Nieuwe CAO per 01-07-2017, relevante wijzigingen voor PayChecked

Per 1-7-2017 is tussen TLN en de vakbonden een nieuwe CAO overeengekomen. Deze cao is per 16 augustus ook algemeen verbindend verklaard.

De wijzigingen die relevant zijn voor het keurmerk PayChecked in Transport zetten we hier voor u uiteen:

1. a. De lonen zijn verhoogd. Ook het loongebouw zelf is aangepakt. Er is een extra trede aan het einde van de loonschalen A t/m H toegevoegd. Tussen de treden van de loonschaal zit nu een verschil van 4%. Dit is gerealiseerd door vanaf de hoogste trede de lagere treden uit te rekenen. Vervolgens is over de nieuwe bedragen een loonsverhoging van 2% toegekend. Deze werkwijze leidt ertoe dat in sommige treden in de loonschaal lagere bedragen vermeld staan dan in de afgelopen CAO het geval was. De werknemers die voor 1 juli een loon verdienden dat hoger was dan het loon waar ze per 1 juli recht op zouden hebben, behouden het loon dat ze voor 1 juli hadden. Dit staat ook in de CAO aangegeven, voor de desbetreffende treden staat een sterretje.

b. De nieuwe laatste trede is in beginsel 4% hoger dan de een na hoogste trede, maar de nieuwe trede wordt in drie stappen van 1/3 trede per keer ingevoerd. Per 1 juli van dit jaar is de laatste trede dus 1 1/3 % hoger dan de voorlaatste trede, per 1 januari 2018 is het verschil tussen beide treden 2 2/3% en per 1 januari 2019 bedraagt dit verschil dus 4%.
c. Iedere werknemer die op 1 juli 2017 gedurende minimaal 1 jaar in de laatste trede van zijn schaal zit (bijv. D5) wordt met ingang van 1 juli 2017 dus in de nieuwe hogere trede geplaatst (in dit voorbeeld D6).
2. Artikel 37 (toeslag eendaagse nachtritten) van de huidige cao wordt vervangen door een toeslagenmatrix. In geval van een eendaagse rit (een rit waarbij het vertrek en de aankomst binnen 24 uur plaatsvinden) krijgt de chauffeur voor diensturen op maandag tot en met zondag tussen 21.00 uur- 05.00 uur een toeslag van 19% op het uurloon

3. De persoonlijke toeslag van artikel 23 (inschaling van functies) wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of loonsverhogingen, maar ten minste met 25% per jaar.
Voor de werknemer van 55 jaar en ouder (nieuwe gevallen) zal de persoonlijke toeslag niet worden afgebouwd

De gehele Cao kunt u hier raadplegen.

Beheers uw risico’s: Het beheersen van risico’s voor ondernemers in de logisitiek begint bij kennis!

UITNODIGING: Bijeenkomst over de risico’s voor ondernemingen in de logistiek bij inzet opdrachtnemers en de manier waarop dit beheerst kan worden

Het Midpoint Huis van de Logistiek en LMB (Logistiek Midden-Brabant) organiseren in samenwerking met De Voort Advocaten en Bureau Cicero op woensdag 7 juni 2017 in het Huis van de Logistiek een bijeenkomst over de risico’s voor ondernemingen in de logistiek bij de inzet van opdrachtnemers, zoals ondervervoerders en ZZP’ers, en de manier waarop deze risico’s beheerst kunnen worden. Denk daarbij met name aan de aansprakelijkheid voor het niet of onjuist betalen van loon of vergoedingen.
Een juridische toetsing van de praktijk, slimme contractuele afspraken en het keurmerk PayChecked in Transport zijn manieren om de risico’s te kunnen beperken. Tijdens de bijeenkomst zal een toonaangevende ondernemer uit de transportsector vertellen over hoe hij zijn onderneming heeft beschermd tegen genoemde gevaren.

Wet Aanpak Schijnconstructies

Keurmerk PayChecked Bureau CiceroDe risico’s zijn door recente wetswijzigingen flink toegenomen. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), welke per 1 januari 2017 is uitgebreid naar vervoersovereenkomsten, en de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (de modelovereenkomsten voor ZZP’ers) zorgen beide voor een verhoogde kans op aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

Ook de steeds actievere houding van de vakbonden vormt voor opdrachtgevers een steeds groter risico. Recente rechtspraak, met name over de inzet van buitenlandse vennootschappen of personeel, laat zien dat het aantal veroordelingen tot het moeten betalen van cao-loon toeneemt.

Het beheersen van risico’s begint bij kennis! Deze kennis dragen wij graag over tijdens de bijeenkomst

Kennis op het gebied van nieuwe wetgeving, contracten en het door TLN en EVO ontwikkelde keurmerk PayChecked in Transport. Dit keurmerk zorgt ervoor dat kan worden aangetoond dat er conform relevante wet- en regelgeving wordt gewerkt. Een onafhankelijke inspectie-instelling toetst of er veranderingen en verbeteringen in de administratie en de bedrijfsvoering nodig zijn om het keurmerk te kunnen behalen.

Programma & Gastsprekers bijeenkomst over de risico’s voor ondernemingen in de logistiek
Stefan Jansen, advocaat bij De Voort Advocaten, gaat in op de relevante
wet- en regelgeving, de verzwaarde juridische eisen aan de eigen bedrijfsvoering
èn de bedrijfsvoering van ingeschakelde derden, de risico’s en de juridische
beheerstechnieken.

 

Patrick Tom en Theo van Leeuwen zijn beiden werkzaam bij bureau Cicero, een organisatie gespecialiseerd in de controle op verplichtingen uit arbeid (als geaccrediteerde inspectie-instelling ISO/IEC 17020 onder nummer I 225). Zij ontwikkelden samen met TLN en EVO het keurmerk PayChecked voor de transportsector. Zij voeren inspecties uit om naleving van de norm bij het keurmerk te controleren.

Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen naar Bureau Cicero: info@cicero.nl
Datum: woensdag 7 juni 2017
Tijden:
14:30 uur inloop.
Presentaties van 15:00 – 17:30 uur.
Na afloop een borrel.
Locatie: Huis van de Logistiek, Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg
Klik hier voor de Routebeschrijving.

Keurmerk PayChecked

Keurmerk PayChecked in transport, is de transportsector er klaar voor?

De eerste succesvolle controle voor het keurmerk ‘Paychecked’ in transport is inmiddels een feit.
Dit keurmerk is een initiatief van TLN (Transport logistiek Nederland) en EVO (Eigen vervoerders organisatie) en houdt rechtstreeks verband met de WAS (Wet aanpak schijnconstructies).
Deze wetgeving zorgt ervoor dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer een transportbedrijf haar personeel niet conform Cao betaalt. Dit geldt overigens ook voor het loon van medewerkers die werkzaam zijn voor een transportbedrijf die het werk weer in onderaanneming heeft aangenomen, de zogeheten ‘logistieke keten’. Het is dus zaak om daar goede afspraken over te maken en deze te controleren.
‘Waar moet een transportonderneming nu eigenlijk aan voldoen en is dit niet een administratieve tijger?’ is een vaak gehoorde vraag.

De kracht van het keurmerk PayChecked

De kracht van het keurmerk PayChecked zit hem juist in de eenvoud, het doel is niet om administratief een papierenwerkelijkheid te creëren waar je in de praktijk niets aan hebt, het gaat juist om de samenwerking (synergie) tussen partijen in deze logistieke keten. Dit biedt overigens ook commerciële kansen.

In de basis bestaat dit keurmerk uit een vijftal onderdelen:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming;
  2. Klachtenprocedures;
  3. Contracten;
  4. Loonadministratie en naleving cao Beroepsgoederenvervoer;
  5. Overige voorwaarden.

In de praktijk

In de praktijk bevatten de onderdelen klachtenprocedures, contracten en overige voorwaarden nieuwe “spelregels”. Hierbij kan men denken aan contractuele afspraken, waarin zaken zijn opgenomen zoals het juist toepassen van arbeidsvoorwaarden en hoe om te gaan met klachten van medewerkers over deze arbeidsvoorwaarden.
De controle die hierop wordt uitgevoerd moet bijdragen aan bewustwording van deze risico’s en het praktisch invullen hiervan. Het heeft allerminst het doel om ondernemingen te “straffen” als zij niet voldoen.

Legitieme vraag

Zo is ook de ervaring van de eerste controle. Op het niveau van de Cao was het op orde, maar de onderneming had nog wel wat moeite om de norm te interpreteren op de nieuwe spelregels. De vraag of deze nieuwe contractvoorwaarden zomaar geaccepteerd worden door leveranciers zoals charters en ondervervoerders en klanten is dan ook een legitieme vraag.
Het PayChecked in transport keurmerk heeft uiteindelijk succes als het breed gedragen wordt, dit betekent dat zowel vervoerders als transporteurs zullen moeten begrijpen wat de WAS en dit keurmerk inhouden en hoe het ook hun kan verder helpen.

Mijn tip is; blijf in gesprek met uw contractpartij, leg het keurmerk uit, of laat ze contact opnemen met een inspectie-instelling. Uiteindelijk moet PayChecked in transport een begrip worden in de transportsector, bent u er klaar voor?

Patrick Tom
Directeur Bureau Cicero