Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Sectorindeling en beschikking WHK 2020 voor uitzenders en payrollers

Sectorindeling en beschikking WHK 2020 voor uitzenders en payrollers

Sectorindeling en beschikking WHK 2020

Alle uitzendondernemingen verhuizen per 2020 naar sector 52. Payrollers worden standaard in sector 45 ingedeeld. Een gesplitste sectorindeling is ook mogelijk. De sectorindeling heeft per 2020 alleen nog invloed op de hoogte van de premie gedifferentieerde WGA- en ZW premie, samen de WHK premie. Lees hier verder over de wijzigingen sectorindeling per 2020 in verband met de introductie van de WAB.

Sectorindeling en beschikking WHK per 2020: uitzender of payroller of beide?

Alle uitzenderondernemingen verhuizen per 2020 naar sector 52. Payrollers worden standaard in sector 45 ingedeeld. Een gesplitste sectorindeling is ook mogelijk. De sectorindeling heeft per 2020 alleen nog invloed op de hoogte van de premie gedifferentieerde WGA- en ZW premie, samen de WHK premie.

Verandering

Alle ondernemingen die worden aangemerkt als een uitzendonderneming zullen vanaf 2020 standaard worden ingedeeld in sector 52. Dit is het gevolg van de WAB en is vastgelegd in de Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen). Dit geldt dus ook voor uitzendondernemingen die op dit moment in een vaksector zijn ingedeeld. Een grote wijziging is ook dat ondernemingen die als payrollers worden aangemerkt, standaard worden ingedeeld in sector 45. De premieverschillen voor deze twee soorten ondernemingen zijn groot ten opzichte van de huidige premie 2019. Ze kunnen oplopen tot 5%. Voor vaksector uitzenders wordt de premie veel hoger.

Maar er is meer aan de hand. Een nieuwe of een gesplitste sectorindeling kan ook verplicht worden indien uitzendondernemingen in 2020 payroll diensten aanbieden. Of wanneer payroll ondernemingen in 2020 ook uitzendkrachten verlonen.

Achtergrond en definities

Een uitzendonderneming is in dit kader een werkgever met meer dan 50% van de loonsom die gerealiseerd wordt met contracten die voldoen aan de definitie van een uitzendcontract conform BW 7:690, waarbij medewerkers ter beschikking gesteld worden aan derden. En er dus ook een allocatiefunctie door het uitzendbureau vervuld wordt en uitzendkrachten aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking gesteld kunnen worden.

Een payrollonderneming is vanaf 2020 in dit kader een werkgever met meer dan 50% van de loonsom die gerealiseerd wordt met contracten die voldoen aan de definitie van het payrollcontract conform (nieuw) BW 7:692. Hierbij wordt de medewerkers exclusief op basis van een payroll contract ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever. De payroll onderneming vervult geen allocatiefunctie voor deze bemiddeling.

Het is ook mogelijk dat er voor meer dan 50% uitgezonden wordt. En daarbij voor meer dan 15% en minder dan 50% van de loonsom payroll contracten verloond worden. Of andersom, wanneer een payroll onderneming naast meer dan 50% van de loonsom payroll contracten ook nog voor meer dan 15% en minder dan 50% aan uitzendcontracten verloont.
In deze twee gevallen is er sprake van een verplichte gesplitste sectorindeling 45 en 52. Hierover hieronder meer informatie.

Beschikking ontvangen?

Ondernemers krijgen in november en december 2019 een nieuwe beschikking sectorindeling van de Belastingdienst. Als het juist is heeft u deze dus reeds ontvangen. Hierin is op basis van de door de Belastingdienst als juist veronderstelde sectorindeling de gedifferentieerde WHK premie voor 2020 aan u kenbaar gemaakt. Het is op dit moment onbekend op basis van welke criteria de Belastingdienst deze WHK beschikkingen oplegt. Let op: de kans bestaat dus dat de beschikking die u ontvangt niet juist is op basis van de feitelijke activiteiten van uw onderneming. Wij hebben vanuit diverse terugkoppelingen van ondernemingen reeds vernomen dat beschikkingen niet van de juiste sectorindeling uitgaan.

Belangrijk: het is voor iedere onderneming ieder jaar belangrijk om de WHK beschikking goed te lezen. En te beoordelen of deze op basis van de feitelijke situatie in de onderneming juist is opgelegd.

De WHK beschikking voor bedrijven met gemengde activiteiten (uitzend en payrolling) dient met name goed beoordeeld te worden. Zie ook bovenstaande in verband met de mogelijke (verplichte) gesplitste indeling. Ook ondernemingen die in 2019 uitzonden in een vaksector en geen sector 52 indeling hadden dienen alert te zijn.

Is er sprake van een onjuiste indeling door de Belastingdienst, dan dient u als onderneming altijd zelf en direct actie te ondernemen.

Onjuiste beschikking ontvangen? Actie ondernemen.

In alle gevallen dat u vermoed of zou moeten weten dat een afgegeven WHK beschikking met onjuiste sectorindeling op basis van de nieuwe regels van de WAB door u ontvangen is, dan dient u altijd zelf actie te ondernemen en Belastingdienst hierover te informeren.

Dit kan binnen de bezwaartermijn van 6 weken. Of wanneer de omstandigheden zich later voordoen daarna, door het indienen van een verzoek tot het her-beoordelen van de sectorindeling.

Dit is zeer belangrijk gezien de consequenties van het verlonen met een onjuiste sectorindeling en daarmee het aangeven en afdragen van de WHK-premie over uw personeelsbestand of deel hiervan.

Ook het netto loon kan onjuist berekend zijn wanneer u het maximale deel van 50% van de WGA-premie bij de medewerker inhoud. Is de WHK beschikking niet juist, dan is de inhouding op het netto loon van dit werknemersdeel WGA-premie ook niet juist en dient dit later weer gecorrigeerd te worden. Dit veroorzaakt veel werk.

Voorkom correcties op de aangifte loonheffingen en het netto loon.

Door de invoering van de WAB en de nieuwe criteria voor de sectorindeling kunnen veel arbeidsbemiddelaars dit jaar een nieuwe beschikking WHK premie verwachten.

Indien deze niet juist is dient u zo snel mogelijk actie te ondernemen, zie hierboven. De beschikking die u ontvangt moet u immers ook volgen. Ook als deze onjuist is, totdat vaststaat dat u een andere beschikking dient te krijgen en u deze ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

Wanneer een onjuiste indeling gecorrigeerd wordt, dan zal dit met terugwerkende kracht per 01-01-2020 gebeuren. Dit is de standaard procedure vanuit de richtlijnen binnen de Belastingdienst. Indien u dus laat bent met het melden (dit is overigens verplicht om direct te doen zodra u weet dat de indeling niet juist is, dan zal dit een lange periode van correcties tot gevolg kunnen hebben. Met alle gevolgen voor het afdragen van de gecorrigeerde aangiftes en premie tot gevolg. Bij een netto inhouding van de WGA-premie op loon, zal er ook een netto loon correctie dienen plaats te vinden over dezelfde correctieperiode.

Hoe eerder u melding maakt, hoe eerder een correctie beschikking verwerkt kan worden.

Grote verschillen tussen WHK premie sector 52 en 45

De sectorindeling was toch afgeschaft? Ja en nee. Voor de vaststelling van de WW-premie (Algemeen werkloosheidsfonds, Awf) was de sectorindeling tot en met 2019 bepalend voor de hoogte van deze premie. Dit is sinds de introductie van de WAB verleden tijd. Hiervoor in de plaats geldt voor alle werkgevers in Nederland de hoge en lage WW premie. ( Lees meer hierover).

De (nieuwe) sectorindeling per 2020 daarmee alleen nog betrekking op de hoogte van de gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW) en WGA. Beide premies worden in de WHK-premie samengebracht en met een jaarlijkse beschikking door de Belastingdienst kenbaar gemaakt aan iedere onderneming.

De hoogte van deze premie is afhankelijk van omvang loonsom (indeling in kleine, middelgrote en grote werkgevers). En de hoogte van de instroom van uw (ex-)medewerkers in de ZW en de WGA in het verleden. Het refertejaar is altijd 2 jaar voor het jaar waarop de beschikking betrekking heeft, voor 2020 is dus de instroom van 2018 bepalend. Hier geldt het principe: de vervuiler betaald (meer) en de onderneming die voor lage instroompercentages ZW en WGA zorgt krijgt een korting.

Door de wijziging sectorindeling kan totale premie WHK aanzienlijk verschillen van die van 2019. Dit komt doordat de sector 52 premie traditioneel de hoogste premiestelling kent en sector 45 een aanzienlijk lagere premie heeft. Middelgrote en grote werkgevers kunnen op basis hiervan (grote) procentuele premieverschillen hebben t.o.v. hun concurrenten in dezelfde sector actief. Hier liggen dus kansen en ook gevaren bij een stijgende loonsom en hoge of juist lage instroomcijfers.

Gevolgen voor de kostprijs

Voor ondernemingen die nu in sector 52 zijn ingedeeld en die meer dan 15% van hun loonsom aan payrolling contracten verlonen, zal een (gesplitste) indeling 52/45 tot gevolg hebben dat de WHK premie omlaag gaat. Immers over een significant deel van de totale loonsom (payrolling) wordt een (veel) lagere WHK premie geheven in verglijking tot 2019 toen de gehele loonsom in sector 52 viel.

De maximale premie voor kleine werkgevers (tot € 337.000 loonsom per jaar) bedraagt in 2020 voor sector 52 nieuwe 7.31% en voor sector 45 slechts 0.88%. Een groot verschil dus.

Uitzenders die in 2019 in de vaksector ingedeeld waren en nu verplicht in sector 52 komen, zullen daarmee een flinke kostprijsstijging ondervinden. Traditioneel is de WHK-premie in de vaksector veel lager dan die in sector 52.

Tenzij er in het verleden meer dan 50% payrolling in een vaksector plaatsvond, want dan verhuist deze payroll onderneming van de vaksector nieuw naar sector 45. En daarmee kan het verschil in WHK premie juist weer zeer gering zijn.

Gemengde sector Payrollers zullen blij zijn met dit onderdeel van de WAB, immers als zij in 2019 in sector 52 ingedeeld waren, dan zal de indeling in sector 45 een grote procentuele kostendaling tot gevolg hebben.

Premiedifferentiatie = per 2020 de enige kostprijsfactor die variabel is

Vanaf 2020 is de uitstroom van zieke medewerkers in de ZW of WGA de enige factor die de kostprijs van uw loonsom op basis van premieheffing variabel beïnvloedt.

Voor ondernemingen die in 2020 middelgroot (€ 337.000 loonsom per jaar) of groot (€ 3.370.000) zijn zal de WHK premie hoger of lager zijn dan de genoemde premies voor kleine werkgevers. Deze wordt berekend aan de hand van de totale loonsomomvang en de instroomcijfers ZW en WGA in het jaar 2018. De gedifferentieerde premie ZW en WGA voor deze categorie ondernemingen is afhankelijk van deze 2 factoren.

Wilt u uw kostprijs gunstig beïnvloeden dan is het nemen van preventieve maatregelen die instroom in de ZW of WGA voorkomen of de duur van de uitkering verkorten een optie. Ondernemingen die de instroomcijfers verlagen zullen in de toekomst profiteren van een lagere kostprijs.

Werkgevers met ERD WGA of ZW

Voor eigen risico dragers WGA of ZW kan de sectorwijziging andere gevolgen hebben. Dit is afhankelijk van de looptijd van een lopende ERD polis of een voorgenomen terugkeer naar het publiek bestel (UWV).

Was uw onderneming voorheen ingedeeld in sector 52 en kwalificeert de onderneming op basis van de WAB voor sector 45 (payrolling) dan zal een lopende polis ERD mogelijk voordeliger worden op basis van deze beschikking. Ook een terugkeer naar het UWV kan (op termijn) voordelig zijn. Hiervoor kunt u het beste een gespecialiseerde ERD adviseur raadplegen

Omgekeerd geldt dat een ERD uitzendonderneming op basis van een vaksector indeling in het verleden een kostprijsstijging kan verwachten obv een bestaande of nieuwe ERD polis of bij terugkeer naar het UWV een kostprijsstijging mag verwachten, daar vanaf 2020 gerekend wordt met een sector 52 indeling.

Overgangsregel voor de sectorindeling

Deze is er niet. Ondernemingen die voldoen aan de eisen die gelden voor de definitie uitzendonderneming op basis van de Wfsv worden per 2020 ook als zodanig ingedeeld in sector 52. Dit geldt uiteraard ook voor payrollers of ondernemingen die per 2020 onder een gesplitste indeling vallen.

Bron:

Officiële bekendmaking I

Officiële bekendmakingen II

NBBU

ABU

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht