Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2023

Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2023

SV-Premies

Hierbij het overzicht “Premies 2023” opgesteld door Marcel Reijmers die ieder jaar een mooi overzicht maakt van de diverse variabelen in de kostprijs voor 2023 voor zover die (voorlopig) bekend zijn gemaakt. Zie geheel onderaan voor bronvermelding en de updates voor cijfers die op dit moment nog niet bekend zijn.

Premies 2023

Reserveringen

De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2023 als volgt berekend:

Reserveringspercentages 2023

In 2023 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen. Deze percentages staan ook in de CAO voor Uitzendkrachten in bijlage I.

Vakantiedagen

Sinds 2020 is er geen verschil meer in de reserveringspercentages in de cao’s van ABU en NBBU. Door de harmonisatie van de twee cao’s hebben beide 25 vakantiedagen. Het aantal werkbare dagen in 2023 is 229 (260 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).

De reserveringspercentages worden als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen delen door het aantal werkbare dagen.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten          25 vakantiedagen           10,92%

Vakantiekrachten                          20 vakantiedagen           8,33%

Als de reservering wordt gesplitst in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, gelden de volgende percentages:

Reguliere uitzendkrachten20 wettelijke vakantiedagen8,73%
5 bovenwettelijke vakantiedagen2,18%

Feestdagen

Het aantal werkbare dagen in 2023 is 230 (260 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Er zijn in 2023 6 feestdagen die op een doordeweekse dag vallen.

De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen delen door het aantal werkbare dagen.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten62,62%
Vakantiekrachtengeen recht op feestvergoeding0,00%

Payrolling

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule.

Kort verzuim/bijzonder verlof

Dit percentage zal in 2023 officieel niet veranderen, maar houdt er rekening mee dat er in alle typen uitzendovereenkomsten een doorbetalingsverplichting geldt voor het geboorteverlof van 5 dagen. Dit is niet in kostprijsmodellen opgenomen en is ook niet in dit percentage verwerkt. De uitlener zal zelf een inschatting van de kosten hiervoor moeten maken.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten          0,60%

Vakantiekrachten                           geen recht op deze reservering

Vakantiebijslag

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de (algemeen verbindend verklaarde) CAO ABU of NBBU en is sinds 2020 gestegen van 8% naar 8,33% van het loon. De grondslag is uitgebreid met de in tijd gereserveerde compensatie-uren (CAO artikel 18):

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:

  • de gewerkte dagen;
  • vakantiedagen;
  • feestdagen;
  • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • compensatie-uren en;
  • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 in de cao recht heeft op loondoorbetaling.

Payrollwerknemers

De werknemers hebben recht op vakantiebijslag van gelijke hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Het percentage zal meestal 8% zijn, maar dat hoeft dus niet.

Voorzieningen

Voorziening20232022
Sociaal Fonds0,075%0,075%

De afdracht wijzigt vanaf 2023 van 78 naar 52 weken.

Scholing1,02%1,02%De afdracht wijzigt vanaf 2023 van 78 naar 52 weken
LeegloopDit percentage dient u zelf te bepalen
ZiekteDit percentage dient u zelf te bepalen

Ook in 2023 zijn er diverse risico’s bij waar u als uitlener rekening mee moet houden, zoals kosten voor het verschuiven en afzeggen van roosters binnen 4 dagen voor aanvang bij oproepcontracten; het afzeggen van roosters binnen 4 dagen voor aanvang bij niet voorspelbare arbeidstijden; leegloop in fase A/1/2 als het géén oproepcontracten (meer) zijn en de kosten van het geboorteverlof. Dit laatste moet in alle gevallen worden doorbetaald door de werkgever, ook bij contracten met uitzendbeding. Daar geldt een individuele reservering van 0,6%, maar dat zal nooit voldoende zijn om 5 dagen door te kunnen betalen.

Wachtdagcompensatie

20232022Opmerking
Premiegroep I0,71%0.71%Geldt voor contracten met uitzendbeding
Premiegroep II1,16%1,16%Geldt voor contracten met uitzendbeding

Pensioenpremies

Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. Vanaf 2023 wordt de vaste premie van de Basisregeling echter vervangen door 8% werkgeverspremie i.c.m. een uurfranchise. Vanaf een uurloon van ongeveer € 11,- zal dit zorgen voor een extra kostenstijging. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximum pensioengevend uurloon worden vaak pas eind december bekend gemaakt door StiPP, maar zullen vast stijgen.

Totaal over grondslagWerkgeversdeelWerknemersdeel
Premie basisregeling8,00%8,00%0,00%
Premie Plusregeling12,00%8,00%4,00%
Franchise Plusregeling (voorlopig)n.n.b.n.v.t.n.v.t.
Max. pensioengevend uurloonn.n.b.

         

Transitievergoeding

Eerdere jaren hebben wij geadviseerd de volledige 2,78% voor de transitievergoeding in de kostprijs op te nemen. Ten eerste, omdat werkgevers met terugwerkende kracht ook aan de bestaande populatie transitievergoeding moesten betalen als werknemers geen nieuw contract krijgen en zij daar waarschijnlijk onvoldoende rekening mee hadden gehouden. Ten tweede zouden er meer verzoeken binnenkomen van ex-werknemers om de vergoeding te betalen en ten derde, omdat het voor uitleners bijna niet mogelijk zal zijn de kosten te verhalen op de toevallige opdrachtgever waar de werknemer als laatste heeft gewerkt. Het is dan fair om alle opdrachtgevers naar rato van het aantal gewerkte uren hun aandeel te laten betalen. In de praktijk merkten we dat opdrachtgevers dit accepteerden.

Voor 2023 gelden die argumenten grotendeels nog steeds, maar is er natuurlijk wel een beter zicht op de werkelijke kosten. Het is in ieder geval verstandig serieus naar het percentage te kijken dat wordt opgenomen in de transitievergoeding. Ook zullen opdrachtgevers willen zien dat de transitievergoeding werkelijk wordt uitgekeerd.

Overige kosten

Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enzovoort. Daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, et cetera. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen

• De exacte minimumlonen voor 2023 zijn nog niet bekend, maar zullen met 10% stijgen. Dat heeft ook gevolgen voor loongebouwen waar de onderste schalen onder het nieuwe WML uitkomen: die worden dan (totdat er nieuwe CAO-afspraken zijn gemaakt) namelijk ook automatisch verhoogd naar het WML.

Netto vergoedingen

De regelingen omtrent onbelaste reiskostenvergoeding veranderen voor het eerst in jaren! Dat betekent dat de maximale onbelaste km-vergoeding stijgt van €0,19 naar € 0,21. Aangezien dit onderdeel is van de inlenersbeloning, hebben uitzendkrachten altijd recht op dezelfde netto vergoeding als eigen werknemers krijgen, dus ook als de inlener positief afwijkt van zijn CAO.

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding gaat van € 2,00 naar € 2,13 per dag. Als deze vergoeding aan de ‘eigen’ werknemers wordt gegeven, hebben uitzendkrachten er ook recht op, want de thuiswerkvergoeding wordt onderdeel van de inlenersbeloning. Ook als de thuiswerkvergoeding niet netto maar bruto wordt vergoed, moet hij aan uitzendkrachten worden betaald.

Bron: Flexnieuws.nl

Klik hier voor onze meest recente nieuwsitems.

Plaats een bericht