ET Special | Overzicht

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In samenwerking met VRF Advocaten hebben we deze ET Special ontwikkeld en belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. In deze regelingen komen zaken voor die sterk op elkaar lijken, maar in hun […]

ET Special | Inleiding

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In deze artikelenserie, belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. In deze regelingen delen voor die sterk op elkaar lijken, maar in hun toepassing en uitwerking toch verschillen. Verwarring en fouten liggen dan […]

ET Special | Beperkingen in verband met regels rondom inhoudingen en verrekeningen

Door: Hendarin Mouselli VRF Advocaten In beginsel geldt het uitgangspunt dat de werkgever niet zomaar allerlei bedragen in mindering mag brengen op het (wettelijk minimum)loon van de werknemer. Doet de werkgever dat wel, dan dient de werkgever rekening te houden met arbeidsrechtelijke vereisten in het kader van inhoudingen op en verrekeningen van het loon van […]

ET Special | 30%-regeling en de vergoeding voor extraterritoriale kosten

Door: Ruud Mooi Wanneer werknemers voor de uitoefening van hun dienstbetrekking voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden gestuurd dan brengt dat kosten met zich mee. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Voorbeelden van extraterritoriale kosten zijn:

ET Special | Kennismigrantenregeling

Door: Maarten de Jong De kennismigrantenregeling is relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken kunnen hebben. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.

Belastingdienst: van uitstel komt geen afstel

Sinds de invoering van de diverse Coronacrisis gerelateerde steunmaatregelen voor bedrijven hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling gekregen. Tot half juni is voor ruim 10 miljard euro uitstel van betaling verleend. Daar er voor de periode tot minimaal 1 oktober ook uitstel aangevraagd kan worden, zal dit bedrag nog oplopen. Omdat van uitstel geen afstel komt bij de Belastingdienst maar het niet te verwachten is dat de bedragen in één keer terugbetaald kunnen worden komt de Belastingdienst met een sectorgericht plan van aanpak. Lees meer

Minimumloon wijzigt per 01-07-2020

Per 01-07-2020 wijzigt het wettelijk minimumloon (WML). Het bruto uurloon voor een 21 jarige medewerker bij een 40-jurige werkweek wijzigt van € 9,54 per deze datum naar € 9,70. Lees meer

WAB tijdens de coronacrisis: geen 30% – uren criterium van kracht

Werkgevers kunnen in 2020 rekenen op een versoepeling van de WAB. Bij een overschrijding van het  30% urencriterium hoeft in het jaar 2020 de lage WW premie niet herzien te worden. Lees meer

Geen minimumtarief voor ZZP-ers

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor een minimumtarief, oorspronkelijk € 16,- per uur, voor ZZP-ers ingetrokken. Daarnaast is ook de zelfstandigenverklaring geschrapt (opt out regeling voor tarieven boven de € 75,- per uur). Wat wel in stand blijft vanuit het oorspronkelijke plan voor de opvolger van de Wet DBA is de webmodule. In het najaar van 2020 wordt er gestart met een pilot hiervoor. Uit deze webmodule moet een opdrachtgeversverklaring rollen ter vervanging van de huidige modelovereenkomsten.

Afschaffing minimumtarief

Het kabinet wilde met een minimumtarief ZZP-ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt beschermen en daarmee voorkomen dat ZZP-ers in armoede vervallen. In een kamerbrief heeft Minister Koolmees uitgelegd waar de knelpunten zitten.

Bij zowel het minimumtarief als de zelfstandigenverklaring is het uitgangspunt het tarief dat een zelfstandige per uur verdient. De juiste vaststelling van het tarief vergt een uitgebreide administratie van gewerkte uren en gemaakte kosten bij de opdrachtnemer. Ook de opdrachtgever kreeg hierbij veel administratieve lasten, daar deze zich er van moest vergewissen dat de opdrachtnemer een minimaal een tarief per uur zou verdienen dat voldoet aan dit minimumtarief of dat het gebruik van een zelfstandigenverklaring rechtvaardigt.

Opdrachtnemers en opdrachtgevers zouden voor het bijhouden van deze administratie onderscheid moeten maken tussen directe uren en directe kosten (deze zijn relevant voor het berekenen van het uurtarief) en indirecte uren en indirecte kosten.

Uit de consultatie van het wetsvoorstel blijkt dat zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers het onduidelijk vinden op welke wijze het uurtarief zou moeten worden berekend, mede door het onderscheid tussen de directe en indirecte uren en kosten.

Het kabinet heeft besloten dit minimumtarief voor ZZP’ers in te trekken en zoekt nu naar andere oplossingen om te lage tarieven tegen te kunnen gaan.

Webmodule

Een “opdrachtgeversverklaring” is de vervanger voor de huidige modelovereenkomsten voor het werken met ZZP-ers. Minister Koolmees zet de invoering van de webmodule, die hiervoor is bedacht, wel door. De webmodule moet antwoord geven op de vraag ‘is iemand een werknemer (dienstverband) of echt een zelfstandig ondernemer?

Opdrachtgevers van ZZP-ers moeten vooraf zekerheid krijgen over het inhuren van ZZP-ers met de opdrachtgeversverklaring die uit de online vragenlijst komt.

Voorafgaande zekerheid

Met de opdrachtgeversverklaring krijgt de opdrachtgever zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en afgedragen, en geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) hoeven te worden betaald. Alleen als er daadwerkelijk gewerkt wordt conform de opgaves die hebben geleid tot de opdrachtgeversverklaring, kan de opdrachtgever hieruit rechtszekerheid verkrijgen. Dit geldt nu ook voor het werken met de modelovereenkomst.

Pilot

In het najaar start een pilot voor de webmodule. Op deze manier kunnen opdrachtgevers en ZZP-ers zich alvast voorbereiden. In de pilotfase kunnen opdrachtgevers nog geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. Minister Koolmees noemt het in de kamerbrief zorgwekkend dat uit de eerste evaluatie blijkt dat bijna de helft van de ZZP-ers in de testgroep op de loonlijst van de opdrachtgever had moeten staan. Slechts voor een kwart van de aanvragen zou daadwerkelijk een opdrachtgeversverklaring uit de webmodule rollen. Deze uitkomst geeft dus aan dat er mogelijk veel schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers is.

Vervanging wet DBA

Na het afschaffen van de VAR wilde toenmalig staatsecretaris Wiebes in 2016 de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties(Wet DBA) invoeren. Kort na de invoering is de handhaving van deze wet telkens uitgesteld. Het dossier is vervolgens bij Minister Koolmees (SZW) terecht gekomen. Koolmees heeft de handhaving van de Wet DBA in ieder geval uitgesteld tot 2021 en werkt al enige tijd aan een aangepast Wet DBA. Momenteel loopt er wel een beperkt controle programma waarbij zware overtredingen van de wet worden aangepakt.

De aangepaste wet DBA zou moeten bestaan uit het minimumtarief, een zelfstandigenverklaring en de Webmodule, de opdrachtgeversverklaring. Het wetsvoorstel voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zijn nu dus van de baan.

Hiermee blijft alleen de webmodule over. Hiervoor is geen nieuwe wet nodig. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot zal duidelijk worden hoe en wanneer minister Koolmees deze gaat implementeren.

Voorlopig moeten we het dus nog doen met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten en het beheren van de zelf in te schatten risico’s bij het verstrekken van opdrachten aan ZZP’ers.

Bronnen: Flexmarkt.nl en Rijksoverheid.nl