Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / SNCU volgt formulering ABU- en NBBU-cao

SNCU volgt formulering ABU- en NBBU-cao

SNCU volgt formulering

Dit bericht is alleen belangrijk als uw organisatie medewerkers bemiddelt naar opdrachtgevers in de bouwsector of in functies conform de bouw-cao.

De nieuwe bouw-cao die per 1 januari 2015 is afgesloten, is in april 2016 algemeen verbindend verklaard. In de nieuwe bouw-cao is de regeling voor seniorendagen gewijzigd. Hiermee moet u op de juiste manier rekening houden.

Er is verschil in het volgen van regels ‘naar de letter’ en het volgen van regels ‘naar de geest’. Naar de letter volgen betekent: exact doen wat er staat. Bij een controle door de SNCU worden cao-regels naar de letter gevolgd. Onderstaande is geschetst aan de hand van de bouw-cao.

Let op: er is onderscheid tussen de toepassing van de ABU- en de NBBU-cao.

Inlenersbeloning

Uitzenders volgen in principe de ABU-cao. Wie lid is van de NBBU volgt de NBBU- cao.Hierin is de inlenersbeloning opgenomen, het loon zoals die bij de inlener van toepassing is. De inlenersbeloning is vaak gekoppeld aan de cao waaronder de inlener valt, maar wanneer sprake is van een eigen ‘loongebouw’ moet dat worden gevolgd. Niet alle aspecten uit de verschillende cao’s hoeven worden meegenomen bij het bepalen van de juiste beloning voor flexwerkers.

Zo is bijvoorbeeld een eventuele regeling voor extra verlofdagen voor oudere werknemers geen onderdeel van de inlenersbeloning. En daar hoeft normaal gesproken dus geen rekening mee te worden gehouden.

De cao bouwnijverheid is hierop een uitzondering. Door het bouwconvenant tussen de bouwsector en de uitzendbranche moeten de seniorendagen ook worden toegekend aan flexibele vakkrachten.

Seniorendagen in de bouw

De wijziging van de regeling voor senioren in de nieuwe bouw-cao roept de vraag op wélke regeling voor seniorendagen moet worden toegepast. De oude regeling is immers onderdeel van het convenant, of overschrijft de nieuwe regeling deze? Grote kans dat de eerste gedachte die bij u opkomt is, dat de regeling voor seniorendagen uit de nieuwe bouw-cao moet worden toegepast. Maar zo simpel ligt het niet: het hangt er vanaf of u de ABU- of de NBBU-cao volgt.

ABU

In de ABU-cao wordt de bouw-cao die in 2014 algemeen verbindend is verklaard, expliciet genoemd onder het nummer van publicatie in de Staatscourant van 20 juni 2014. De formulering in de ABU-cao: ‘Waar hieronder wordt verwezen naar artikelen uit de cao voor de Bouwnijverheid wordt bedoeld het AVV-besluit van 17 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 juni 2014 nr. 11368.’ Het gevolg van deze formulering is, dat de regeling voor de seniorendagen uit de bouw-cao van 2014 ook nu nog moet worden toegepast.

NBBU

De NBBU-cao verwijst niet naar de AVV van de bouw-cao uit 2014. De formulering in de NBBU-cao: ‘Partijen bij deze cao conformeren zich aan de gestelde definities omtrent uitzenden in de bouw, als omschreven in de cao voor de Bouwnijverheid.’ Door deze algemenere manier van formuleren is de nieuwe regeling voor seniorendagen in de bouw van toepassing.

De toepassing door de SNCU

De SNCU hanteert dat wat letterlijk in de ABU- of NBBU-cao staat. Zolang in de ABU-cao de verwijzing naar de AVV van 2014 wordt genoemd, moet voor de ABU de seniorenregeling uit de ‘oude’ Bouw-cao worden toegepast, terwijl voor NBBU-leden de nieuwe regeling geldt.

Kunt u een SNCU-controle verwachten?

Iedereen kan bij de SNCU de melding doen dat een uitzendbureau zich mogelijk niet houdt aan cao-voorschriften. Dat kan een uitzendkracht zijn, of wellicht de vakbond die het vermoeden heeft dat er iets niet klopt. Het kan ook zo zijn dat een andere uitzendorganisatie vraagtekens zet bij een loonstrook van een ander bedrijf. Op basis van meldingen start de SNCU een nader onderzoek vaak met het opvragen van dossiers. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, besluit de SNCU al dan niet tot een controle op locatie bij de desbetreffende organisatie.

De SNCU maakt geen gebruik van de uitkomsten van andere controles, maar voert een eigen controle uit. Daarbij gaat de SNCU anders te werk dan het geval is bij ABU-, NBBU- of NEN-controles. Aan de hand van een steekproef over diverse jaren worden geconstateerde afwijkingen geëxtrapoleerd over de loonsom van die volle (AVV) periode. Het is dan aan u om door middel van een tegenberekening te bewijzen, dat de berekening van de SNCU niet klopt. Slaagt u daar niet in, zal een nabetaling moeten plaatsvinden over het door SNCU berekende bedrag en dat kan forse financiële gevolgen hebben. Bent u in staat om op persoonsniveau over de controleperiode een sluitende (en controleerbare!) tegenberekening te maken? Dan moet u die bedragen over het verleden herstellen en nabetalen. De SNCU doet dan vaak nog een onderzoek achteraf om te beoordelen of u de nabetalingen hebben plaatsgevonden.

De regeling seniorendagen in de bouw is een van de voorbeelden waarbij uit een SNCU-controle uitkomsten kunnen komen die u niet had verwacht.

Bron: Flex-Experts

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht