SNF Normwijzigingen per 1 september 2019

In de normen en reglementen heeft Stichting Normering Flexwonen een aantal inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd, naast tekstuele verbeteringen en extra uitleg. Op de website van Stichting Normering Flexwonen vindt u de  nieuwe normen en reglementen. Tevens zijn van beide normen en het harmonisatiedocument de versies opgenomen waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd zodat snel te zien is wat er is gewijzigd.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

Overgangstermijn.

De wijzigingen gaan in op 1 september 2019. Er is één maand overgangstermijn hetgeen inhoudt dat per 1 oktober aan de eisen conform het nieuwe normoverzicht dient te voldaan.

 

Bureau Cicero is specialist in het uitvoeren van inspecties voor het SNF inhuur register, mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op.

Voor inspecties voor het SNF regulier register werken wij samen met SKW certificatie

Kabinet intensiveert aanpak misstanden arbeidsmigranten

Het Kabinet roept werkgevers en uitzendbureaus op om signalen over misstanden in huisvesting en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te melden. Inspectie SZW gaat de controle intensiveren.
In de zuidelijke Randstad komt er meer huisvesting beschikbaar.

In een brief van bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en Economische Zaken en Klimaat staat dat het Kabinet met een integrale aanpak de huidige situatie wil verbeteren.

Tekort aan huisvesting, versnel realisatie flexibele woningen

In de Zuidelijke Randstad is afgesproken om € 400.000,- beschikbaar te stellen om een programma rondom de huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Via de Stimuleringsaanpak Flexwonen van de minister van BKZ wordt ingezet op de versnelde realisatie van flexibele woningen.

100.000 woningen erbij

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040.

Bron: flexnieuws.nl

Bron: rijksoverheid.nl

Invoering Europese Detacheringsrichtlijn in ontwikkeling

Recent is het wetsvoorstel gepubliceerd om de herziene Europese Detacheringsrichtlijn in ons land door te kunnen voeren. Dit moet gaan zorgen voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de EU tegengaan.
De impact zal beperkt zijn tot arbeidsmigranten met een A1-verklaring.

Lees meer

Flexkrachten krijgen een hypotheek met de perspectiefverklaring

Flexwerkers kunnen een perspectiefverklaring aanvragen bij hun werkgever. Hiermee kunnen uitzendkrachten en gedetacheerden een hypotheek aanvragen. De medewerker en hun werkgever moeten daarvoor wel voldoen aan een aantal eisen. In dit artikel leest u meer over de perspectiefverklaring.

Financiële instellingen spelen in op de flexibele arbeidsmarkt.

De toename van het aantal flexwerkers, zorgt ervoor dat banken innoveren omtrent hun verstrekkingsnormen voor een hypotheek. De perspectiefverklaring is twee jaar geleden geïntroduceerd. Met deze verklaring kunnen uitzendkrachten een hypotheek aanvragen. Voorheen konden enkel flexwerkers die werkzaam waren voor een uitzendbureau die opgenomen is in het register van de stichting perspectiefverklaring (www.perspectiefverklaring.nl) een dergelijke verklaring aanvragen. Zij hebben immers intern een perspectief taxateur in dienst.

Wat is nieuw?

Nu is het voor alle SNA gecertificeerde uitzendbureaus mogelijk om gebruik te maken van een extern perspectief taxateur. All about flex (www. allaboutflex.nl) is de eerste gecertificeerde extern perspectief taxateur die staat opgenomen in het extern perspectief taxateur register. Bureau Cicero heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de normen waaraan de externe perspectief taxateur moet voldoen.

Wat is een perspectiefverklaring?

Met een perspectiefverklaring toon je aan dat je de komende jaren een bestendig inkomen kunt verdienen. Dit willen banken graag zeker weten voordat ze een hypotheek aan je verstrekken. Uniek aan deze verklaring is dat er niet alleen naar het verleden wordt gekeken maar vooral ook naar de toekomst. Wat is je perspectief op de arbeidsmarkt, en daarmee je inkomenstenverwachting?

Werkgeversverklaring

De perspectiefverklaring is gebaseerd op (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager (arbeidsmarktscan). Ook het oordeel van het uitzend- en detacheringsbureau weegt mee. De verklaring heeft hierdoor bij diverse banken een stevigere waarde als een werkgeversverklaring.
Een belangrijk vereiste voor een perspectiefverklaring is dat je minimaal 52 weken ‘beoordeelbare werkervaring’ hebt. Dit hoeft overigens niet aaneengesloten bij dezelfde organisatie te zijn. Wel moet het meetbaar zijn. Je kunt dus in principe al een hypotheek aanvragen na 1 jaar (flex)werken.

Banken

Inmiddels kunnen uitzendkrachten met een perspectiefverklaring bij steeds meer banken in Nederland terecht. Inmiddels hebben 19 geldverstrekkers zich aangesloten bij dit initiatief.

Normwijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2

In de laatste nieuwsbrief van Stichting Normering Arbeid (SNA) zijn de meest recente normwijzigingen bekend gemaakt welke per 01 augustus 2019 ingaan. Hier leest u welke dit zijn en waar u de volledige tekst ervan kunt vinden.

Nieuwe wetgeving inzake ZZP’ers.

Per 1 augustus 2019 worden er een aantal normwijzigingen doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen. Het strekt tot de aanbeveling om alle aanpassingen en interpretatierapporten goed te lezen en de administratie hierop in te richten.

De normwijzigingen en toegevoegde interpretaties zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 19.01 met ingangsdatum 1 augustus 2019. Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking op het uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er, herindeling van normen ten aanzien van de loonadministratie, het schriftelijk vastleggen waar het gaat om het inlenen van of uitbesteden van werk van gecertificeerde ondernemingen en aanpassingen met betrekking tot de eisen die worden gesteld als identiteitsvaststelling plaats vindt door een derde.

In Interpretatierapport 2019-248 staat een belangrijk punt opgenomen met betrekking tot de opbouw (reservering) 8% vakantiegeld over alle urensoorten waarbij gecontroleerd moet kunnen worden dat minimaal aan de vereiste 108% van het geldende Wettelijk Minimum Loon (WML) voldaan wordt. Het niet direct opbouwen leidt tot hoge administratieve inspanningen en verplichtingen voor de salarisadministratie.

Concreet gaat het in het Handboek Normen versie 19.01 om toevoeging van de volgende rapporten (waar deze een ouder rapport vervangen, staat dat aangegeven):

NEN 4400-1
Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-1:
 • Aanpassingsrapport 2019-244
 • Aanpassingsrapport 2019-246
 • Aanpassingsrapport 2019-247
 • Aanpassingsrapport 2019-250
 • Aanpassingsrapport 2019-251
Toegevoegde interpretatierapporten 4400-1:
 • Interpretatierapport 2017-222a (vervangt rapport 2017-222)
 • Interpretatierapport 2017-223a (vervangt interpretatierapport 2017-223)
 • Interpretatierapport 2019-248
 • Interpretatierapport 2019-249
NEN 4400-2
Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-2:
 • Aanpassingsrapport 2019-245-2a
 • Aanpassingsrapport 2019-252-2
 • Aanpassingsrapport 2019-253-2
 • Aanpassingsrapport 2019-254-2
 • Aanpassingsrapport 2018-233-2a (vervangt aanpassingsrapport 2018-233-2)
Ingetrokken is voor de 4400-2:
 • Interpretatierapport 2018-235-2

Tevens is per 01 augustus 2019 een update van het factsheet normale arbeidsduur (NAD) en WML uitgebracht door SNA. Hierin staan voor de genoemde cao’s de hierin vastgelegde normale arbeidsduur welke bepalend is voor de berekening van het WML en overwerk percentages. U vindt het factsheet hier.

Wilt u meer uitleg over een van de normwijzigingen, laat u terugbellen door een van onze senior inspecteurs en laat een terugbelverzoek achter (geef in het formulier aan dat u graag met een van onze spreekt over de wijzigingen.)

Kosteloos 30 uittreksels met KvK App

De Kamer van Koophandel (KvK) maakt het mogelijk om 30 uittreksels uit het handelsregister in te zien via de KvK App. Hiermee kunnen per jaar 30 gratis inzages gedaan worden, wat een uitkomst biedt om te voldoen aan het nieuwe normpunt bij het inzetten van ZZP-ers in de NEN 4400-1 norm. Lees meer

Doorbetalingsplicht bij 0-uren contract

In een recente kort geding heeft de rechtbank een bedrijf, waar een vrouw aanvankelijk in de zomervakantie 40 uur per week werkte als assistent accountant, veroordeeld tot doorbetaling van haar volledige salaris. lees hier meer over deze casus en wat dat voor invloed heeft.

Lees meer

BTW: Bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld

In een geschil bij de Rechtbank is de vraag gesteld of de bestuurder terecht persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor de onbetaald gebleven omzetbelastingschuld.
Lees meer

EU regelt ‘eerlijk loon’ voor vrachtwagenchauffeurs.

Het Europees Parlement wil dat vrachtwagenchauffeurs eerlijker worden beloond en betere werkomstandigheden krijgen. Hiervoor heeft het Parlement voorstellen goedgekeurd. De voorstellen leggen onder andere vast hoe loon wordt betaald en hoe rusttijden moeten worden geregeld.

Lees meer

WAB: de meest in het oog springende wijzigingen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en treedt vanaf 01-01-2020 in werking. Deze wet zal voor alle werkgevers in Nederland grote veranderingen met zich meebrengen. Flex wordt duurder, dit geldt ook voor tijdelijke dienstverbanden.
In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer