Inhouding op of verrekening met het loon; er is een aparte machtiging nodig

Per 1 januari 2017 is bij wet geregeld dat geen inhoudingen van het minimum loon mogen plaats vinden, tenzij dit specifiek is toegestaan. (artikel 13, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag)

Voor inhoudingen op of verrekeningen met het loon is altijd een schriftelijke volmacht van de werknemer nodig. De wet bepaalt dat elk beding waarin de werkgever het recht verkrijgt om bedragen van het loon in te houden nietig is, tenzij de werknemer een schriftelijke volmacht heeft gegeven. De werknemer kan alleen volmacht geven voor inhoudingen en verrekeningen boven het netto-equivalent van het minimumloon, tenzij de wet anders bepaalt

De Inspectie SZW stelt zich op het standpunt dat de volmacht geen onderdeel van de arbeidsovereenkomst mag zijn. Een volmacht is een toestemming van alleen de werknemer aan de werkgever. De volmacht mag dus niet afhankelijk worden gemaakt van het al dan niet tekenen door de werkgever. Bovendien moet een volmacht ten allen tijde herroepen kunnen worden.

Zeker voor SNA gecertificeerde ondernemingen die regelmatig op de NEN 4400 norm gecontroleerd worden is het belangrijk te weten wat is toegestaan en welke spelregels gelden.

De werknemer mag een schriftelijke volmacht geven aan de werkgever tot inhouding op of verrekening met het uit te betalen minimumloon per betalingsperiode voor:

 1. De verschuldigde premie voor de zorgverzekering, die beperkt is tot het afdekken van het eigen risico.
 2. Bij huur van woonruimte: de huurprijs, kosten van nutsvoorzieningen (individuele meter) en de servicekosten tot maximaal 25% van het uit te betalen bruto minimumloon per betalingsperiode, onder de voorwaarden dat:
  a. Het een woningbouwvereniging is
  b. Het gecertificeerde huisvesting betreft, overeengekomen in een CAO
 3. Voorschotten op het loon.

Wij komen in onze NEN 4400 inspecties veel tegen dat:

 1. Een machtiging voor het inhouden van premie zorgverzekering of inhouden van huisvesting onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Het probleem hierbij is dat het niet makkelijk herroepbaar is door de werknemer; de arbeidsovereenkomst wordt getekend door werknemer en werkgever terwijl de volmacht alleen getekend wordt door de werknemer.
 2. Voorschotten gegeven worden die verrekend worden met het loon. Verrekening met het loon is alleen mogelijk, mits dit vooraf schriftelijk met de werknemer is overeengekomen. We komen veel kattenbelletjes tegen met een bedrag en een krabbel, juist bij uitzendbureaus voor lager- of ongeschoolde werknemers. Of soms zelfs dat niet.

Inspectie SZW accepteert dit niet. Dus dat kan leiden tot boetes bij controle.
Dus: werk met een separate machtiging voor inhoudingen op of verrekeningen met het loon en een briefje met naam, datum, bedrag van het voorschot, door de werknemer ondertekend, waarop ook staat dat dit bij de eerstvolgende verloning wordt verrekend met het uit te betalen bedrag.

Nog even over de voorwaarden bij de inhouding voor huur en dergelijke:
De werknemer kan de werkgever volmacht geven om maximaal 25% van het voor hem geldende bruto minimumloon in te houden op het (netto equivalent van het-) minimumloon. Uit het nettoloondeel boven het equivalent van het minimumloon mogen altijd inhoudingen worden gedaan, mits de werknemer de werkgever hiervoor schriftelijk heeft gemachtigd.

Dit kan alleen als het gaat om gecertificeerde huisvesting, overeengekomen in een cao.

Dit betekent dat als er geen cao geldt, of er is niets over huisvesting in de cao opgenomen, er ook niet voor huisvesting onder minimum loon kan worden ingehouden.

De certificering voor huisvesting moet gebeuren door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instelling. In de praktijk wordt dit alleen gedaan door de Stichting Normering Flexwonen. Die was tot voor kort nog niet geaccrediteerd. Inspectie SZW gedoogt dit.

Bureau Cicero werkt voor de certificering voor huisvesting samen met SKW Certificatie, een op dit gebied gespecialiseerd bureau. Als u daar meer over wil weten, bel dan onze back office, 038-7200821

Kijk ook naar: WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake WML.

1 antwoord
 1. Theo van Leeuwen
  Theo van Leeuwen zegt:

  Mevrouw Hendarin Mouselli van Van Riel & Feyli Advocaten, stelt in haar artikel in FlexNieuws van 2 november 2017 dat een aparte machtiging niet nodig is. De eisen die de Inspectie SZW stelt missen dus een wettelijke grondslag. Allereerst onze dank voor het commentaar. Dit verrijkt de discussie.
  Wij hebben hierop drie antwoorden en een vraag.
  1. Als een juridisch conflict hierover voor de rechter zou komen, zou inspectie SZW dan gelik krijgen. Wij denken dat de kans heel groot is dat inspectie SZW dan verliest; niet alleen mevrouw Feyli, maar ook ABU en NBBU zijn die mening toegedaan. Overigens is aan inspectie SZW de vraag gesteld of de eis van een separate machtiging voor Inhouding op of verrekening met het loon een juridische grondslag heeft. Daar is nog geen antwoord op.
  2. Echter, wij proberen te voorkomen dat onze klanten problemen krijgen met ISZW. Ook al heb je gelijk, je zit niet te wachten op een procedure. Dat kost veel tijd en geld. En het leidt af van het werk dat je graag wilt doen. Zo’n procedure kan je beter aan je collega over laten.
  3. Bureau Cicero is een inspectie Instelling die op de NEN 4400-1 norm inspecteert die leidt tot inschrijving in het SNA register, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Leidt de eis van een separate machtiging tot een non-conformiteit en daarmee, uiteindelijk, tot schrappen uit het SNA register. Het hebben van een separate machtiging is geen expliciete eis in de norm. Dan volgen we wet- en regelgeving. Die is onduidelijk. De Commissie van Deskundigen moet hier eerst een uitspraak over doen alvorens dit tot sancties kan leiden.
  4. Ten slotte de vraag. En dat is algemeen. Heeft iemand enig idee wat deze regelgeving-op-de vierkante-millimeter toevoegt aan betere arbeidsverhoudingen en het voorkomen van fraude en uitbuiting?

Reacties zijn gesloten.