Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WAB / WAB special – Sector wijzigingen voor uitzenders en payrollers

WAB special – Sector wijzigingen voor uitzenders en payrollers

WAB special

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld.

Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel van deze special is om te wijzen op de aanstaande wijzigingen die vanaf ingangsdatum van de WAB per 01-01-2020 van kracht worden.

Verandering

Alle ondernemingen die door de Belastingdienst aangemerkt worden als een uitzendonderneming zullen vanaf 2020 ingedeeld worden in sector 52. Dit ongeacht de huidige sector indeling. Het betreft met name de zogenaamde ‘vaksector’ uitzenders.

Een uitzendonderneming is in dit kader een werkgever met meer dan 50% van de loonsom die gerealiseerd wordt met contracten die voldoen aan de definitie van uitzendcontract conform BW 7:691 waarbij medewerkers ter beschikking gesteld worden aan derde
Een payrollonderneming is in dit kader een werkgever met meer dan 50% van de loonsom die gerealiseerd wordt met contracten die voldoen aan de definitie van payrollcontract conform (nieuw) BW 7:692 waarbij medewerkers exclusief op basis van een payroll contract ter beschikking worden gesteld aan een opdrachtgever.

Ondernemers krijgen in november en december 2019 een nieuwe beschikking sector indeling. Hieraan is de WHK premie vanaf 2020 gekoppeld. Het is op dit moment onbekend op basis van welke criteria de Belastingdienst de sector 52 of 45 beschikkingen oplegt.

Waar heeft de wijziging betrekking op?

De sectorindeling heeft vanaf 2020 feitelijk alleen nog betrekking op de hoogte van de premie Ziektewet (ZW) en WGA. Beide premies worden in de WHK-premie samengebracht en met een jaarlijkse beschikking door de Belastingdienst kenbaar gemaakt.

Omdat het WW-deel van de WHK premie per 2020 in de Awf is ondergebracht (zie WW premie hoog/laag), heeft de sector indeling vanaf 2020 alleen nog betrekking op de premiehoogte voor deze gedifferentieerde premie voor ZW en WGA. De hoogte van deze premie is afhankelijk van omvang loonsom en de hoogte van de instroom van medewerkers in de ZW en de WGA in het verleden.

De bedrijven die al in sector 52 ingedeeld waren blijven in sector 52 ingedeeld.

Bedrijven die veel payroll contracten in hun bestand hebben, zullen vanaf 2020 bij meer dan 50% van hun loonsom verloond met payroll contracten in sector 45 ingedeeld worden of op basis van de gewijzigde wetgeving sectorbesluit (Wfsv) om een indeling in sector 45 bij de Belastingdienst een verzoekschrift moeten indienen. (zie ook hier over  Payrolling) LINKJE MAKEN

Gevolgen

Voor uitzendondernemingen die nu in een andere sector dan 52 zijn ingedeeld gaan door de verplichte indeling in sector 52 de loonkosten (fors) omhoog. Dit staat dus los van de loonkostenstijging voor flexcontracten hoge WW premie.

Dit zijn de vaksector uitzenders.  Zij hebben nu een sectorindeling anders dan sector 52, omdat zij nu, onder het oude regime, meer dan 50% van de loonsom verlonen op basis van functies die toebehoren tot een specifieke vaksector/branche. Voor deze bedrijven zullen de loonkosten sterk stijgen. Het verschil in premieheffing WHK gaat omhoog met circa 2% tot 5% over het gehele personeelsbestand, ongeacht de WW premie hoog/laag.

Deze stijging kan hoger of lager zijn afhankelijk van de loonsomomvang en de instroom van medewerkers in de Ziektewet in het jaar 2018. De gedifferentieerde premie ZW is namelijk afhankelijk van deze 2 factoren.

Bijzonder -> ERD

Voor eigen risico dragers kan de wijziging andere gevolgen hebben. Dit omdat een lopende polis of een voorgenomen terugkeer naar het publiek bestel een andere invloed heeft op de loonkosten voor de (herverzekerde) WHK-premie. Hiervoor dient u uw adviseur te raadplegen.

Gedifferentieerde premie WHK: Jaarlijks wordt een bonus of boete percentage berekend en verrekend met de basis premie ZW en WGA (samen WHK).
De beschikking voor de WHK premie van 2020 is dit jaar extra belangrijk en dient u goed te beoordelen, omdat hieruit blijkt of de onderneming wel of niet in sector 52 wordt ingedeeld. Dit is de sector met de hoogste premies voor de WHK. Tevens blijkt of uw onderneming wel of geen boete opslag krijgt voor hoge instroom ZW en WGA veroorzaakt in 2018.

Bezwaar indienen

Deze beschikking is maximaal voor 6 weken na verzending door de Belastingdienst vatbaar voor schriftelijk bezwaar. Wordt u ingedeeld in sector 52 en bent u van mening dat dit niet juist is of is de berekening gedifferentieerde premie niet correct, dan is het gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen binnen de bezwaartermijn van 6 weken essentieel. Daarna wordt een bezwaarschrift in de regel niet meer in behandeling genomen.

Aandachtspunten

Eigen risico dragers (ERD) blijven ERD. Heeft u een uitzendonderneming? Keert u vanuit een ERD situatie in 2019 per 2020 terug naar het UWV (publiek bestel) dan wordt de onderneming ingedeeld in sector 52, dit geldt immers voor alle uitzendondernemingen.

Kwalificeert de onderneming voor Sector 45 (Payrolling)? Dan zal uw onderneming bij terugkeer naar het publiek bestel ook ingedeeld worden in sector 45. Voor alle overige werkgevers geldt dat zij met hun WHK-premie bij terugkeer in de eigen bestaande sector ingedeeld worden.

Overgangsregel

Deze is er niet. Ondernemingen die voldoen aan de eisen die gelden voor de definitie uitzendonderneming op basis van de Wfsv worden per 2020 ook als zodanig ingedeeld in sector 52.

Plaats een bericht