Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / ET Special | Kennismigrantenregeling

ET Special | Kennismigrantenregeling

ET SPECIAL_kennis migranten
Door: Maarten de Jong

De kennismigrantenregeling is relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken kunnen hebben. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.
De kennismigrantenregeling is bestemd voor hoog opgeleide professionals uit ‘derden-landen’. Het gaat dus om niet-EU/EER burgers die een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning nodig hebben om in Nederland te kunnen wonen en werken.

Omdat het aanvragen van zo’n reguliere vergunning lang kan duren en nooit een zekere uitkomst kent, is dit voor werkgevers die op korte termijn een goed opgeleide professional tijdelijk willen aanstellen niet goed werkbaar. Omdat de regering van mening is dat hoog opgeleide werknemers een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, is de kennismigrantenregeling in het leven geroepen.

De regeling kent haar oorsprong in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). En is primair dus een regeling om snel, legaal en met een zekere mate van voorspelbaarheid een zgn. kennismigrant in Nederland te kunnen laten inreizen en werken. De regeling moet dus ook aangevraagd worden zolang de beoogde werknemer zich nog in het buitenland bevindt.

De toelatingseisen lijken sterk op die van 30% regeling, echter er is verschil op de volgende punten:

  • afgifte is voor 12 maanden of voor 5 jaar
  • de inkomenseisen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. En moeten ook voor de duur van de aanvraagperiode (minimaal 12 maanden) vast worden toegezegd per loonperiode
  • de werkgever is verantwoordelijk voor de monitoring en de juiste toepassing van de uitvoering en is verantwoordelijk om iedere loonperiode de minimale looneisen toe te kennen. Ook bij ziekte en leegloop. Een nul-uren of flexurencontract is daarmee dus niet mogelijk.
  • indien niet langer aan de eisen wordt voldaan (bijv. ontslag, te laag salaris betaald) dan dient de werkgever dit zelf bij IND te melden. Op basis hiervan zal de verblijfsvergunning op basis van de kennismigrantenregeling worden ingetrokken

De kennismigrantenregeling is geeft een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning en is als zodanig ook herkenbaar als het bekende pasje van de IND met op de achterkant de zgn. restricties/voorwaarden die van toepassing zijn vermeld.

Voor kennismigranten staat hier dan nadrukkelijk vermeld dat arbeid alleen op basis van de kennismigranten regeling is toegestaan. Een ‘vreemdeliing’ die met zo’n kennismigrantenstatus op de tewerkstellingsvergunning bij een werkgever komt werken zonder dat aan de minimale vaste salariseisen per loonperiode voldaan wordt,  voldoet daarmee niet aan de eisen die de WAV stelt.

Looneisen per loonperiode:

De kennismigrant die in 2020 werkzaam is dient iedere loonperiode minimaal het vereiste bruto loon te ontvangen. Dit wordt dus iedere loonperiode beoordeeld en dit dient ook schriftelijk in de arbeidsovereenkomst te zijn vastgelegd.

De minimum salariseisen dienen ook in stand te blijven in de volgende situaties waarbij:

  • verrekeningen door voorgaande foutief verwerkte loonperiodes worden verrekend
  • inhoudingen voor ziektedagen, leegloop, onbetaald verlof etc worden toegepast

De maandelijkse looncriteria voor kennismigranten in 2020 zijn (minimaal) bruto:

a) € 4.612 bruto per maand (excl. vakantiegeld) voor medewerkers van 30 jaar of ouder
b) € 3.381 bruto per maand (excl. vakantiegeld) voor medewerkers jonger dan 30 jaar

Erkend Referent IND

Er kan alleen gewerkt worden als de kennismigrantenstatus reeds is ingegaan. Zie de ingangsdatum op het pasje van de IND.
De aanvraag voor een kennismigrantenstatus geschiedt via de IND. Hiertoe dient de werkgever eerst de status van ‘erkend referent’ te verkrijgen. Als erkent referent dient men minimaal over de NEN 4400-1 registratie bij SNA te beschikken. Alle erkende referenten staat op een publiek inzichtelijke website van IND.

Naast de SNA NEN 4400-1 certificering dient ook een bijdrage van aan IND voldaan te worden om erkend referend te kunnen worden. Deze bedraagt in 2020 € 4.017. Daarnaast geldt voor iedere aanvraag ook een vaste bijdrage voor leges.

Het toetreden tot de status van Erkend Referent kent daarmee een behoorlijke administratieve en financiële drempel. Veel werkgevers die 1 of relatief weinig kennismigranten te werk willen stellen doen dit daarom vaak via een payroll-bedrijf. Omdat de juridisch werkgever Erkend Referent dient te zijn, mag deze route bewandeld worden zolang aan de gestelde eisen van de regeling voldaan blijft worden.

Een verlenging van de kennismigrantenstatus wordt ook weer door de Erkend Referent gedaan. En hierbij dient opnieuw aangetoond te worden dat aan alle eisen voldaan is/wordt.

Een medewerker die van werkgever wisselt en die reeds in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning o.b.v. de kennismigrantenstatus mag bij een andere werkgever gaan werken. Dit kan echter alleen gedurende de periode dat deze vergunning geldig is. En waarbij de minimale contractuele- en inkomsteneisen vastgelegd zijn en toegepast worden.

Zelfstandige arbeid

Er zijn ook tewerkstellingsvergunning (TWV) o.b.v. de kennismigrantenregeling waarop de achterkant vermeld staat dat naast het werken in loondienst op basis van de kennismigrantenregeling er ook gewerkt kan worden als zelfstandige. Dit is een verwarrende tekst. En het betekent niet automatisch dat er gewerkt mag worden als ZZP’er in de gebruikelijke vorm die geldt onder de wet DBA. Om zonder aanvullende TWV als ‘zelfstandige’ te mogen werken dient aan aanvullende eisen voldaan te worden. Onder andere vermeld in de Vreemdelingen Circulaire (VC) 2000. Raadpleeg een specialist op het gebied van de Wet Arbeid Vreemdelingen voordat u kennismigranten op basis van deze notitie van de TWV te werk stelt.

30%-regeling en Kennismigrant

Aangezien de inkomenseisen van een kennismigrant feitelijk strenger zijn dan die voor de 30%-regeling. Zie je dat veel van de kennismigranten ook de 30% regeling kunnen toepassen, nadat hiertoe een aanvraag is ingediend en toegekend. Toch zijn het geheel andere regelingen. Immers de 30% regeling is een puur fiscale regeling en de kennismigranten status heeft betrekking op de WAV.

Plaats een bericht