Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wet arbeidsmarkt in Balans

Wet arbeidsmarkt in Balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 7 november 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans ingediend bij de Tweede Kamer. De lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort is ook bekend gemaakt en geplaatst op internetconsultatie.nl. Het gaat om regelingen op het gebied van arbeidsrecht en WW waaronder nadere regels voor oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie en afschaffing van de Sectorfondsen.

Het wijzen van huidige systematiek van indeling van ondernemingen in Sectorfondsen betreft een zeer ingrijpende wijziging die voor alle ondernemingen in Nederland consequenties zal hebben. Daar het nog om een Wetsvoorstel gaat is het nog geen Wet. Het is belangrijk de strekking van het Wetsvoorstel en de ontwikkelingen hieromtrent goed in de gaten te houden. Wanneer dit Wetsvoorstel aangenomen wordt zal vooral voor uitzendbureaus en payrollorganisaties dit grote invloed hebben op de kostprijsberekening en de concurrentiepositie en de transparantie in de kostprijsberekening. De zogenaamde ‘vak sectoren’ worden hiermee afgeschaft.

Het betreft de volgende onderwerpen en lagere regelgeving:

Lagere WW-premie bij vast contact

De WW-premie wordt voor alle werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract uitzendcontract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Voor uitzendbedrijven is dit in de regel sector 52. Deze systematiek van sectorindeling wordt voor alle ondernemingen afgeschaft.

In het conceptbesluit die op internetconsultatie.nl is geplaatst, worden drie onderwerpen geregeld in verband met deze maatregel.

 1. Het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie is vastgesteld op vijf procent punten.
  Voorbeeld: indien de lage premie 1% is, is de hoge premie 6%.
 2. Vier situaties worden vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie moet afdragen (nadat in eerste instantie de lage premie is toegepast, maar er dus achteraf niet voldaan wordt aan de voorwaarden hiervoor):

Het gaat om de volgende vier situaties:

 • De dienstbetrekking wordt binnen vijf maanden na aanvang beëindigd (gelijk aan de nieuwe maximale proeftijd voor onbepaalde tijd contracten).
 • De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% van de uren verloont dan die contractueel voor dat jaar overeengekomen zijn.
 • De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering door arbeidsuren- of inkomstenverlies die in eerste instantie bij de werkgever contractueel overeengekomen waren.
 • De werknemer krijgt een WW-uitkering toegekend, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever het lage percentage voor herziening in aanmerking kwam omdat aan dezelfde werknemer binnen een jaar na de aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering werd toegekend op grond van diezelfde dienstbetrekking.

3. In verband met de opheffing van de sectorfondsen worden enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen.

Premiedifferentiatie werknemersverzekeringen

Ook moet in verband met de premiedifferentiatie in de WW een regeling worden aangepast.

 1. Enkele bepalingen in verband met de afschaffing van de sectorfondsen vervallen.
 2. Het overgangsrecht betreffende de sectoraansluiting van uitzendbedrijven wordt afgeschaft* en er komen nieuwe regels ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.

* Het betreft hier het overgangsrecht ingevoerd door voormalig Minister Asscher t.a.v. de afschaffing van de uitzonderingsregels van vaste indeling uitzendbedrijven in sector 52 in 2017 en de door Minister Koolhaas doorgevoerde aanvullende wijzigingen hierop in 2018.

Maatregel voor oproepkrachten

Om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen worden er maatregelen genomen.

 1. Een werknemer moet minstens 4 dagen van te voren opgeroepen worden. Tevens houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd.
 2. Bij CAO kan de termijn van 4 dagen worden verkort tot 1 dag.
 3. Het derde besluit geeft duidelijkheid welke arbeidsovereenkomsten niet worden gezien als oproepovereenkomst. Dit betreft arbeidsovereenkomsten met vergoede consignatiediensten of vergoede beschikbaarheidsdiensten in de zorg.

Compensatie transitievergoeding einde onderneming

Voor kleinere werkgevers komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren als deze hun bedrijf moeten beëindigen wegens ziekte of pensionering. In het conceptbesluit zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd.

Recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Door deze maatregel moet ook een loon per maand berekend kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het Besluit loonbegrip wordt aangevuld met een regeling van arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren.

Scholingskosten in mindering op transitievergoeding

Daarnaast is ook een conceptbesluit op internetconsultatie geplaatst die geen grondslag vindt in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans.
In dit conceptbesluit worden de mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd. Werkgevers kunnen voortaan niet alleen inzetbaarheidskosten voor de werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding die gericht zijn op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie in de eigen onderneming van de werkgever.

Pensioenregeling payrollwerknemers

Eén besluit onder het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is nog niet gepubliceerd. Dat is een conceptbesluit dat regelt aan welke voorwaarden een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers moet voldoen. Dit besluit wordt nog uitgewerkt en op een later moment openbaar gemaakt voor internetconsultatie. De voorwaarden waaraan de adequate pensioenregeling dient te voldoen vergen nog nadere uitwerking.

Bron: Rijksoverheid

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht