Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wijziging van de WTL vanwege vervallen LIV

Wijziging van de WTL vanwege vervallen LIV

LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is op 1 januari 2017 ingevoerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In de Wtl zijn hiervoor drie instrumenten opgenomen:

  • De loonkostenvoordelen (LKV);
  • Het lage-inkomensvoordeel (LIV);
  • De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV).

Afschaffen LIV

Uit een evaluatie blijkt echter dat de Wtl nog onvoldoende werkt zoals beoogd. Het doel van dit wetsvoorstel is om de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) beter te laten functioneren. Gezien de beperkte effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel wordt deze regeling met dit voorstel afgeschaft per 1 januari 2025.

Ruimere voorwaarden LKV

Daarnaast worden de voorwaarden van het loonkostenvoordeel verruimd, zodat werkgevers in meer gevallen in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen binnen het bedrijf.

In de nieuwe vormgeving heeft een werkgever ook recht op dit loonkostenvoordeel als de werknemer in de wachttijd van de WIA zijn eigen arbeid geheel of gedeeltelijk hervat of geheel of gedeeltelijk in een andere functie bij dezelfde werkgever gaat werken.

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tenzij een van de leden uiterlijk 9 april 2024 kenbaar maakt schriftelijke voorbereiding te wensen, zal de commissie  blanco verslag  uitbrengen. Het voorstel wordt dan op 16 april 2024 als hamerstuk afgedaan.

Bron: Eerstekamer.nl, salarisvermogen.nl

Plaats een bericht