Inlenen van een buitenlands uitzendbureau

Uitzendbureau uit het buitenland: A1-verloning, loonbelasting en risico’s die u kunt beheersen Uitzendkrachten inlenen van buitenlandse uitzendbureaus. Waar moet ik dan opletten? In de afgelopen 5 jaar hebben inspecteurs van Bureau Cicero een ruime hoeveelheid NEN 4400-2 inspecties in het buitenland uitgevoerd. Waar is deze specifieke SNA norm voor bedoeld? Voor de certificering van de […]

Manifest Moderne Arbeidsmarkt aangeboden aan beleidsbepalers

Op 11 september 2019 heeft de Bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt plaatsgevonden. Hier werd het Manifest Moderne Arbeidsmarkt overhandigd aan verschillende beleidsbepalers.

Lees meer

Kabinet intensiveert aanpak misstanden arbeidsmigranten

Het Kabinet roept werkgevers en uitzendbureaus op om signalen over misstanden in huisvesting en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te melden. Inspectie SZW gaat de controle intensiveren.
In de zuidelijke Randstad komt er meer huisvesting beschikbaar.

In een brief van bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en Economische Zaken en Klimaat staat dat het Kabinet met een integrale aanpak de huidige situatie wil verbeteren.

Tekort aan huisvesting, versnel realisatie flexibele woningen

In de Zuidelijke Randstad is afgesproken om € 400.000,- beschikbaar te stellen om een programma rondom de huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Via de Stimuleringsaanpak Flexwonen van de minister van BKZ wordt ingezet op de versnelde realisatie van flexibele woningen.

100.000 woningen erbij

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040.

Bron: flexnieuws.nl

Bron: rijksoverheid.nl

Invoering Europese Detacheringsrichtlijn in ontwikkeling

Recent is het wetsvoorstel gepubliceerd om de herziene Europese Detacheringsrichtlijn in ons land door te kunnen voeren. Dit moet gaan zorgen voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de EU tegengaan.
De impact zal beperkt zijn tot arbeidsmigranten met een A1-verklaring.

Lees meer

Normwijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2

In de laatste nieuwsbrief van Stichting Normering Arbeid (SNA) zijn de meest recente normwijzigingen bekend gemaakt welke per 01 augustus 2019 ingaan. Hier leest u welke dit zijn en waar u de volledige tekst ervan kunt vinden.

Nieuwe wetgeving inzake ZZP’ers.

Per 1 augustus 2019 worden er een aantal normwijzigingen doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen. Het strekt tot de aanbeveling om alle aanpassingen en interpretatierapporten goed te lezen en de administratie hierop in te richten.

De normwijzigingen en toegevoegde interpretaties zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 19.01 met ingangsdatum 1 augustus 2019. Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking op het uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er, herindeling van normen ten aanzien van de loonadministratie, het schriftelijk vastleggen waar het gaat om het inlenen van of uitbesteden van werk van gecertificeerde ondernemingen en aanpassingen met betrekking tot de eisen die worden gesteld als identiteitsvaststelling plaats vindt door een derde.

In Interpretatierapport 2019-248 staat een belangrijk punt opgenomen met betrekking tot de opbouw (reservering) 8% vakantiegeld over alle urensoorten waarbij gecontroleerd moet kunnen worden dat minimaal aan de vereiste 108% van het geldende Wettelijk Minimum Loon (WML) voldaan wordt. Het niet direct opbouwen leidt tot hoge administratieve inspanningen en verplichtingen voor de salarisadministratie.

