Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WAS-wetenswaardigheden

WAS-wetenswaardigheden

WAS-wetenswaardigheden

Uitleg voor werkgevers over minimumloon en vakantiegeld in het kader van WAS. Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon van kracht.

Loonbegrip en betalingen

Het loonbegrip is in het Burgerlijk Wetboek (BW) niet gedefinieerd. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat onder loon in de definitie van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan ‘de vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid’. Vergoedingen van kosten gemaakt voor het werk, zoals de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, telefoon, eigen gereedschap en dergelijke zijn geen loon.

Wat wordt in de Wet Minimum Loon (WML) bedoeld met loon?

Volgens art. 6 WML wordt onder loon verstaan ‘de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking’. Hiermee worden brutobedragen bedoeld. Niet tot het loon volgens de WML behoren onder meer: verdiensten uit overwerk, toeslagen, vakantiebijslagen, winstuitkeringen en uitkeringen bij bijzonder gelegenheden. Een overzicht hiervan staat in Flexnieuws van augustus jl.

Wat wordt bedoeld met het netto equivalent van het WML?

Het nieuwe artikel 7a van de WML verplicht het loon uit te betalen via een bankrekening die op naam van de werknemer staat. Wordt hiermee het bruto- of het (equivalent van het) nettoloon bedoeld? Hiermee wordt het netto equivalent van het wettelijk minimumloon bedoeld. Zie ook Flexnieuws van augustus jl.

In de uitgave van september jl. geeft Flexnieuws onder meer antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat moet de werkgever doen als een werknemer geen bankrekening heeft?
  • Zijn bankgegevens niet wil doorgeven of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat?
  • Wat is het verschil tussen een inhouding en een verrekening? 
  • Mogen er nog wel bedragen worden ingehouden op het netto loon, zo ja hoe?
  • Mogen er nog wel bedragen worden verrekend met het netto loon, zo ja hoe?
  • Hoe zit het met de inhouding loonheffing, pensioenpremies, werknemersdeel WHK-premie?
  • Hoe zit het met inhoudingen die op grond van een cao verplicht zijn?
  • Hoe te handelen met inhoudingen voor ANW-gat, WIA-hiaat verzekeringen en dergelijke?
  • Welke inhoudingen mogen niet meer in mindering worden gebracht op het minimumloon? Enzovoort, enzovoort. De volledige tekst vindt u hier.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.