Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / CAO Bouw & Infra 2016/2017 diverse gewijzigde CAO-bepalingen AVV

CAO Bouw & Infra 2016/2017 diverse gewijzigde CAO-bepalingen AVV

cao Bouw en Infra

Let op, er zijn diverse artikelen van deze nieuwe cao gewijzigd en in deze nieuwe algemeen verbindend verklaarde (AVV) cao per 19-12-2016 van kracht. De meest in het oog springende zijn:

Artikel 2 Werkingssfeer

In dit artikellid wordt met ‘Nederlandse loonsom’ bedoeld de loonsom van de arbeidskrachten van de uitzendonderneming. Indien en voor zover deze arbeidskrachten in Nederland arbeid verrichten. Ook indien die arbeid slechts tijdelijk in Nederland zou worden verricht door de desbetreffende arbeidskracht.

Artikel 6: Uitzendarbeid en inleen uitzendkrachten:

1.a. Wanneer de werkgever uitzendkrachten inleent van een uitzendonderneming die valt onder artikel 2 lid 3 sub a, b of c (vakkrachten bouwplaats) is hij verplicht zich ervan te vergewissen dat alle bepalingen uit deze cao worden nageleefd ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomsten van de uitzendkrachten die hij inleent. De werkgever dient hierover een afspraak te maken in de inleenovereenkomst met de uitzendonderneming.

  1. b. Wanneer de werkgever uitzendkrachten inleent van een uitzendonderneming die niet valt onder artikel 2 lid 3 sub a, b of c (vakkrachten bouwplaats) is hij verplicht zich ervan te vergewissen dat de van toepassing zijnde bepalingen uit deze cao worden nageleefd ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomsten van de uitzendkrachten die hij inleent. De van toepassing zijnde bepalingen uit deze cao zijn nader uitgewerkt en verbijzonderd in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel en bijlage 2 van deze cao. De werkgever dient hierover een afspraak te maken in de inleenovereenkomst met de uitzendonderneming.

3.5. Bij de invulling van de vergewisplicht als bedoeld in lid 1 sub b, moet de werkgever ervan uitgaan dat de uitzendkracht een vakkracht is. Tenzij het aantoonbaar een nieuwkomer betreft. In dat geval dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat de cao-bepalingen voor nieuwkomers worden toegepast op de uitzendkracht.

Download: AVV CAO Bouw en Infra 2016-2017 (19-12-16). Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 2016-2017.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht