Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / G-rekening: controleer uw stortingen en voorkom fraude

G-rekening: controleer uw stortingen en voorkom fraude

G-rekening voorkom fraude

Wij komen in onze inspectiepraktijk regelmatig tegen dat de G-rekening verkeerd gebruikt wordt. Soms kan dat tot vervelende gevolgen leiden.

De Geblokkeerde Rekening is bedoeld om verschuldigde belasting en premies voor sociale verzekeringen, voor zover dit verband houdt met ter beschikking stellen van arbeid (uitzenden, uitlenen) en aanneming van werk van te betalen.

Door een deel van de factuur, dat kan worden beschouwd als het deel dat betrekking heeft op de door de uitlener of aannemer te betalen belastingen en sociale premies, te storten op de G-rekening van de uitlener/aannemer, kan de opdrachtgever waarborgen dat deze zijn afdrachtsverplichtingen nakomt. Hierdoor voorkomt de opdrachtgever dat hij achteraf aangesproken wordt op wanbetaling van belastingen of sociale premies door inlener of aannemer. Immers, de G-rekening is al “verpand” aan de Belastingdienst.

De spelregels

Om dit te waarborgen zijn een aantal spelregels afgesproken. Deze staan goed verwoord in de G-rekening overeenkomst die is afgesloten met de Belastingdienst. De belangrijkste, kort samengevat, zijn:

  1. Voortvloeiend uit het hierboven gestelde; het deel van de factuur dat gestort wordt op de G-rekening moet in redelijke verhouding staan tot het aandeel belasting en sociale premies in de factuur.
  2. De bedragen op de G-rekening worden direct in onderpand gegeven aan de Belastingdienst voor vorderingen.
  3. De G-rekening mag op twee manieren gebruikt worden:
  • Voor stortingen van belastingafdrachten aan de Belastingdienst;
  • voor betaling van het in punt 1 genoemde redelijke deel van de factuur naar de G-rekening van haar uitlener of aannemer.
  1. Als de klant in punt 3 (veel) meer stort van zijn G-rekening dan het redelijke aandeel belastingen en sociale premies van de factuur, dan dient de ontvangende partij direct terug te storten.

Wat gaat vaak fout?

We komen regelmatig het volgende tegen:

  1. Intercompany worden bedragen van G-rekening naar G-rekening gestort. Men redeneert: “het is toch één bedrijf, dus wat maakt het uit”. Helaas, dit kan niet. De gesloten G-rekening overeenkomst verbiedt het. En het is weliswaar één holding, maar het gaat wel om twee verschillende ondernemingen.
  2. Klanten proberen soms een te groot deel van de factuur van hun G-rekening op uw G-rekening te storten. Vaak 100%. Wees waakzaam hiervoor en stort terug. Het kan gemakzucht zijn van de klant. Als er teveel op de G-rekening staat is dit makkelijker dan een deblokkering aanvragen. Het kan ook het gevolg zijn van malafide praktijken bij de opdrachtgever. Ongewenst en ongewild krijgt u dan bezoek van Belastingdienst en FIOD waarin u van alles moet uitleggen. En mogelijk moet betalen.

G-rekening en SNA keurmerk

Als de onderneming ingeschreven is in het register van SNA (Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl) dan gelden de volgende normen:

Storten op de G-rekeningInlenersaansprakelijkheidKetenaansprakelijkheid
Opdrachtnemer/uitlener niet in SNA register55% van factuur (incl BTW)40% (Vanwege BTW verlegd)
Opdrachtnemer/uitlener wel in SNA registerGeen verplichting; vrijwaring bij 25% storting[1]Geen verplichting

[1] Er moet voldaan worden aan alle eisen voor vrijwaring (disculpatieregeling: paragraaf 6.3.1)

Het kunnen krijgen van een G-rekening was altijd gekoppeld aan het hebben van personeel; er moet een loonlijst zijn en afdrachten van loonheffingen. We zien steeds vaker business modellen, waarbij een inlener, via een in- en doorlener, gebruik maakt van een payroller. (Van in- en doorleen is sprake als de payroller haar factuur stuurt naar de in- en doorlener en de in- en doorlener haar factuur stuurt naar de opdrachtgever; de keten van aansprakelijkheid blijft in stand).

Tegenwoordig kan die in- en doorlener ook een G-rekening krijgen, zodat de opdrachtgever het deel belastingen en sociale premies van de in- en doorlener kan storten, die het direct weer, op basis van de door haar van de payroller ontvangen factuur kan doorstorten naar de payroller. Dit geeft meer zekerheid aan de opdrachtgever. Voor de in- en doorlener kan het daarom een commercieel voordeel zijn als zij deze faciliteit kan aanbieden aan de opdrachtgever.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht