Het SNA-keurmerk is het resultaat van een positieve NEN4400-2 inspectie. Bedrijven die personeel inhuren of werk uitbesteden, doen dat het best via een organisatie met zo’n positief NEN 4400-2 inspectieresultaat. Waarom? Omdat ze daardoor beter zijn beschermd tegen:
fraude en illegaliteit
claims die kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid (denk aan niet-afgedragen belastingen en premies)
hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn in Nederland te werken of van wie de identiteit niet – of niet juist – is vastgesteld.

NEN 4400-2 stelt eisen aan in het buitenland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers uitlenen

De norm is in het leven geroepen door de branche zelf in samenspraak met ondernemingen uit het bedrijfsleven en vakorganisaties. De norm is toepasbaar op alle ondernemingen die personeel uitzenden of detacheren, óók als zij dat doen als onderaannemer. De Stichting Normering Arbeid (SNA) ziet toe op de juiste toepassing van de norm.
Het register
Alle ondernemingen met een positief NEN-4400-inspectieresultaat zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Maar hoeveel zijn dat er? Elke dag worden ondernemingen in- of uitgeschreven. Dat is te zien in het Overzicht Aangemelde Ondernemingen en in het Register Normering Arbeid. Het actuele overzicht vindt u op www.normeringarbeid.nl. In juni 2016 stonden circa 4200 ondernemingen ingeschreven in het Register Normering Arbeid.

Wat doet Bureau Cicero?
Onze inspecteur controleert gegevens en procedures van uw onderneming. Op basis daarvan wordt bepaald of uw onderneming voldoet aan de eisen van de norm. De inspecteur controleert delen van
– de algemene administratie
– de personeelsadministratie
Kloppen de personeelsgegevens? Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd verwerkt in de personeelsadministratie?
– de loonadministratie
zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd ingevoerd waardoor de administratie betrouwbaar is?
– de financiële administratie
is de financiële administratie juist, volledig en op tijd gevoerd? Worden alle verplichtingen omtrent loonheffingen en omzetbelasting nagekomen?

Steekproefsgewijs bekijkt de inspecteur ook (delen van) dossiers. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat de inspecteur nog specifieke eisen beoordeelt. De inspecteur controleert ook of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen, maar niet of uw onderneming de CAO ook echt naleeft. Als uw onderneming voldoet aan de norm ontvangt u de beoordelingsbrief.