Webinar Dinsdag 12feb: Paneldebat ‘Zelfregulering loont’.

Webinar zelfregulering en professionalisering loont
Wat: ZipConomy Webinar week
Wanneer: Dinsdag 9 februari, 12:30
Titel: Professioneel inhuren in de praktijk : Zelfregulering en Professionalisering loont!
Wie:
  • Ger Jaarsma (Pay-OK)
  • Marc Belfroid (ALtradHertel)
  • Paul Heinrichs (Bureau Cicero)
  • Hugo-Jan Ruts (Moderator)

In 2020 stond de flexmarkt meerdere malen in de schijnwerpers, de schandalen volgden elkaar op.

De Europese detacheringsrichtlijn is herzien en er zijn door verschillende commissies (Borstlap & Roemer) aanzetten gedaan tot nieuwe wet-, en regelgeving. Deze moeten ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld blijft bestaan op de arbeidsmarkt. Zelfregulering zal een rol blijven spelen in de uitzendsector. Echter is de besluitvorming voor het volgende kabinet.

Een gesprek tussen opdrachtgever (Altrad/Hertel), keurmerkhouder (Pay-OK) en flex deskundige (Bureau Cicero) over de uitdagingen om te voldoen aan wet-, en regelgeving.

Stelling: ‘Professionalisering van een onderneming brengt automatisch goed ondernemerschap met zich mee.’

Meld u aan en chat mee!

Webinar: Zelfregulering en professionalisering loont
Dinsdag 9 februari, 12:30

2021, alleen nog maar ZZP’ers in de tweede kamer?

Dit jaar was voor ondernemend Nederland een jaar vol uitdagingen. Zo bent u geconfronteerd met de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de coronacrisis. Wij hebben vol bewondering bij onze inspecties de creativiteit gezien van ondernemers die er ondanks alle hindernissen, wat van hebben gemaakt. Onze complimenten.

In het nieuwe jaar is er geen tijd om te verslappen. Ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van de bijzondere uitstelregeling voor belastingen waaronder omzetbelasting en loonheffingen zijn verplicht deze vanaf 1 juli aanstaande terug te betalen. Dit heeft invloed op de liquiditeiten en het werkkapitaal. Er wordt verwacht dat de groei die de uitzendsector laat zien eind 2020 doorzet in het nieuwe jaar. Zoals u weet gaat groei gepaard met voorfinanciering; ondernemingen met een krappe kas en daarnaast mogelijk ook een NOW terugbetalingsregeling staan voor uitdagingen. Het zou ons niet verbazen als er in 2021 een verdere consolidatie plaats gaat vinden in de markt.
Lees meer

Ondervervoer en ZZP, wat is het verschil?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor Paychecked in Transport. Bij een Paychecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de cao beroepsgoederenvervoer juist wordt toegepast voor werknemers en ondervervoerders die werken voor transportbedrijven.

Bij Bureau Cicero coördineer ik de technisch correcte uitvoering van deze inspecties. Ons doel is om onze klanten vooruit te helpen. Een professioneel opgezette administratie geeft u de rust om u te concentreren op de zaken die echt van belang zijn.

Wij willen graag voorkomen dat u tegen boetes en nabetalingen aanloopt als gevolg van controles van Inspectie SZW, VNB, belastingdienst, enz. Of dat u uw contract verliest met uw opdrachtgever omdat u niet aan de eisen voldoet. Veel vragen die wij in aanloop naar een inspectie en tijdens de inspectie krijgen gaan over ondervervoer en ZZP-ers. Hieronder ga ik daar nader op in. Lees meer

Inleners- en ketenaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis

Patrick TomDe coronacrisis veroorzaakt een hoop onzekerheid. Hele sectoren staan stil en andere sectoren rennen de benen onder hun lijf vandaan. Echter iedereen met een zelfde uitgangspunt, het borgen van de continuïteit van hun onderneming.

De zorgen van uitzendbedrijven zijn dus vooral afhankelijk in welke sectoren zij arbeidskrachten uitzenden. We zien dan ook dat een deel van deze ondernemingen een aanspraak doet op de NOW maatregelen van het kabinet. Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling bij de belastingdienst aan te vragen. Gelukkig maar anders was de werkloosheid nog veel harder gestegen.

Veel inleners zitten nu met de vraag hoe het nu zit met hun aansprakelijkheidsrisico’s. Met name op het gebied van de inleners en ketenaansprakelijkheid.

