Berichten

Waarom AVG Garant?

Waarom AVG Garant?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) was een nieuw fenomeen in wetgeving. Niet in de zin dat het echt nieuw is; deze wet is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het is een nieuw fenomeen in de zin dat dit op Europees niveau speelt; het kadert de bescherming persoonsgegevens in alle lidstaten en het regelt de verhouding met andere rechtsgebieden. En deze wet heeft tandjes. Een overtreder kan forse boetes krijgen. Lees meer

Thuiswerken: verlenging onbelaste reiskostenvergoeding tot 1 juli 2021

De onbelaste reiskosten vergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021

De coronamaatregel inzake de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers wordt opnieuw verlengd. De verlenging is nu tot 1 juli 2021.
Lees meer

Vraag op tijd uitstel van belasting aan voor de aflossingsregeling

Vraag op tijd uitstel van belasting aan voor de aflossingsregeling

Wilt u een beroep doen op de aflossingsregeling van 36 maanden voor de belastingschulden die in verband met de bijzondere uitstelregeling Corona nog openstaan per 01-07-2021, dan adviseert de Belastingdienst om het uitstel van belasting te verlengen. Alleen wanneer aanvullend uitstel is aangevraagd en verkregen kan een onderneming een beroep doen op deze aflossingsregeling. Lees meer

Wijziging betaaltermijn grootbedrijf aan MKB naar 30 dagen

In maart 2021 is er een wetsvoorstel ingediend door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) om de maximaal wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (MKB) te verkorten naar 30 dagen. Lees meer

Samenwerken met een ZZP’er, bemiddeling of tussenkomst

Marlous Knol

Inmiddels telt Nederland ruim 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Dit betreft enkel de ondernemers die hier hun brood mee verdienen. Tel je ook de mensen mee waarvoor het ZZP-schap een bijverdienste is? Dan ligt dit aantal hoger, namelijk 1,6 miljoen (2019). In 2020 werkten deze zelfstandigen gemiddeld 33 uur per week. Dat is iets meer dan werknemers in loondienst die gemiddeld 30 uur per week werkten. Met 12,3% van de beroepsbevolking staat Nederland op de 8e plaats binnen Europa (bron CBS).

De bemiddelingsbranche helpt veel ZZP’ers bij het vinden van opdrachten. We zien daarin een diversiteit aan methodes en middelen. Zo zijn er intermediairs die naast het ter beschikking stellen van arbeidskrachten ook bemiddelen tussen een ZZP’er en een opdrachtgever en zijn er intermediairs die enkel ZZP’ers bemiddelen naar een opdracht.

Wanneer een ZZP’er voor het uitvoeren van een opdracht wordt ingezet, zijn er kortweg twee situaties te onderscheiden.  De ZZP’er ontvangt de opdracht direct van de opdrachtgever of de opdrachtgever geeft de opdracht aan de intermediair die op haar beurt de opdracht laat uitvoeren door de ZZP’er. In de eerste situatie spreken we van bemiddeling door de intermediair en in de twee situatie is er sprake van tussenkomst.

Lees meer

Wijzigingen ABU CAO artikelen AVV (bouwsector)

Wijzigingen ABU CAO artikelen AVVOp 10 februari 2021 nam de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring (AVV) van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten ABU 2019 – 2021. De ingangsdatum van deze wijzigingen is per 15 februari 2021. Met name voor het uitzenden naar opdrachtgevers in de Bouwsector zijn deze wijzigingen relevant.

Hiermee zijn de in het AVV Besluit (zie onderstaande bronvermelding) aangeduide artikelen van ABU cao algemeen verbindend verklaard.

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 1, vijfde lid, komt te luiden:

  1.  De CAO voor Uitzendkrachten is niet van toepassing op de uitzendonderneming die voor meer dan 50% van de loonsom op jaarbasis arbeidskrachten ter beschikking stelt aan werkgevers in  de zin van de CAO Bouw & Infra.
  2. Op de uitzendonderneming die lid is v
  3. an ABU of NBBU dan wel is gedispenseerd van de algemeen verbindend verklaarde CAO Bouw & Infra is, in afwijking van sub a. en overeenkomstig artikel 1 lid 1 deze cao van toepassing.Als de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking stelt aan een opdrachtgever die gebonden is aan de CAO Bouw & Infra en op deze uitzendonderneming de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is, geldt dat de uitzendonderneming verplicht is bij de opdrachtgever uit te vragen en aan de uitzendkracht te bevestigen welke specifieke bepalingen uit bijlage 7 van de CAO Bouw & Infra voor hem gelden.’

Artikel 33, vierde lid, komt te luiden:

‘Salaristabel per 1 januari 2021 Functiegroep (I) Beginsalaris (II) Periodieke verhoging naar functiegroep 1 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25% 2 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25% 3 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25% 4 € 11,49 2,25% 5 € 12,01 2,25% 6 € 12,60 2,25% n *Voor de minimum feitelijke uurlonen in deze tabel is uitgegaan van de voor deze cao geldende normale arbeidsduur van 40 uur per week.

Bij een normale arbeidsduur bij de opdrachtgever die minder is dan 40 uur per week, dient het uurloon gebaseerd op het wettelijk minimum(jeugd)loon te worden herberekend, zodat wordt voldaan aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Bijlage VI, artikel 9 komt te luiden: ‘Artikel 9 Aangaan van de uitzendovereenkomst Lid 1 met als volgt aangepaste tekst: ’De uitzendonderneming en de uitzendkracht maken schriftelijke afspraken over functie, arbeidstijd en salariëring, met inachtneming van de in deze bijlage opgesomde cao-bepalingen en bijlagen (indien er sprake is van toepassing van de inlenersbeloning zullen de in dit lid beschreven afspraken worden gemaakt met inachtneming van de geldende regelingen bij de opdrachtgever)’.’

Onder andere is de bepaling met betrekking tot de toepassing van de Inlenersbeloning vanaf dag 1 van de uitzending van toepassing op alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van de ABU Cao vallen.

De in het AVV-besluit genoemde artikelen van de cao Uitzendkrachten zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 15 februari 2021 nummer 2289.

Bron: Officiële bekendmakingen

Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

Met ingang van 1 januari 2021 is de overgangsregeling voor de 30%-regeling voorbij. Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande regelingen was een overgangsregeling opgenomen. De werknemer die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking heeft ontvangen, had door de overgangsregeling de mogelijkheid om tot 1 januari 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling.

Wat betekent het wanneer de 30%-regeling niet langer van toepassing is omdat de termijn verlopen is?

  • Een deel van het salaris is niet langer uitgeruilbaar voor een onder de werkkosten gerichte vrijgestelde netto onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten (de 30% -vergoeding)
  • De werkgever vergoed niet langer belastingvrij het schoolgeld voor een internationale school voor de kinderen.
  • De keuze voor zogenaamd partieel buitenlandse belastingplicht is niet meer mogelijk. Daardoor is de werknemer in Nederland vermogensrendementheffing (box 3) verschuldigd.

Nieuwe voorwaarden 30%-regeling in 2021:

U vraagt de 30%-regeling bij de Belastingdienst aan. De regeling staat open voor ingekomen werknemers uit het buitenland die een specifieke deskundigheid hebben die in Nederland schaars is. De aanvraag dient voorzien te worden van de noodzakelijke onderbouwing.

Een 30% regeling kan pas worden toegepast als hiervoor een beschikking door de belastingdienst is afgegeven.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat een werknemer aan dit deskundigheidsvereiste voldoet als hij minimaal een bepaald salaris verdient. Voor 2021 zijn deze minimale belastbare jaarlonen:

  • Ingekomen werknemers € 38.961.-
  • Werknemers met een masterdiploma onder de 30 jaar € 29.616,-

Voor wetenschappers en onderzoekers bij bepaalde onderwijs- en onderzoeksinstellingen geldt geen salarisnorm.

Voor de praktijk samengevat:

Het gevolg is dat de 30%-regeling vervallen is per 1 januari 2021 als  uw medewerker hier op of na 1 januari 2021 langer dan 5 jaar gebruik van maakte.

Als de regeling op 1 januari 2021 korter dan 5 toegepast kunt u de 30% regeling toepassen tot de 5 jaar volgemaakt zijn.

Schijnconstructies aanpakken met Eijgenhuijsen Precisievervoer BV

Marcel Reurink, Eijgenhuisen precisievervoer, kiest voor Paychecked inspectie van Bureau Cicero

‘We moeten samen aan de slag om misstanden als de schijnconstructies in de transportwereld te voorkomen.’

