Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Manifest Moderne Arbeidsmarkt aangeboden aan beleidsbepalers

Manifest Moderne Arbeidsmarkt aangeboden aan beleidsbepalers

Op 11 september 2019 heeft de Bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt plaatsgevonden. Hier werd het Manifest Moderne Arbeidsmarkt overhandigd aan verschillende beleidsbepalers.

PZO en ZZP Nederland

De zelfstandigenorganisaties PZO en Stichting ZZP Nederland geven in het manifest hun visie op een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid. Zij willen door middel van dit manifest een maatschappelijke dialoog creëren over de totale arbeidsmarkt. Men benadrukt dat zelfstandig ondernemerschap ook een gelijkwaardige factor in dient te zijn.

Het manifest maakt duidelijk dat de arbeidsmarkt dynamischer is geworden. En daarmee ook het huidige Nederlandse arbeidsrecht en de sociale zekerheid hierin niet zijn meegegroeid. Er is een aanpassing nodig in het huidige stelsel, die recht doet aan de diversiteit aan contractvormen en de vrijheid voor ondernemen.

Drie bouwpilaren

In het manifest wordt een driehoek van vernieuwing genoemd. Er zijn drie bouwpilaren met elkaar verbonden:

 1. Zelfstandige ondernemers krijgen een eigen rechtspositie door een ondernemersovereenkomst

  Werkenden dienen recht te hebben op een vrije keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Deze moet gelijk staan met de keuze voor het werknemerschap. Bij ondernemerschap is de individuele verantwoordelijkheid verbonden voor het afdekken van de inkomensrisico’s. Tevens dient de status van een zelfstandig ondernemer eenduidig vastgelegd te worden in een ondernemersovereenkomst. Deze zal op wettelijke basis gelijkwaardig zijn met de arbeidsovereenkomst.

 2.  Fiscale neutraliteit tussen verschillende rechtsvormen

  Alle zelfstandige ondernemers worden, ongeacht rechtsvorm, op dezelfde wijze fiscale belast. Dit zodat er een rechtsvorm neutraliteit ontstaat. Bepaalde fiscale voorzieningen kunnen eventueel geïntegreerd worden in enkele voorzieningen. Deze voorzieningen richten zich op verzekering of opbouw van reservevermogen voor inkomens- en bedrijfscontinuïteit. Zo’n regeling dient eenvoudig en toegankelijk te zijn, waardoor er een zichtbare fiscale stimulans gevormd kan worden voor ondernemers om daadwerkelijk op eigen wijze inkomensrisico’s af te dekken.

 3. Nieuwe sociale arrangementen voor het afdekken van inkomensrisico’s

  – Inkomensvoorziening arbeidsongeschiktheid
  Zelfstandige ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afdekken van de inkomensrisico’s. Op het vlak omtrent arbeidsongeschiktheid dient er een keuzevrijheid te zijn in de wijze waarop met dit risico wenst af te dekken. Een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering kan onder de ondernemers niet rekenen op een groot draagvlak.
  Bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid wordt in het manifest een uitzondering benoemd. Dit is een onvoorzienbaar risico voor alle werkenden, welke door de maatschappij gedragen wordt.
  – Aanvulling AOW
  De bestaande pensioenregelingen zijn niet toegankelijk voor zelfstandige ondernemers. Een pensioenregeling voor ondernemers dient flexibel, eenvoudig en transparant te zijn. Maar, vooral dient de ondernemer regie te houden over het eigen vermogen. Tevens moet het mogelijk worden voor een ondernemer om zich vrijwillig aan te sluiten bij een bestaand pensioenfonds.

Daarnaast wordt er in het manifest stil gestaan bij de bestaande schijnconstructies bij ondernemers met een laag verdienvermogen. Er worden een drietal suggesties aangekaart. Deze suggesties hebben namelijk de intentie om deze groep ondernemers beter te beschermen.

Het manifest is overhandigd aan de vertegenwoordigers van de Sociaal Economische Raad, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën. Zij hebben in een reactie aangegeven dat het manifest enig houvast kan bieden in toekomstige gesprekken. Ook is het Zelfstandigenforum uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de moderne arbeidsmarkt.

Bron: Manifest Moderne Arbeidsmarkt pdf, Pzo artikel, Zipconomy , Flexnieuws

Plaats een bericht