Covid-19 Special | Overzicht

vindt hier een makkelijk overzicht voor ondernemers in flex met betrekking tot de actualiteiten rondom het covid-19 / corona virus

PayChecked in Transport Deel 1 – Waarom, Hoe & Wat

Dit keurmerk is in het leven geroepen door Transport Logistiek (TLN), de branchevereniging voor vervoerders en Evofenedex, de branchevereniging voor verladers.

Waarom een keurmerk voor de transport sector?

Transport wordt veelal uitbesteed. Een fabrikant huurt een transporteur in en een transportbedrijf kan op haar beurt weer een ander inschakelen om transport te verzorgen, en die kan vervolgens weer een ZZP’er inzetten. Dit vormt een keten van partijen.

Per 2017 is in de transport sector de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen in de keten aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet of onjuist betalen van lonen aan medewerkers lager in die keten. Opdrachtgevers willen deze rekening natuurlijk niet betalen en dit risico vermijden.

Lees meer

PayChecked in Transport Deel 2 – Wie is de VNB en mogen ze zomaar komen controleren?

PayChecked in Transport. Wie is de VNB en mogen ze zomaar komen controleren?

De VNB is een stichting die door de werknemersorganisatie (FNV) is opgezet om te kunnen handhaven op naleving van de CAO beroepsgoederenvervoer. In artikel 78 in de CAO is uitgelegd welke bevoegdheid de stichting heeft. We gaan daar hieronder wat dieper op in.

Allereerst is de werkgever gehouden om op een schriftelijk verzoek van een werknemersorganisatie, te reageren. Er moet binnen 4 weken schriftelijk aan worden getoond dat de CAO correct is nageleefd. Dit is een zogeheten omgekeerde bewijslast. Bij de werkgever kan een schadevergoeding opgelegd worden als hij niet kan aantonen dat deze CAO getrouwelijk is nageleefd.  De schadevergoeding moet dan worden afgedragen aan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Lees meer

Covid-19 en inspecteren

De Corona crisis kan zo maar 4 maanden duren, verwachting dat het daarna langzaam weg ebt

We gaan ervan uit dat de Corona problemen 4 maanden gaan duren. Vergelijk het met China. Half december werden daar de eerste gevallen geconstateerd. Nu, eind maart, zijn we 3,5 maand verder en in China zijn ze weer aan het opstarten.

De effectiviteit van de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus te vertragen speelt hier ook een rol. Hoe effectiever, des te langer het duurt voordat we opnieuw in een “normale situatie” terecht komen. Medio oktober laten we het hopelijk achter ons.

Lees meer

Covid-19 NOW Loonkostensubsidie een uitleg

NOW loonkostensubsidie een uitleg.

Na de afkondiging van financiële hulpmaatregelen en -regelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven was het nog even onzeker of de regelingen ook voor de uitzend- en payroll branche gelden. Nu kan de uitzend- en payroll branche daar óók gebruik van maken.

Lees meer

Covid-19 SNA norm; uitstel van betaling en G-rekening

Voor de NEN 4400 inspecties ten behoeve van inschrijving in het SNA register zijn twee zaken van belang:

Lees meer

Covid-19 Informatiebronnen

Wij hebben zo veel mogelijk bronnen verzameld waar u in relevante informatie met betrekking tot de gevolgen van het Covid-19 virus en uw onderneming vindt. Bewaar deze lijst in uw bookmarks, we updaten deze lijst regelmatig. Laatste update: 01-04-2020

Gelijke beloning voor gedetacheerden uit het buitenland

Gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. Het belangrijkste gevolg van de implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede kamer heeft gestuurd. De richtlijn moet uiterlijk op 30 juli 2020 geïmplementeerd zijn.

Maar dit is toch reeds zo geregeld via de Detacheringsrichtlijn en in de wet WAADI die daarmee ook voor medewerkers van in het buitenland gevestigde uitleners (werkgevers) van toepassing is?

Dat is juist. Maar er gaat wat veranderen: werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus krijgen straks daarnaast ook nog recht op aanvullende voorwaarden.

Op grond van de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben deze werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen of in algemeen verbindend verklaarde cao’s.

De arbeidsvoorwaarden waar ze nu al recht op hebben zijn onder meer minimumbeloning (gelijk loon in gelijke functie), werk- en rusttijden, vakantiedagen, arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling.

Huisvesting en aanvullende vergoedingen

Om gedetacheerde werknemers te beschermen is een uitbreiding wetsvoorstel van de bestaande Detacheringsrichtlijn uit 1996 gedeponeerd .

Er komen dan per 30 juli 2020 nieuwe bepalingen bij over aanvullende vergoedingen en met betrekking tot de huisvesting.

Indien een gedetacheerde werknemer meer dan twaalf maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden waarop deze medewerker recht krijgt. Dit houdt in dat vrijwel het hele wettelijke regime van het werkland van toepassing wordt.  Het ontslagrecht en de aanvullende bedrijfspensioenregelingen zijn uitgezonderd.

Onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid om de periode van twaalf maanden te verlengen naar achttien maanden.

Door de nieuwe detacheringsrichtlijn worden de rechten van gedetacheerde uitzendkrachten bijna geheel gelijk gesteld met de rechten van de Nederlandse uitzendkrachten. Uitzendbureaus blijven verantwoordelijk voor hun werknemers. Dit geldt dus ook als de uitzendkracht door de opdrachtgever wordt uitgezonden naar een tweede opdrachtgever.

Belangrijk voor de praktijk

Het is voor u als inlener van groot belang om te weten waar de door u ingehuurde uitzendkracht vandaan komt. Weet u, wanneer u een uitzendkracht van een in Nederland gevestigd uitzendbureau inleent, ook of deze medewerker daadwerkelijk in dienst is van dit uitzendbureau? Of wordt de medewerker ingeleend en doorgeleend door dit uitzendbureau? En is de medewerker feitelijk in dienst van een in het buitenland gevestigd uitzendbureau?

Wanner er duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt zijn met uw uitlener, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Niet alleen de beloning wordt anders, ook de meldingsplicht en daarmee ook uw controleplicht voor de aanmelding van deze buitenlandse inleenkracht. Deze zijn voor u als eindklant in de keten ook uw (eind)verantwoordelijkheid.

Maak over de keten afspraken met uw uitlener. Hiermee borgt u dat de juiste verplichtingen door alle ketenpartijen uitgevoerd worden. Ook zorgt u ervoor dat de juiste informatie bij de juiste partij komt. In dit geval uw interne (cao)beloningsgegevens bij het buitenlandse uitzendbureau.

Bron: Salarisnet

Bron: Flexnieuws

Heeft u vragen? Wij komen graag met u in contact!

Due diligence; zelfregulering werkt!

Bureau Cicero doet regelmatig due diligences / speciale opdrachten bij overnames van uitzendbureaus of andere ondernemingen, waar arbeid een belangrijke rol bij speelt. We doen dit op basis van de expertise die we hebben opgebouwd door het jarenlang doen van NEN 4400 en PayOK inspecties. Deze normenkaders dekken gezamenlijk de financiële risico’s uit arbeid goed […]

Inwerkingtreding meldingsplicht van de WagwEU

Op 1 maart 2020 zal de langverwachte meldingsplicht in werking treden. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), welke op 18 juni 2016 in werking is getreden. Deze wet geldt voor werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht uit gaan voeren. Als er niet aan de meldingsplicht wordt voldaan, kunnen zowel de dienstverrichter als de dienstontvanger een boete krijgen van €12.000,- per niet gemelde werknemer.

Meldloket

Via een online meldloket dienen meldingen gemaakt te worden. Bij dit online meldloket zal onder meer het volgende aangegeven dienen te worden:

 1. welke werkzaamheden er verricht worden
 2. in welke periode
 3. of medewerkers meegenomen worden
 4. de komst van iedere gedetacheerde werknemer moet worden gemeld
 5. de meldingen kunnen vanaf 01 februari 2020 gedaan worden

Van groot belang is dat op de Nederlandse werkgever vervolgens een controleplicht rust. Deze werkgever dient na te gaan of uiterlijk op de dag van aanvang van de werkzaamheden de melding juist en volledig is gedaan.

Verschil dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

In de WagwEU wordt een onderscheid gemaakt tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.
Een dienstverrichter volgens de WagwEU is een buitenlandse werkgever die tijdelijk:

 • Met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten; of
 • Vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland; of
 • Als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt in Nederland.

In sommige gevallen dienen zelfstandigen, die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, zich ook te melden.
Dienstontvangers zijn de opdrachtgevers/klanten waarvoor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat.

Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een ander bedrijf in om bij de Nederlandse klant/opdrachtgever in Nederland aan de slag te gaan, dan is er sprake van onderaanneming. De dienstontvanger in deze situatie is de buitenlandse werkgever of zelfstandige. Het derde bedrijf dient zijn eigen personeel te melden en de buitenlandse werkgever of zelfstandige dient de melding te controleren.

Benodigde gegevens meldingsplicht

De buitenlandse werkgevers moet bij het melden in ieder geval melding maken van de:

 • identiteit van de melder
 • bedrijfsgegevens
 • contactpersoon (artikel 7 WagwEU)
 • identiteit van de klant/opdrachtgever
 • sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd
 • locatie van de werkplek
 • verwachte duur van de werkzaamheden
 • identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
 • identiteit van de werknemers die in Nederland komen werken
 • De aanwezigheid van een A1-verklaring of een andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s).

Zelfstandigen die meldingsplichtig zijn dienen onder meer hun identiteit, de identiteit van de opdrachtgever/klant, de sector waarin de activiteiten uitgevoerd worden, de locatie van de werkplek, de duur van de werkzaamheden en informatie over de sociale premies te melden.

Bron: Ploum

Bron: posted workers I,

Bron: posted workers checklist buitenlandse werkgevers

Bron: posted workers checklist zelfstandigen

Bron: vanzijl advocaten

Ik wil meer informatie