Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Inhouding of verrekening met het loon; er is een aparte machtiging nodig

Inhouding of verrekening met het loon; er is een aparte machtiging nodig

Inhouding of verrekening

Per 1 januari 2017 is bij wet geregeld dat geen inhoudingen van het minimum loon mogen plaats vinden, tenzij dit specifiek is toegestaan. (artikel 13, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag)

Voor inhoudingen op of verrekeningen met het loon is altijd een schriftelijke volmacht van de werknemer nodig. De wet bepaalt dat elk beding waarin de werkgever het recht verkrijgt om bedragen van het loon in te houden nietig is, tenzij de werknemer een schriftelijke volmacht heeft gegeven. De werknemer kan alleen volmacht geven voor inhoudingen en verrekeningen boven het netto-equivalent van het minimumloon, tenzij de wet anders bepaalt

Inhouding of verrekening met het loon – Volmacht

De Inspectie SZW stelt zich op het standpunt dat de volmacht geen onderdeel van de arbeidsovereenkomst mag zijn. Een volmacht is een toestemming van alleen de werknemer aan de werkgever. De volmacht mag dus niet afhankelijk zijn van het al dan niet tekenen door de werkgever. Bovendien moet een volmacht ten allen tijde herroepen kunnen worden.

De schriftelijke volmacht dient voorzien te zijn van de volgende gegevens:

 • De naam van de werknemer;
 • De naam van de werkgever;
 • Het bedrag dat de werkgever op het minimumloon mag inhouden;
 • ​Welke kosten met het ingehouden bedrag betaald worden.

Zeker voor SNA gecertificeerde ondernemingen die regelmatig op de NEN 4400 norm gecontroleerd worden is het belangrijk te weten wat is toegestaan en welke spelregels gelden.

De werknemer mag een schriftelijke volmacht geven aan de werkgever tot inhouding op of verrekening met het uit te betalen minimumloon per betalingsperiode voor:

 1. De verschuldigde premie voor de zorgverzekering, die beperkt is tot het afdekken van het eigen risico. Dit bedrag is jaarlijks vastgesteld. (Voorwaarde is dat de werkgever in het bezit is van de zorgpolis en de werknemer de verzekeringsnemer is)
 2. Bij huur van woonruimte: de huurprijs, kosten van nutsvoorzieningen (individuele meter) en de servicekosten tot maximaal 25% van het uit te betalen bruto minimumloon per betalingsperiode, onder de voorwaarden dat:
 3. a. Men verstrekt een kopie van de huurovereenkomst. De inhouding mag niet meer bedragen dan het bedrag vermeldt in de huurovereenkomst;
  b. de inhouding moet gespecificeerd vermeld staan op de loonstrook;
  c.  de werknemer in een woning van een woningcorporatie woont of;
  c1. de woonruimte voldoet aan de kwaliteitseisen voor huisvesting die in uw CAO staan. (Bijvoorbeeld een minimumaantal m2 woonoppervlakte per persoon) De verhuurder van de woning moet bovendien gecertificeerd zijn volgens deze kwaliteitseisen. De certificering voor huisvesting moet gebeuren door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instelling. In de praktijk wordt dit alleen gedaan door de Stichting Normering Flexwonen.
  Bureau Cicero werkt voor de certificering voor huisvesting samen met SKW Certificatie, een op dit gebied gespecialiseerd bureau. Als u daar meer over wil weten, bel dan met onze afdeling Business support, telefoonnummer: 038-7200821
 4. Voorschotten op het loon.

Wat komen wij tegen in onze NEN 4400 inspecties?

Een machtiging voor het inhouden van premie zorgverzekering of inhouden van huisvesting onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Het probleem hierbij is dat het niet makkelijk herroepbaar is door de werknemer. De arbeidsovereenkomst laat men tekenen door werknemer en werkgever. Terwijl de volmacht alleen door de werknemer getekend wordt.

Voorschotten gegeven worden die verrekend worden met het loon. Verrekening met het loon is alleen mogelijk, mits dit vooraf schriftelijk met de werknemer is overeengekomen. We komen veel kattenbelletjes tegen met een bedrag en een krabbel, juist bij uitzendbureaus voor lager- of ongeschoolde werknemers. Of soms zelfs dat niet. Inspectie SZW accepteert dit niet. Dus dat kan leiden tot boetes bij controle. Dus: werk met een separate machtiging voor inhoudingen op of verrekeningen met het loon. En een briefje met naam, datum, bedrag van het voorschot, door de werknemer ondertekend, waarop ook staat dat men dit bij de eerstvolgende verloning gaat verrekenen met het uit te betalen bedrag.

Inspectie SZW accepteert dit niet. Dus dat kan leiden tot boetes bij controle.
Dus: werk met een separate machtiging voor inhoudingen op of verrekeningen met het loon. En een briefje met naam, datum, bedrag van het voorschot, door de werknemer ondertekend, waarop ook staat dat men dit bij de eerstvolgende verloning gaat verrekenen met het uit te betalen bedrag.

Overigens mag men uit het nettoloondeel boven het equivalent van het minimumloon altijd inhoudingen doen, mits de werknemer de werkgever hiervoor schriftelijk heeft gemachtigd.

Kijk ook naar: WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake WML.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

1 Reactie

 1. Theo van Leeuwen
  Theo van Leeuwen

  Mevrouw Hendarin Mouselli van Van Riel & Feyli Advocaten, stelt in haar artikel in FlexNieuws van 2 november 2017 dat een aparte machtiging niet nodig is. De eisen die de Inspectie SZW stelt missen dus een wettelijke grondslag. Allereerst onze dank voor het commentaar. Dit verrijkt de discussie.
  Wij hebben hierop drie antwoorden en een vraag.
  1. Als een juridisch conflict hierover voor de rechter zou komen, zou inspectie SZW dan gelik krijgen. Wij denken dat de kans heel groot is dat inspectie SZW dan verliest; niet alleen mevrouw Feyli, maar ook ABU en NBBU zijn die mening toegedaan. Overigens is aan inspectie SZW de vraag gesteld of de eis van een separate machtiging voor Inhouding op of verrekening met het loon een juridische grondslag heeft. Daar is nog geen antwoord op.
  2. Echter, wij proberen te voorkomen dat onze klanten problemen krijgen met ISZW. Ook al heb je gelijk, je zit niet te wachten op een procedure. Dat kost veel tijd en geld. En het leidt af van het werk dat je graag wilt doen. Zo’n procedure kan je beter aan je collega over laten.
  3. Bureau Cicero is een inspectie Instelling die op de NEN 4400-1 norm inspecteert die leidt tot inschrijving in het SNA register, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Leidt de eis van een separate machtiging tot een non-conformiteit en daarmee, uiteindelijk, tot schrappen uit het SNA register. Het hebben van een separate machtiging is geen expliciete eis in de norm. Dan volgen we wet- en regelgeving. Die is onduidelijk. De Commissie van Deskundigen moet hier eerst een uitspraak over doen alvorens dit tot sancties kan leiden.
  4. Ten slotte de vraag. En dat is algemeen. Heeft iemand enig idee wat deze regelgeving-op-de vierkante-millimeter toevoegt aan betere arbeidsverhoudingen en het voorkomen van fraude en uitbuiting?