Concreet gaat het in het Handboek Normen versie 19.01 om toevoeging van de volgende rapporten (waar deze een ouder rapport vervangen, staat dat aangegeven):

NEN 4400-1
Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-1:
 • Aanpassingsrapport 2019-244
 • Aanpassingsrapport 2019-246
 • Aanpassingsrapport 2019-247
 • Aanpassingsrapport 2019-250
 • Aanpassingsrapport 2019-251
Toegevoegde interpretatierapporten 4400-1:
 • Interpretatierapport 2017-222a (vervangt rapport 2017-222)
 • Interpretatierapport 2017-223a (vervangt interpretatierapport 2017-223)
 • Interpretatierapport 2019-248
 • Interpretatierapport 2019-249
NEN 4400-2
Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-2:
 • Aanpassingsrapport 2019-245-2a
 • Aanpassingsrapport 2019-252-2
 • Aanpassingsrapport 2019-253-2
 • Aanpassingsrapport 2019-254-2
 • Aanpassingsrapport 2018-233-2a (vervangt aanpassingsrapport 2018-233-2)
Ingetrokken is voor de 4400-2:
 • Interpretatierapport 2018-235-2

Tevens is per 01 augustus 2019 een update van het factsheet normale arbeidsduur (NAD) en WML uitgebracht door SNA. Hierin staan voor de genoemde cao’s de hierin vastgelegde normale arbeidsduur welke bepalend is voor de berekening van het WML en overwerk percentages. U vindt het factsheet hier.

Wilt u meer uitleg over een van de normwijzigingen, laat u terugbellen door een van onze senior inspecteurs en laat een terugbelverzoek achter (geef in het formulier aan dat u graag met een van onze spreekt over de wijzigingen.)

NEN 4400-2 nu ook door Bureau Cicero zelf verzorgd

Bureau Cicero is nu ook zelf geaccrediteerd om NEN 4400-2 inspecties uit te voeren

Bureau Cicero is expert op het gebied van risicobeheer omtrent verplichtingen uit arbeid. Deskundigheid omtrent grensoverschrijdend werken is daarbinnen een belangrijk thema.

Het SNA keurmerk bestaat uit de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 normen. Wij helpen met onze expertise ondernemingen al jarenlang verder op het thema verplichtingen uit grensoverschrijdende arbeid en hebben ruime ervaring met het inspecteren van de NEN 4400-2 norm vanuit een samenwerkingsverband.

Verheugd kunnen wij u mededelen dat Bureau Cicero inmiddels ook zelf is geaccrediteerd* door de Raad van Accreditatie om NEN 4400-2 inspectie uit te voeren.

In het buitenland gevestigde ondernemingen “die personeel ter beschikking stellen en/of werk aannemen in Nederland” kunnen nu het SNA keurmerk behalen bij Bureau Cicero. Wilt u meer informatie over overstappen, dit is eenvoudig en wordt door ons gefaciliteerd. Neem contact op middels info@cicero.nl of bel 038-7200821 en wij helpen u verder.

* Bureau Cicero is geaccrediteerd onder nummer I225

Waarom een NEN 4400-2 inspectie?
Waarom is het nou goed voor u om NEN 4400-2 geïnspecteerd te zijn?
De belangrijkste redenen zijn:
• De onderneming wordt opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid
• Het beperken van uw (fiscale en financiële) risico’s
• Wij zijn experts en dragen graag onze kennis op u over
• Kenbaar maken dat u een betrouwbaar bedrijf bent
• U doet mee aan het creëren van een gelijk speelveld

Met het SNA keurmerk NEN 4400-2 inspectie, worden risico’s ten aanzien van arbeid beperkt voor buitenlandse ondernemingen. Het gaat hier om risico’s in het kader van fiscale keten- en inlenersaansprakelijkheid en risico’s op het gebied van illegale tewerkstelling. Met het behalen van het SNA keurmerk / NEN 4400-2 norm geeft de onderneming aan haar opdrachtgevers aan dat de risico’s omtrent fiscale en wettelijke aansprakelijkheid zijn beheerst.

 

Wilt u meer informatie of overstappen, dit is eenvoudig en wordt door ons gefaciliteerd. Neem contact op middels info@cicero.nl of bel 038-7200821 en wij helpen u verder.