Inlenen van een buitenlands uitzendbureau

Uitzendbureau uit het buitenland: A1-verloning, loonbelasting en risico’s die u kunt beheersen

Uitzendkrachten inlenen van buitenlandse uitzendbureaus. Waar moet ik dan opletten? In de afgelopen 5 jaar hebben inspecteurs van Bureau Cicero een ruime hoeveelheid NEN 4400-2 inspecties in het buitenland uitgevoerd. Waar is deze specifieke SNA norm voor bedoeld? Voor de certificering van de in het buitenland gevestigde uitzenders, detacheerders en onderaannemers.
Je leest in deze blog welke risico’s er zijn en hoe deze beheerst kunnen worden in ‘verhalen uit het werkveld’.

Onbekend maakt onbemind

‘Wat de boer niet kent dat (vr)eet hij niet’ is een oud gezegde. Maar als de krapte groot is,de prijs goed is en de specialisten simpelweg niet meer te vinden zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan is de stap naar Europa snel gemaakt. De Nederlandse (werk)grenzen zijn immers open voor EU/EER-burgers en Zwitsers. Dit geldt zowel voor werknemers als ook voor ZZP’ers/freelancers die werk willen aannemen in Nederland.

Risico’s voor niet betaalde loonbelasting

Als u zaken doet met een buitenlandse onderneming dan gelden dezelfde risico’s voor verlegging van niet betaalde loonbelastingen als wanneer u zaken doet met een in Nederland gevestigde uitzender.
Voor de BTW is het gebruikelijk dat de BTW door de buitenlandse leverancier naar uw onderneming verlegd is (intracommunautaire diensten). Hierdoor is het BTW risico nihil.

In het buitenland gevestigde uitzenders die arbeid ter beschikking stellen aan uw onderneming in Nederland, moeten vanaf de eerste werkdag voor de aan u uitgeleende werknemers loonbelasting afdragen in Nederland. Niet betaalde, of niet juist aangegeven loonbelasting, kan tot 5 jaar terug bij uw onderneming door de Belastingdienst geclaimd worden. De inlenersaansprakelijkheid geldt dus ook voor zaken doen met buitenlandse leveranciers. Ook als u reeds de facturen aan het uitzendbureau in het verleden al volledig betaald heeft.

Om aangifte loonbelasting te doen dient de buitenlandse leverancier van uitzendkrachten bij de Kamer van Koophandel (KvK) op grond van de wet WAADI ingeschreven te staan. Let op: alleen dan kan ook daadwerkelijk aangifte en afdracht loonbelasting gedaan worden. Check dus altijd eerst of uw (aanstaande) leverancier bij de KvK ingeschreven staat met de juiste gegevens.

A1-verklaring – doel en misverstanden

Wordt er gewerkt met een geldige A1-verklaring dan weet u dat de afdrachten voor sociale verzekeringspremies van de ingeleende medewerkers in het buitenland worden geregeld. Is de A1-verklaring niet aanwezig of niet geldig, dan loopt u daarnaast het risico op naheffing van de voor Nederland geldende SV-premies over de totale omvang van het belastbare loon in Nederland.

Voor de duidelijkheid: als er een A1-verklaring is dan zegt dit niets over de loonbelasting. Deze dient bij het uitzenden van een medewerker door een buitenlandse werkgever naar een Nederlandse opdrachtgever altijd door de buitenlandse uitzender zelf, vanaf de eerste dag van inzet, bij de fiscus te worden aangegeven en afgedragen.

In- en doorlenen

Het in- en doorlenen van een medewerker met A1-verklaring die in dienst is van een buitenlandse uitzender, is in principe niet toegestaan; Alleen onder specifieke omstandigheden. Dit vereist maatwerk. Naast kennis van de A1-verklaring en regels hieromtrent dienen specifieke overeenkomsten met de feitelijk werkgever in het buitenland en de eindklant gesloten te worden. Hierover schrijven wij in een volgend blog meer.

