SNF registers maandelijks bijwerken

SNF-keurmerk: locatieregister maandelijks bijwerken, ook voor SNF-inhuur keurmerk

Werkgevers die werknemers huisvesten kunnen deze huisvesting laten certificeren via Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dit locatieregister moet maandelijks bijgewerkt worden. Ook voor het SNF-inhuur kenmerk! 

SNF beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van werknemers en is vooral bekend in verband met de huisvesting van arbeidsmigranten. SNF houdt bij welke werkgevers aan de normen, publiceert deze online en onderhoudt deze normen. Er is een norm voor eigenaren van huisvesting (het SNF-keurmerk) en voor huurders van gecertificeerde huisvesting van SNF-keurmerkhouders (het SNF-inhuur keurmerk).

Organisaties die huisvestiging aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Voor ABU en NBBU leden is het verplicht om alle huisvesting die aangeboden wordt aan medewerkers te certificeren of te huren van SNF-keurmerkhouders. Ook als er geen inhouding op het loon gedaan wordt geldt dit altijd voor ABU en NBBU leden.

Wanneer kan een onderneming zich aanmelden bij het SNF-register? 

  • als onderneming een inhouding of een verrekening doet op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer;
  • als onderneming een overeenkomst is aangegaan met de werknemer over het gebruik of de huur van de huisvesting;
  • als in Nederland bedrijfsmatig huisvesting voor arbeidsmigranten ter beschikking wordt gesteld.

Bij het inhouden van salaris onder het netto equivalent van het Wettelijk Minimum Loon (WML) is de werkgever verplicht om de huisvesting te betrekken van een SNF-keurmerkhouder of zelf SNF-gecertificeerd te zijn.  

Twee SNF registers

Er zijn twee soorten registers het Regulier SNF-register en het SNF-inhuur-register. 

Een organisatie die is opgenomen in het ‘reguliere’ register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. 

Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-goedgekeurde ondernemingen, kan zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register. De organisatie dient dan te voldoen aan de eisen voor het SNF-inhuur-register en jaarlijks aan te tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen. 

Locatieregister

Stichting Normering Flexwonen kent een apart ‘locatieregister’. Dit is een grote database van alle locaties die worden ingezet door ondernemingen die zijn aangemeld of geregistreerd bij SNF. Het locatieregister is niet openbaar voor derden. Alleen de SNF gecertificeerde onderneming zelf, de SNF gecertificeerde inhuurderde SNF-inspecteur en de stichting zelf hebben inzage. In het register wordt bijgehouden welke adressen van huisvesting gecertificeerd zijn en welke ondernemingen deze huisvesting eventueel gehuurd hebben (inhuurders). 

Bijwerken locatieregister

Alle ondernemingen die bij SNF zijn geregistreerd, ook de ondernemingen in het SNF-inhuur-register, moeten elke maand het locatieregister bijwerken. Tevens geldt dat een week voor de SNF-(inhuur) inspectie het register up-to-date bijgewerkt dient te zijn. 

Let er daarom op dat ook wanneer u in het SNF inhuur register vermeld staat u maandelijks het locatieregister dient bij te werken.

Het reglement van registratie is in oktober 2020 door de SNF bijgewerkt. Bekijk hier het reglement.


Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op via e-mail contact@cicero.nl of bel ons op 038 7200821.


Bron: Stichting Normering Flexwonen

Gouden Tips voor een succesvolle inspectie in Covid-19 tijd

Regeren is vooruitzien, een oud gezegde met actuele betekenis

Bureau Cicero heeft afgelopen weken ruim 250 NEN 44001, PayOK, PayChecked, SNF-inhuur, ABU en NBBU inspecties op afstand uitgevoerd sinds Covid-19 is uitgebroken. Bijna van de ene op de andere dag zijn onze inspecteurs vanuit huis aan de slag om de dienstverlening aan onze relaties te kunnen blijven garanderen.Daarom hebben wij gouden tips voor een succesvolle inspectie in Covid-19 tijd. Lees meer

SNF Normwijzigingen per 1 september 2019

In de normen en reglementen heeft Stichting Normering Flexwonen een aantal inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd, naast tekstuele verbeteringen en extra uitleg. Op de website van Stichting Normering Flexwonen vindt u de  nieuwe normen en reglementen. Tevens zijn van beide normen en het harmonisatiedocument de versies opgenomen waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd zodat snel te zien is wat er is gewijzigd.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

Overgangstermijn.

De wijzigingen gaan in op 1 september 2019. Er is één maand overgangstermijn hetgeen inhoudt dat per 1 oktober aan de eisen conform het nieuwe normoverzicht dient te voldaan.

 

Bureau Cicero is specialist in het uitvoeren van inspecties voor het SNF inhuur register, mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op.

Voor inspecties voor het SNF regulier register werken wij samen met SKW certificatie

Kabinet intensiveert aanpak misstanden arbeidsmigranten

Het Kabinet roept werkgevers en uitzendbureaus op om signalen over misstanden in huisvesting en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te melden. Inspectie SZW gaat de controle intensiveren.
In de zuidelijke Randstad komt er meer huisvesting beschikbaar.

In een brief van bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en Economische Zaken en Klimaat staat dat het Kabinet met een integrale aanpak de huidige situatie wil verbeteren.

Tekort aan huisvesting, versnel realisatie flexibele woningen

In de Zuidelijke Randstad is afgesproken om € 400.000,- beschikbaar te stellen om een programma rondom de huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Via de Stimuleringsaanpak Flexwonen van de minister van BKZ wordt ingezet op de versnelde realisatie van flexibele woningen.

100.000 woningen erbij

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040.

Bron: flexnieuws.nl

Bron: rijksoverheid.nl