Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024

Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024

Wet invoering minimumuurloon

Per 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit zorgt ervoor dat alle werknemers die het Wettelijk minimumloon verdienen ook hetzelfde brutoloon ontvangen.

Naast de forse verhoging van het WML per 1 januari 2023, hierover schreven wij vorige maand een artikel, gaat men per 1 januari 2024 een nieuw uniform WML introduceren.

Uniform minimumuurloon

Een en ander volgt uit het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GroenLinks. Welke door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enkele andere gerelateerde wetten. Het wetsvoorstel strekt tot invoering van een uniform minimum uurloon.

Deze invoering leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Ook zal een uniform minimumuurloon tot een vereenvoudigde handhaving leiden.

Omdat men het WML nu altijd afleidt vanuit een vast maandelijks bedrag. En dan terugrekent naar 4-weken, week en dag én er verschil is in de arbeidsduur tussen de verschillende sectoren, is het huidige WML per uur niet vast bepaald. Men herrekend vanuit de normale arbeidsduur die per CAO bepaald is (NAD). Bij 40 uur per week is het WML nu per uur dus lager dan bij een 36-urige werkweek. Dit gaat veranderen.

Door het wetsvoorstel is vanaf 2024 het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.

Wijzigingen in het wetvoorstel wet minimumuurloon

In het Wetsvoorstel Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gaat onder andere het volgende wijzigen:

Artikel 8, eerste lid Wml, komt te luiden:

1. Het minimumloon bedraagt:

  • a. voor de toepassing van deze wet: per uur € 10,60;
  • b. voor de toepassing van wetten die ten aanzien van de berekening van uitkeringen of tegemoetkomingen naar deze wet verwijzen: over elke uitbetalingstermijn van een maand € 1.653,60;
  • c. voor de toepassing van de artikelen 7, 7a, 11, 13, 13a en 15 wordt naar evenredigheid met een werkweek van 36 uren gerekend met inachtneming van een uitbetalingstermijn van een dag, een week of een maand.

Tenminste het minimumloon

Artikel 11 WML komt te luiden:

Indien ten aanzien van een werknemer op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een schriftelijke arbeidsovereenkomst sprake is van een vaste overeengekomen arbeidsduur per week en een vaste beloning per maand, en dit in een uitbetalingstermijn van een maand kan leiden tot een beloning lager dan het minimumloon omdat het aantal werkbare dagen in die maand hoger is dan gemiddeld, wordt over een periode van 12 maanden voorafgaand aan die maand of zoveel korter vanaf het tijdstip dat de dienstbetrekking is aangevangen, aan de werknemer gemiddeld per uur tenminste het minimumloon betaald.

Herziening wet minimumuurloon

Bij een herziening van het minimumloon herziet men ook het minimumuurloon. Waarbij men het resultaat naar boven afrond op een veelvoud van € 0,01:

A / B = minimumuurloon
C

Waarbij:

A = het herziene minimummaandloon.

B = het aantal weken per maand dat wordt gesteld op 4,33.

C = het aantal uren per week dat wordt gesteld op 36.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35335_initiatiefvoorstel_kathmann

https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/06/20/wet-invoering-minimumuurloon-per-1-januari-2024/

Plaats een bericht