Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Inlenersbeloning / Onbelaste kostenvergoeding en inhouding vervoer

Onbelaste kostenvergoeding en inhouding vervoer

onbelaste kostenvergoeding

Praktijk en theorie samenbrengen als het gaat om de inlenerbeloning is zo eenvoudig nog niet. Zo blijkt ook uit onderstaande casus.

Inhoudingen cao glastuinbouw

Mogen er nu op het loon inhoudingen gedaan worden voor het aanbieden van geregeld bedrijfsvervoer (woon-werk), specifiek bij een uitgezonden medewerker naar een opdrachtgever die valt onder de cao Glastuinbouw?

In deze cao staat namelijk dat de uitzendkracht een (onbelaste) reiskostenvergoeding voor woon-werk dient te ontvangen.

De weg naar het antwoord lijkt logisch, blijkt complex en heeft nog een verassing voor u in petto.

Inlenerbeloning ABU en NBBU cao

De inlenersbeloning geldt per 30 maart 2015 voor alle uitzendkrachten vanaf de 1e werkdag.
Op dit onderwerp bijten zich veel uitzenders stuk. Wat is gelijk loon, en hoe moeten we dat toepassen? Dit zijn tijdens NEN 4400-1 inspecties veel gehoorde vragen.

Onbelaste kostenvergoeding

De uitzendkracht heeft recht op dezelfde kostenvergoeding(en) als de medewerker in dienst van de opdrachtgever. Uiteraard wel in een gelijke functie.

De gebruikelijke reiskostenvergoedingen van € 0.19 p/km voldoet dus aan dit criterium.

Toch is het niet altijd zo eenvoudig, u dient ook rekening te houden met de specifieke Cao spelregels omtrent deze vergoedingen.

Bijzondere situatie:

Dat er op dit vlak onverwachte bepalingen zijn bewijst de cao bouwnijverheid: deze geeft in artikel 50 lid 2 en 4 aan dat de werkgever kan bepalen welk vervoersmiddel voor vergoeding woon-werkverkeer in aanmerking komt; de uitzendkracht is in deze dus niet vrij in zijn of haar keuze van vervoermiddel om aanspraak te maken op de reiskostenvergoeding.

Kosten voor aangeboden bedrijfsvervoer:

Voor uitzendbureaus is het belangrijk dat de uitzendkrachten op tijd op het werk verschijnen. Zij zijn immers uw visitekaartje.

Ik zie in de SNA inspecties dat er regelmatig sprake is van georganiseerd vervoer door het uitzendbureau. Uitzendkrachten halen elkaar dan vaak op in het door de werkgever beschikbaar gestelde vervoer. In dit geval zijn er voor de uitzendkracht geen vervoerskosten meer, er hoeft dan dus ook geen reiskostenvergoeding meer betaald te worden.

Logisch verhaal, toch?

Inhouden voor vervoer

Maar…. mag deze werkgever in deze situatie ook kosten inhouden bij de uitzendkracht voor het aanbieden van dit eigen vervoer?

Om deze vraag te beantwoorden kijken we eerst naar de Cao voor uitzendkrachten.
Hierin staat dat bij het aanbieden van eigen vervoer alleen de feitelijke (kostendekkende) kosten in rekening mogen worden gebracht. Daarnaast dienen afspraken transparant, eenduidig en op vrijwillige basis (schriftelijk) gemaakt te zijn.

Het aanbieden van eigen vervoer mag geen verdienmodel zijn, een sluitende kostenonderbouwing dient aanwezig te zijn.

Klinkt nog steeds logisch, maar mag er nou ook ingehouden worden?

In de praktijk zien we dat bedragen gesaldeerd worden.
De uitzendkracht ontvangt een reiskostenvergoeding en hiervan wordt afgetrokken de kosten die de werkgever maakt voor het aanbieden van het vervoer.
Dit leidt nagenoeg in alle gevallen tot een netto inhouding bij de uitzendkracht.

Wordt al wat complexer?

De reiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, in de meeste gevallen geen dekkende vergoeding van feitelijke kosten. De uitzendkracht moet dus vaak een deel van de reiskosten zelf betalen, 19 cent per kilometer dekt vaak niet de werkelijke kosten.

Uiteraard mag de uitzendkracht er zelf voor kiezen om de afstand lopend, met de fiets, auto of al meerijdend met een collega af te leggen.

Kan saldering plaatsvinden, gelet op de Cao glastuinbouw?

Het salderen kan een variant zijn die is toegestaan, wel zolang dit goed gedocumenteerd is.
U dient echter wel alle relevante bepalingen van de cao van de inlener in oogschouw te nemen.

Als we gaan kijken naar artikel 36 lid 3 van de Cao Glastuinbouw, staat hier het volgende:

De uitzendkracht maakt geen aanspraak op de vergoeding woon-werk wanneer de werkgever voor zijn rekening voor bedrijfsvervoer zorgt. De werkgever brengt voor dit vervoer geen kosten bij de uitzendkracht in rekening.

Zag u deze aankomen, of is het een verassing?

Aanbevelingen

Neem in oogschouw dat cao’s niet eenduidig zijn en dat ze een onderhandelingsresultaat zijn tussen werknemers en werkgevers partijen.

Voor het goed toepassen van de inlenersbeloning is men aangewezen op veel details, hierbij is kennis en een goed proces belangrijk, zorg er dus voor dat u met de klant hier duidelijke afspraken over maakt. In geval van inlenersbeloning prevaleert de cao van de klant boven de bepalingen uit de ABU of NBBU cao.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en minimumloon (WML)

Vervoer aangeboden door het uitzendbureau komt vaak voor bij functies, waarbij het salaris rondom het Wettelijk Minimum Loon (WML) ligt.

Per 1 januari 2017 geldt een algemeen inhoudingsverbod op het netto loon van uitzendkrachten die het minimumloon verdienen. Vervoerskosten vallen hier dus ook onder. Wel is er een uitzondering voor huisvesting en zorgpremie.

Als expert in de uitzendsector kunt u uw opdrachtgever vertellen dat hij ook medeaansprakelijk kan worden gesteld vanuit de WAS, u kunt dus samen de risico’s beheersbaar maken. Weer een dilemma opgelost.

Maarten de Jong
Inspecteur NEN 4400-1
Bureau Cicero BV

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waar wij nog meer over schrijven of wil je meer weten over onbelaste kostenvergoeding? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht