Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Overzicht openstaande belastingschuld bijzonder uitstel gepubliceerd

Overzicht openstaande belastingschuld bijzonder uitstel gepubliceerd

Overzicht openstaande belastingschuld Coronasteun

In april 2022 is het eerste overzicht van uitstaande belastingschuld bijzonder uitstel i.v.m. coronasteun verzonden naar alle ondernemingen. Dit overzicht dient u goed te controleren en te vergelijken met uw eigen administratie. Ook voor de SNA NEN 4400-1 inspecties is dit overzicht van belang.

Zoals bekend is de bijzondere uitstelregeling i.v.m. coronasteun met ingang van 01 april 2022 geëindigd. Diverse ondernemingen hebben de steun die is ontvangen vanaf februari 2020 reeds terugbetaald. Er zijn ook ondernemingen die nog openstaande schulden hebben. Deze ‘Coronaschulden’ bij de Belastingdienst hebben een aparte status, daar deze niet direct terugbetaald hoeven te worden, maar via een betalingsregeling die in oktober 2022 start.

Om te bepalen wat de omvang van de schulden is, heeft de Belastingdienst een eerste overzicht naar ondernemingen gestuurd van alle belastingschulden die conform de administratie bij de Belastingdienst op 31 januari 2022 openstonden.

De Belastingdienst heeft gemeld dat er fouten kunnen staan in de overzichten. Deze onjuiste opgaves kunnen betrekking hebben op de vermelde of afgeloste bedragen maar ook op de berekende rente. Er wordt hierbij verwezen naar het feit dat het eerste overzicht een voorlopig overzicht is. En dat er een tweede definitief overzicht komt in juli.

Overzicht openstaande belastingschuld coronasteun definitief in juli 2022

Dit overzicht wordt in juli 2022 met peildatum 01 april 2022 nogmaals verzonden. Dit laatste overzicht zou alle schulden moeten opsommen welke binnen de Coronasteun regeling zijn ontstaan en nog niet zijn afgelost.

Omdat de uitstelregeling al ruim 2 jaar geleden van start ging en er sindsdien veel uitstelregelingen van kracht waren en ondernemingen ook reeds (deels) veel terugbetalingen gedaan hebben, is het van groot belang dat het overzicht dat u als onderneming ontvangt goed vergelijkt met uw eigen administratie. Dit overzicht is immers het enige overzicht dat aangeeft hoeveel schuld er nog openstaat en welk bedrag vanaf 01-10-2022 in de betalingsregeling wordt opgenomen.

SNA inspecties en het NEN 4400 Keurmerk

Tijdens SNA inspecties voor het NEN 4400-1 keurmerk worden de openstaande schulden die er eventueel zijn voor de BTW en de loonbelasting ook vastgesteld en beoordeeld. Hierbij zal er ook een vergelijking komen met uw administratie en het overzicht dat uw onderneming van de Belastingdienst ontvangen heeft.
Het is dus van belang dat u het overzicht, samen met de overige documenten voor BTW en loonheffingen klaarlegt voor de volgende inspectie.

Openstaande betalingsschulden i.v.m. Coronasteun? Wij krijgen hierover nog regelmatig vragen. Indien er tijdens een inspectie vastgesteld is dat er nog openstaande BTW of loonheffingen aangiftes zijn die niet of niet volledig voldaan zijn én de onderneming heeft bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en verkregen, dan betekent dit dat er in plaats van een major afwijking standaard een minor afwijking wordt opgenomen. Dit is door SNA bepaald en dient ter monitoring van de afbetaling van de schuld bij de volgende inspectie. Een niet (volledig) betaalde aangifte is immers een Belastingschuld die op de opdrachtgever verhaald kan worden.

De non-conformiteit is standaard afgeschaald van major naar minor, omdat er een (collectieve) betalingsregeling i.v.m. Corona geldt.

BTW en loonheffingen vanaf 01 april 2022

Het bijzonder uitstel is met ingang van 1 april 2022 verlopen. Uw onderneming dient vanaf deze datum weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen. De belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet, moeten dus weer op tijd betalen voldaan zijn.

Sinds de aankondiging van het eindigen van het bijzonder uitstel is er het nodige veranderd in economisch opzicht. Er zijn bedrijven die naast de nog voelbare uitwerkingen van de Coronapandemie helaas ook getroffen zijn door de genomen sancties en alles wat samenhangt met de oorlog in Oekraïne. Indien dit liquiditeitsproblemen oplevert en uw onderneming niet in staat is de BTW of Loonbelasting tijdig en volledig te voldoen, dan dient u tijdig maatregelen te nemen. Deze betalingsonmacht voor belastingen dient u voor het verlopen van de uiterste betalingstermijn bij de belastingdienst te melden. Wacht hier niet mee.

Overzicht openstaande belastingschuld coronasteun – Betalingsonmacht belastingen

Wanneer uw onderneming buiten de Corona uitstel van betalingsregeling om niet in staat is om aan de verplichtingen voor tijdige betaling van Belastingen te voldoen, dan dient u voor de vervaldatum uitstel van betaling aan te vragen. U kunt dit schriftelijk doen en ook de Belastingdienst bellen. Het tijdig melden van betalingsonmacht is verplicht en zorgt er ook voor dat de schuld niet verder oploopt. U kunt met een betalingsvoorstel in overleg met de Belastingdienst een betalingsregeling treffen. Zorg er altijd voor dat u deze schriftelijke betalingsregeling ontvangt en ook overlegt tijdens de NEN 4400-1 inspecties.

Voor meer informatie over de overzichten en de inhoud ervan verwijzen wij naar de website van de belastingdienst.
 
Bron : www.taxence.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht