorindeling. Lees meer

Terbeschikkingstelling auto ondanks sleutelbeheer werkgever

Ook als de werkgever de sleutels van de bedrijfsauto’s beheert, kan de werkgever fiscaal gezien toch deze auto ter beschikking stellen aan zijn werknemers. Als de werkgever vervolgens niet aannemelijk kan maken dat de werknemers minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé hebben gereden, dan moet de werkgever de bijtelling toepassen.

Lees meer

Belastingdienst gestart met uitgifte nieuw btw-id

In het huidige btw-nummer van ondernemers met eenmanszaken is het BSN verwerkt. Dit is in het kader van de AVG een inbreuk op de privacy. Daarnaast oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat er een wettelijke grondslag ontbreekt voor het gebruik van het BSN. Om deze reden is de Belastingdienst gestart met het toekennen van nieuwe btw-nummers. Het nieuwe btw-id ziet er zo uit: landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers. De 9 cijfers hebben niets meer te maken met het BSN.

Lees meer

Werkgeverspremies WGA en ZW stijgen licht in 2020

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen, waarvoor werkgevers zich bij het UWV kunnen verzekeren, gaan vanaf 1 januari 2020 stijgen. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,01% stijgen naar 0,76%. De stijging inzake de Ziektewet is groter. Voor de Ziektewet gaat de gemiddelde premie met 0,09% omhoog naar 0,52%. Lees meer

Verwerk transitievergoeding juist in aangifte loonheffingen

Als een werkgever een werknemer ontslaat, dient de werkgever deze werknemer onder voorwaarden een transitievergoeding toe te kennen. Vanaf 1 januari 2020 komen ontslagen werknemers eerder in aanmerking voor een transitievergoeding. Als de werkgever zo’n transitievergoeding betaald, dient hij deze correct te verwerken in zijn aangifte loonheffingen.

Lees meer