Eijgenhuijsen Precisievervoer BV is een bedrijf dat al 110 jaar bestaat met inmiddels meer dan 100 medewerkers. Vanuit drie eigen vestigingen, één in Den Bosch, Drachten en de hoofdvestiging in Ruurlo, vervoert Eijgenhuijsen dagelijks kwetsbare apparatuur naar klanten. Het blijft niet bij alleen vervoer. Ook de installatie op locatie, nemen de chauffeurs voor hun rekening, alles afgestemd op de behoefte van de klant. Eijgenhuijsen is al meerdere jaren keurmerkhouder en onlangs hadden zij de audit voor verlenging van het keurmerk. Ik ga in gesprek met Marcel Reurink, sinds 1995 werkzaam binnen het bedrijf en sinds 2010 Managing Director. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de sales van het Nederlandse deel van Teneso; een Europees, transport en logistiek bedrijf waar Eijgenhuijsen aandeelhouder van is. We hebben een gesprek over het bedrijf, het belang van het PayChecked in Transport keurmerk, de audit, het keurmerk als marketingtool maar ook waarom andere transportbedrijven het keurmerk zouden moeten behalen.

Eijgenhuijsen Precisievervoer bv, waarin verschilt jullie service t.o.v. andere vervoersbedrijven?

Wij transporteren met name kwetsbare apparatuur. Van IT apparatuur, drukperssystemen tot medische apparatuur in ziekenhuizen. Van groot (soms wel 3.000 kilo) tot klein, zowel nationaal als internationaal. Het gaat bij ons verder dan transporteren, dus meer dan alleen van A naar B. Ons specialisme zit naast het transport, met name in het traject voor en na het transport. Wij ontzorgen onze klanten op de totale logistiek van apparatenvervoer. We verzorgen opslag, pré-installatie en het vervoer. Plus het vervoer bij de klant op locatie naar de werkplek (wat vaak een precies werk is), de installatie van het product en zelfs een instructie. Tevens nemen we de verpakking en indien gewenst het oude apparaat mee retour. In onze warehouses hebben we diverse processen voor het verwerken van de retour genomen apparatuur.

Deze overname van een deel van de supply chain van onze klant heeft er voor hen toe geleidt dat ze efficiënter werken tegen lagere kosten. Afhankelijk van de klantwens doen we dit met of zonder het (installatie)team van onze klant. Hierdoor focust de klant zich op de verkoop van producten, wij doen de rest. Dit vraagt wel om een ander type chauffeur, zelf noemen wij ze dan ook wel ‘chauffeurs plus’. Ze moeten communicatief vaardig, oplossingsgericht en ook nog eens technisch onderlegd zijn. We bedienen niet alleen grote wereldspelers ook hebben we kleinere klanten in ons portfolio. We hebben klanten met 100, 200 of 300 orders per dag. Maar we hebben ook klanten met twee of drie per maand. Elke order is voor ons van belang.

Wat is het belang van het PayChecked keurmerk voor uw bedrijf?

Voor ons is de toegevoegde waarde dat het keurmerk er juist is om te voorkomen dat misstanden ontstaan in de branche. Op deze manier zorgen wij ervoor dat we voldoen aan de richtlijnen en nemen we in de keten de verantwoordelijkheid om aansprakelijkheid te verkleinen. Nederland loopt natuurlijk vaak voorop. Ook met dit keurmerk, denk ik. Hopelijk wordt het een Europees keurmerk met een grotere uitstraling. Verder hoop ik door het PayChecked keurmerk een bepaalde status te verkrijgen. Wij vinden het belangrijk, daarom zijn wij vanaf het begin al van de partij. We moeten het best vaak aan klanten uitleggen waar het keurmerk voor staat. Maar dat maakt niet uit, dat doen we graag. Net zo goed als bijvoorbeeld ISO certificering heeft ook het PayChecked in Transport keurmerk waarde. Het geeft een bepaalde uitstraling en betrouwbaarheid aan en dan helpt het dat klanten inderdaad voor ons kiezen in plaats van voor een bedrijf die het keurmerk niet heeft.

Jullie zijn onlangs weer ge-audit voor verlenging. Wat betekent deze audit voor het bedrijf en medewerkers. Waar liepen jullie tegenaan?

Uiteraard zijn de verschillende afdelingen betrokken bij de audits. Zoals de financiële administratie, HR voor de personeelsdossiers, maar ook de afdeling planning voor de coördinatie. We liepen niet echt tegen grote zaken aan tijdens de audit. Er is slechts een klein punt dat we moeten aanpassen. Dit ging over uitbesteden; als wij iets uitbesteden, dat dit dan vervolgens niet weer uitbesteed mag worden. Dat gebeurt ook niet, want wij werken met vaste partners. Dit moet je natuurlijk wel vastleggen. Het is voor ons wel een voordeel dat wij al sinds 1994 ISO 9001 gecertificeerd zijn. Dan is deze certificering niet zo heel erg veel extra werk.

Eijenhuijsen precisievervoer kiest voor Paychecked inspectie van Bureau Cicero

PayChecked biedt voor de bedrijven die zaken met Eijgenhuijsen doen zekerheden in het kader van de ‘WAS’. Dit verhoogt de betrouwbaarheid. Gebruiken jullie het keurmerk ook als zodanig? Dus als marketingtool? Merken jullie dat opdrachtgevers er om vragen?