De inlener kan immers aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze belastingen niet betaalt.Lees ook de brochure van de belastingdienst.

De inlener kan dan een beroep doen op de zogeheten disculpatieregeling. Dit heeft alleen succes als naast de inlener ook de uitlener geen verwijt kan worden gemaakt. Lees meer

Inlenen van een buitenlands uitzendbureau

Uitzendbureau uit het buitenland: A1-verloning, loonbelasting en risico’s die u kunt beheersen Uitzendkrachten inlenen van buitenlandse uitzendbureaus. Waar moet ik dan opletten? In de afgelopen 5 jaar hebben inspecteurs van Bureau Cicero een ruime hoeveelheid NEN 4400-2 inspecties in het buitenland uitgevoerd. Waar is deze specifieke SNA norm voor bedoeld? Voor de certificering van de […]

Ruim 1,2 miljoen euro aan nabetalingen voor uitzendkrachten

Het CNV heeft het afgelopen anderhalf jaar ruim 1,2 miljoen euro aan nabetalingen voor uitzendkrachten binnengehaald. In 2018 is de vakbond gestart met het project Misbruik uitzendconstructies. “We kwamen in de praktijk steeds vaker situaties tegen waarbij werkgevers misbruik maken van uitzendkrachten”, zeggen CNV-onderhandelaars Henry Stroek en Roderik Mol, die betrokken zijn bij het project. “Met een aantal mensen zijn we daar vol op gaan zitten.” Lees meer

Inlenen van in het buitenland gevestigde uitzendbureaus

Ervaringen uit het werkveld: Inlenen van in het buitenland gevestigde uitzendbureaus: A1-verloning, loonbelasting en risico’s die u kunt beheersen.

Maarten de Jong
Uitzendkrachten inlenen van buitenlandse uitzendbureaus. Waar moet ik dan opletten?

Bureau Cicero heeft inmiddels ruim 50 NEN 4400-2 inspecties in het buitenland uitgevoerd. Waarvoor is deze specifieke SNA norm bedoeld? Voor in het buitenland gevestigde uitzenders, detacheerders en onderaannemers die op de Nederlandse markt actief zijn.

Je leest in deze blog welke risico’s er kunnen zijn en hoe deze beheerst kunnen worden op basis van ‘ervaringen uit het werkveld’.

Lees meer

Onbelaste kostenvergoeding Blog Bureai Cicero

Inhouding vervoer en onbelaste kostenvergoeding

Praktijk en theorie samenbrengen als het gaat om de inlenerbeloning is zo eenvoudig nog niet. Zo blijkt ook uit onderstaande casus.

Inhoudingen Cao glastuinbouw:
Mogen er nu op het loon inhoudingen gedaan worden voor het aanbieden van geregeld bedrijfsvervoer (woon-werk), specifiek bij een uitgezonden medewerker naar een opdrachtgever die valt onder de cao Glastuinbouw?

In deze cao staat namelijk dat de uitzendkracht een (onbelaste) reiskostenvergoeding voor woon-werk dient te ontvangen.

De weg naar het antwoord lijkt logisch, blijkt complex en heeft nog een verassing voor u in petto.

Inlenerbeloning ABU en NBBU cao:
De inlenersbeloning geldt per 30 maart 2015 voor alle uitzendkrachten vanaf de 1e werkdag.
Op dit onderwerp bijten zich veel uitzenders stuk. Wat is gelijk loon, en hoe moeten we dat toepassen? Dit zijn tijdens NEN 4400-1 inspecties veel gehoorde vragen.

Onbelaste reiskostenvergoeding:
De uitzendkracht heeft recht op dezelfde kostenvergoeding(en) als de medewerker in dienst van de opdrachtgever. Uiteraard wel in een gelijke functie.

De gebruikelijke reiskostenvergoedingen van € 0.19 p/km voldoet dus aan dit criterium.

Toch is het niet altijd zo eenvoudig, u dient ook rekening te houden met de specifieke Cao spelregels omtrent deze vergoedingen.

Bijzondere situatie:

Dat er op dit vlak onverwachte bepalingen zijn bewijst de cao bouwnijverheid: deze geeft in artikel 50 lid 2 en 4 aan dat de werkgever kan bepalen welk vervoersmiddel voor vergoeding woon-werkverkeer in aanmerking komt; de uitzendkracht is in deze dus niet vrij in zijn of haar keuze van vervoermiddel om aanspraak te maken op de reiskostenvergoeding.

Kosten voor aangeboden bedrijfsvervoer:

Voor uitzendbureaus is het belangrijk dat de uitzendkrachten op tijd op het werk verschijnen. Zij zijn immers uw visitekaartje.

Ik zie in de SNA inspecties dat er regelmatig sprake is van georganiseerd vervoer door het uitzendbureau. Uitzendkrachten halen elkaar dan vaak op in het door de werkgever beschikbaar gestelde vervoer. In dit geval zijn er voor de uitzendkracht geen vervoerskosten meer, er hoeft dan dus ook geen reiskostenvergoeding meer betaald te worden.

Logisch verhaal, toch?

Inhouden voor vervoer

Maar…. mag deze werkgever in deze situatie ook kosten inhouden bij de uitzendkracht voor het aanbieden van dit eigen vervoer?

Om deze vraag te beantwoorden kijken we eerst naar de Cao voor uitzendkrachten.
Hierin staat dat bij het aanbieden van eigen vervoer alleen de feitelijke (kostendekkende) kosten in rekening mogen worden gebracht. Daarnaast dienen afspraken transparant, eenduidig en op vrijwillige basis (schriftelijk) gemaakt te zijn.

Het aanbieden van eigen vervoer mag geen verdienmodel zijn, een sluitende kostenonderbouwing dient aanwezig te zijn.

Klinkt nog steeds logisch, maar mag er nou ook ingehouden worden?
In de praktijk zien we dat bedragen gesaldeerd worden.
De uitzendkracht ontvangt een reiskostenvergoeding en hiervan wordt afgetrokken de kosten die de werkgever maakt voor het aanbieden van het vervoer.
Dit leidt nagenoeg in alle gevallen tot een netto inhouding bij de uitzendkracht.

Wordt al wat complexer?
De reiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, in de meeste gevallen geen dekkende vergoeding van feitelijke kosten. De uitzendkracht moet dus vaak een deel van de reiskosten zelf betalen, 19 cent per kilometer dekt vaak niet de werkelijke kosten.

Uiteraard mag de uitzendkracht er zelf voor kiezen om de afstand lopend, met de fiets, auto of al meerijdend met een collega af te leggen.

Kan saldering plaatsvinden, gelet op de Cao glastuinbouw?

Het salderen kan een variant zijn die is toegestaan, wel zolang dit goed gedocumenteerd is.
U dient echter wel alle relevante bepalingen van de cao van de inlener in oogschouw te nemen.

Als we gaan kijken naar artikel 36 lid 3 van de Cao Glastuinbouw, staat hier het volgende:

De uitzendkracht maakt geen aanspraak op de vergoeding woon-werk wanneer de werkgever voor zijn rekening voor bedrijfsvervoer zorgt. De werkgever brengt voor dit vervoer geen kosten bij de uitzendkracht in rekening.

Zag u deze aankomen, of is het een verassing?

Aanbevelingen:
Neem in oogschouw dat cao’s niet eenduidig zijn en dat ze een onderhandelingsresultaat zijn tussen werknemers en werkgevers partijen.

Voor het goed toepassen van de inlenersbeloning is men aangewezen op veel details, hierbij is kennis en een goed proces belangrijk, zorg er dus voor dat u met de klant hier duidelijke afspraken over maakt. In geval van inlenersbeloning prevaleert de cao van de klant boven de bepalingen uit de ABU of NBBU cao.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en minimumloon (WML)
Vervoer aangeboden door het uitzendbureau komt vaak voor bij functies, waarbij het salaris rondom het Wettelijk Minimum Loon (WML) ligt.

Per 1 januari 2017 geldt een algemeen inhoudingsverbod op het netto loon van uitzendkrachten die het minimumloon verdienen. Vervoerskosten vallen hier dus ook onder. Wel is er een uitzondering voor huisvesting en zorgpremie.

Als expert in de uitzendsector kunt u uw opdrachtgever vertellen dat hij ook medeaansprakelijk kan worden gesteld vanuit de WAS, u kunt dus samen de risico’s beheersbaar maken. Weer een dilemma opgelost.

Maarten de Jong
Inspecteur NEN 4400-1
Bureau Cicero BV