Beheersen risico’s bij het inhuren van buitenlandse uitzendbureaus

Door een storting op de G-rekening van de buitenlandse uitzender (40% bij BTW verlegd) beperkt u het risico op een claim van de Belastingdienst inzake de loonheffingen die niet (volledig) zijn afgedragen. Wanneer u zaken doet met een NEN 4400-2 gecertificeerde onderneming en u stort 20% op de G-rekening van deze leverancier dan geniet u op grond van het convenant tussen SNA en de Belastingdienst ook nog vrijwaring op claims van de Belastingdienst.

Welke risico’s zijn er nog meer?

Deze vrijwaring van de Belastingdienst geldt niet voor boetes vanuit Inspectie SZW voor overtredingen en/of inzake verlegbare risico’s naar uw onderneming. Denk onder andere aan claims of boetes inzake:

  • Wet op het minimum loon (WML) en minimum vakantiebijslag
  • WagwEU, via de WAADI en WAS ketenaansprakelijkheid tot betaling van de inlenersbeloning
  • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bij geen gerechtigdheid tot werken in Nederland
  • De Wet Aanpak Schijnconstructies, (WAS), verbod op inhoudingen en plicht tot girale betaling WML
  • Wet op de arbeidstijden en arbeidsomstandigheden

Ten overvloede: op uw onderneming rust de plicht om voorafgaand aan het werken met ingehuurde werknemers of werknemers van onderaannemers, zelf de identiteit en daarmee de gerechtigdheid tot werken in Nederland, van deze medewerkers te controleren.

Inlenersbeloning / WagwEu

Werknemers die u inleent via een in het buitenland gevestigde uitzender dienen het gelijke loon te ontvangen als werknemers in gelijke functie van uw onderneming (WAADI/inlenersbeloning o.b.v. WagwEu). Maar let op: dit is een lastig te controleren kwestie! Bij onderbetaling loopt u als inlener veel risico’s.

Zowel het loon en de doorbetaling van het minimum aantal vakantiedagen, de ATV/ADV-vergoeding, het vakantiegeld, de reiskosten en de toeslagen voor onregelmatigheid en/of overwerk conform inlenersbeloning moeten juist, volledig en tijdig aan de medewerker betaald worden. Het netto equivalent van het WML moet per bank op de eigen rekening van de medewerker betaald zijn.
En hoe zit het met inhoudingen voor huisvesting? Mogen die nu wel of niet gedaan worden? En zo ja, ook onder het WML? Hoe weet u dat het loon daadwerkelijk aan de medewerker is uitgekeerd? En hoe kan een buitenlandse loonstrook gecontroleerd worden?

Gevolgen bij overtredingen of onderbetaling

U bent als (eind)opdrachtgever in de keten verantwoordelijk voor claims of boetes uit hoofde van genoemde wetten indien deze in de keten naar uw onderneming verlegd worden. Dus ook voor gevolgen van onderbetaling (WAS). De gerechtigdheid tot werken in Nederland kunt u zelf controleren, maar daarna wordt het echt complex.

De risico’s die tot een claim of boete kunnen leiden, kunnen tot ver na het einde van de inzet van de medewerker (in de regel 5 jaar) op uw onderneming verhaald worden. Wij zien in de praktijk dat dit regelmatig (tot zeer hoge bedragen) gebeurt. Ook medewerkers kunnen onder bepaalde omstandigheden individueel loon claimen bij de opdrachtgever.

Naast Inspectie SZW die boetes oplegt i.v.m. WML overtredingen en onderbetaling hebben uit hoofde hiervan ook vakbonden FNV en CNV claims bij Nederlandse inleners ingediend. Naast de gerechtelijk afgedwongen nabetalingen zijn diverse (niet publiekelijk zichtbare) regelingen met opdrachtgevers en inleners getroffen door deze vakbonden.

Meten is weten!

Om te meten kunt een gespecialiseerde inspecteur inzetten. Die heeft de noodzakelijke vakkennis en expertise op dit ingewikkelde terrein. SNA kent, naast de NEN 4400-1 ook de NEN 4400-2 norm. Buitenlandse ondernemingen die in het online register van SNA staan, worden jaarlijks tweemaal gecontroleerd. Ook in het buitenland ten kantore van de onderneming. Samen met de juiste G-rekening betaling kunt u hiermee de fiscale risico’s afdekken, dit is uniek voor Nederland.

Tevens worden de loonbetalingen gecontroleerd op basis van steekproeven en de gerechtigheid tot werken in Nederland. Ook de aanwezigheid van het hebben van een procedure rondom de inlenersbeloning wordt getoetst.

Wilt u de risico’s beheersen t.a.v. de juiste betaling van het juiste cao loon of inlenersbeloning? Dan kunt u als aanvulling op een NEN 4400-2 certificering ook kiezen voor de PayOK toetsing voor deze buitenlandse onderneming. De PayOK norm controleert dieper en systematischer op de juiste loonbetalingen en neemt hierin alle facetten die hierop betrekking hebben mee.

Laten meten is weten, of doet u het liever zelf? De keus is aan u.

Blog: AVG en auditering, waar moet je rekening mee houden?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is al weer sinds 2017 effectief in Nederland. De hype is eraf.

Lees meer

Kennismigrant van buiten de EER ter beschikking stellen en IND referent worden? Dit zijn de voorwaarden

In de huidige krappe arbeidsmarkt komen wij steeds vaker tegen dat bedrijven kennismigranten werven die afkomstig zijn uit landen buiten de EER. Welke spelregels gelden hieromtrent?
Lees meer

Kun je werk uitbesteden aan in het buitenland gevestigde ZZP´ers?

Weet waar je op moet letten!

De regelgeving met betrekking tot het zakendoen met zelfstandigen vind ik af en toe bijna niet meer uit te leggen. De Verklaring arbeidsrelatie is in 2014 afgeschaft omdat deze te gemakkelijk kon worden verkregen en naar de mening van de wetgever er ten onrechte geen enkel risico bij de opdrachtgever lag.

Lees meer

WAB uitgelicht | Een Nexit van uitzenders van arbeidsmigranten?

Blog Cicero - MaartenOp 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) aangenomen. Een eerste analyse van de gevolgen levert een merkwaardig bijeffect op: Per 01-01-2020 wordt Flex (veel) duurder dan het werken met vaste contracten. Lees meer

Doorbetalingsplicht bij 0-uren contract

In een recente kort geding heeft de rechtbank een bedrijf, waar een vrouw aanvankelijk in de zomervakantie 40 uur per week werkte als assistent accountant, veroordeeld tot doorbetaling van haar volledige salaris. lees hier meer over deze casus en wat dat voor invloed heeft.

Lees meer

WAB: de meest in het oog springende wijzigingen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en treedt vanaf 01-01-2020 in werking. Deze wet zal voor alle werkgevers in Nederland grote veranderingen met zich meebrengen. Flex wordt duurder, dit geldt ook voor tijdelijke dienstverbanden.
In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer

Is PayOK de oplossing voor de risico’s van de WAS?

Wat moet je als inlener van arbeid weten over de PayOK certificering?
De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, en daarmee ook de risico’s voor opdrachtgevers. Bemiddelaars komen als paddenstoelen op, op zoek naar goede mensen voor hun opdrachtgevers. Hogere fee’s en uurtarieven lonken. De risico’s van de complexe wet- en regelgeving worden uit het oog verloren. De operatie moet immers altijd doorgaan; het project had al lang moeten starten… Het ideale recept voor het ongemerkt binnensluipen van risico’s in de organisatie. Welke risico’s loop je als inlener van arbeid? Je leest het in dit blog.
Lees meer

AVG Jubileum

Over een paar maanden viert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wet haar éénjarig jubileum. Er is veel gesproken, geschreven en te doen geweest over de wet. Dat is niet vreemd. De ruis rondom deze wet heeft, volgens mij, voornamelijk te maken met het feit dat de AVG veel open normen kent. Welke open normen zijn er, hoe vul je ze in en welke misverstanden kom je tegen? Lees het in deze blog.

 

Lees meer

Doel van het PayOK keurmerk

Het PayOK keurmerk beperkt risico’s van de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon, voortvloeiend uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het draagt bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers om goed om te gaan met hun werknemers.

Het keurmerk PayOK start daar waar het SNA keurmerk stopt.

Lees meer