Ik denk dat we als deelnemende keurmerkhouder nog te weinig doen met het keurmerk. Ik merk soms dat onze klanten niet echt doordrongen zijn van het feit, dat zij onderdeel uitmaken van een keten en daar ook gewoon in aansprakelijk gesteld kunnen worden als het om schijnconstructies gaat. Misschien komt onze bescheidenheid hier ook een beetje om de hoek kijken. Kijk, we zijn ook bij koninklijke beschikking hofleverancier. Dat schreeuwen we ook niet echt hard van de daken, zeg maar. Wat dat betreft zijn wij redelijk nuchter. Het keurmerk is niet een doel op zich, dat was hofleverancier ook niet, maar het is wel een mooie bijkomstigheid. Want als er twee bedrijven in een offertetraject of aanbesteding zitten en er een keuze gemaakt moet worden, dan heb je gewoon een streepje voor als het gaat om betrouwbaarheid. Je hebt het niet voor niks gekregen. Als overigens onze klanten iets meer willen weten over het keurmerk dan verwijzen we graag naar de website van PayChecked. Daar staat een eenvoudig filmpje dat uitlegt wat ketenaansprakelijkheid betekent en hoe het PayChecked in Transport keurmerk het risico op claims verkleind. Dat werkt.

Stickers plakken wij overigens niet op onze auto’s. We proberen ons wagenpark zo gestandaardiseerd mogelijk te houden voornamelijk wit met ons geel paarse logo. Daarentegen gaan we wel online melden, dat we ons keurmerk met een goede audit weer hebben verlengd.

Steeds meer bedrijven behalen het keurmerk. Waarom zouden volgens u andere transportbedrijven het keurmerk moeten behalen?

Het is natuurlijk van belang dat het keurmerk een groot draagvlak gaat krijgen en daardoor dus een grote uitstraling heeft. Dit in plaats van dat een geselecteerd groepje transporteurs het keurmerk heeft. We zouden niet meer hoeven uitleggen wat PayChecked inhoudt. Elk transport bedrijf snapt dan ook wel dat ze mede hiervoor verantwoordelijk zijn.

Zoals aangegeven is het van belang dat wij onze klanten er op wijzen dat ze mede aansprakelijk gesteld kunnen worden. Onze klanten, zeker als het een marktleider is met een reputatie in de markt, zitten er niet op te wachten geconfronteerd te worden met zaken als ketenaansprakelijkheidsclaims. Die klant heeft hier aan de voorkant invloed op door in ieder geval een goede leveranciers selectie te maken en ook op dit punt te focussen. Dit met als doel dat uiteindelijk misstanden niet meer of nauwelijks voorkomen. En dat onderscheid ze in een markt waar het altijd om geld gaat en er altijd wel iemand is die zegt: ik denk dat het nog goedkoper kan. Vaak gaat dit gepaard met buitenlandse tarieven en uitbuiting van mensen. We moeten samen aan de slag om deze misstanden te voorkomen. Als individueel bedrijf heb je natuurlijk een beperkte invloed, maar we kunnen wel aangeven dat we een trotse keurmerkhouder zijn en onze bijdrage graag leveren.

PayChecked in Transport is een initiatief van EVO en TLN en wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting PayChecked in Transport.

Wilt u ook meer informatie over Paychecked in transport? Of direct een offerte ontvangen? Bekijk dan meer informatie op onze speciale Paychecked pagina.

Door: Ria Luitjes
Foto credit: Eijgenhuijsen Precisievervoer BV
Bron: PayChecked

Brexit: Inzet van ZZP’ers en uitzendkrachten uit VK is nu lastig. Britten zijn derdelanders.

Maarten de Jong

Mag ik nog wel werken met Britten, ze inhuren of opdrachten aan ze verstrekken in Nederland?

Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van de Corona crisis, ook de Brexit heeft ons, zeker aan het einde van het jaar, flink beziggehouden. Uit de snelkookpan werd toch nog kort voor de feestdagen een ‘deal’ geserveerd. Er was veel te doen om de deadline, maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van het Brexit-akkoord voor ondernemingen in Nederland die mensen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) inzetten?
Kunnen wij uitzendkrachten nog inhuren of opdrachten uitbesteden aan  Freelancers/ZZP’ers die in het VK gevestigd zijn en deze opdrachten in Nederland uitvoeren? Wat zijn de regels voor Britten die in Nederland wonen en werken?

Lees meer