Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / CAO Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

CAO Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

CAO Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 28 september 2021 de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen algemeen verbindend verklaard. De officiële bekendmaking kunt u hier vinden in de Staatscourant.

Wat is er gewijzigd?

In een eerder gepubliceerd artikel heeft Bureau Cicero u de wijzigingen al uiteengezet. Zie ook ons eerdere bericht: Nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer.

Wat is een algemeen verbindend verklaring?

Wanneer een cao algemeen verbindend is verklaard, betekent dat dat de cao-afspraken niet uitsluitend gelden voor de werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij de werkgeversverenigingen (brancheverenigingen) en werknemersverenigingen (vakbonden) die de cao hebben afgesloten. Deze zijn ook van toepassing op alle overige werkgevers die vallen onder deze werkingssfeer.

De toelichting op het Toetsingskader avv 2019  noemt als algemeen beleidsuitgangspunt:

“AVV heeft in de kern tot doel het uitoefenen van de verantwoordelijkheid van sociale partners (via collectieve afspraken in de vorm van cao’s) te ondersteunen en te beschermen. Het beoogde effect van avv is concurrentie op arbeidsvoorwaarden door onderbieding door niet gebonden werkgevers en werknemers te voorkomen. Door AVV kan andere regelgeving door de centrale overheid worden beperkt.”

Aanvraag AVV

De Algemeen Verbindend Verklaring wordt aangevraagd bij het Ministerie van SZW door de cao-partijen die de cao hebben afgesloten. Wanneer de aanvragende partijen samen een meerderheid vormen (representativiteitsbeginsel) van het aantal werknemers in de gehele bedrijfstak, wordt de afgesloten cao door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Algemeen Verbindend Verklaard voor de resterende van de looptijd van de cao.

Hoe weet u of de cao algemeen verbindend is verklaard?

Op de website van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid zijn onderstaande punten te volgen:

  • De aanvraag van een Algemeen Verbindend Verklaring van een cao;
  • Het verloop van de verleningsprocedure;
  • En een overzicht van reeds Algemeen Verbinden Verklaarde cao’s

Heeft dit invloed op uw organisatie?

Ondernemingen die lid zijn van de branchevereniging vallen van rechtswege al per ingangsdatum onder de nieuw afgesloten cao. Partijen die geen lid zijn van de werkgeversverenigingen Transport en Logistiek Nederland en de Vereniging Verticaal Transport vallen terug op het wettelijk kader. Wanneer een cao vanuit de wet AVV algemeen verbindend is verklaard, is deze van toepassing op alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao. De cao is nu dan dus ook per 28 september van toepassing op werkgevers die geen lid zijn. Let wel het is geen vrijbrief. Vanuit een incorporatiebeding dienen werkgevers zich toch te houden aan lopende afspraken als dat ook in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Zijn er gevolgen voor de PayChecked certificering?

Nee, dit heeft geen gevolgen voor uw PayChecked certificering. Uw organisatie kan gewoon getoetst worden op de van toepassing zijnde cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht