Berichten

PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor PayChecked in Transport. Bij een PayChecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de Cao Beroepsgoederenvervoer juist wordt toegepast voor werknemers en ondervervoerders die werken voor transportbedrijven. Bij Bureau Cicero coördineer ik de technisch correcte uitvoering van deze inspecties. Ons doel is om onze klanten vooruit te helpen. Een professioneel opgezette administratie geeft u de rust om u te concentreren op de zaken die echt van belang zijn. Wij willen graag voorkomen dat u tegen boetes en nabetalingen aanloopt als gevolg van controles van Inspectie SZW, VNB, belastingdienst, enz. Of dat u uw contract verliest met uw opdrachtgever omdat u niet aan de eisen voldoet. We komen regelmatig dezelfde problemen tegen.

Hieronder behandel ik er een paar.

Lees meer

ZZP’ers als uitzendkracht! Een greep uit onze inspectiepraktijk

U zult bij het lezen van deze kop wel denken, een ZZP’er als uitzendkracht, dat kan toch helemaal niet. En dat klopt! Want in tijden van schaarste gebeuren er rare dingen!  

De IC verpleegkundige in coronatijd

Het staat ons allen nog vers in het geheugenvolle IC afdelingen waar mensen de benen uit hun lijf lopen om zorg te kunnen verlenen aan ernstig zieke corona patiënten. Vooruitzichten van een overbelast zorgsysteem waarbij door piekbelasting op de intensive care  triage steeds dichterbij lijkt te komen. Want er is simpelweg onvoldoende gekwalificeerd personeel om dit aan te kunnen. 

Lees meer

Programma rapportage Uitzendbureaus gepubliceerd door inspectie SZW

publicatie ISZW

publicatie ISZW

Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een programma rapportage gepubliceerd over de uitzendsector. Deze belicht wat is bereikt en hoe de inzet van handhaving wordt voortgezet. Het doel is om misstanden in de sector te verminderen, het aanpakken van malafide in- en uitleners staat dan ook hoog op de agenda.  Lees meer

CAO voorlichtingsbrochure 2020 Beroepsgoederenvervoer

CAO Beroepsgoederenvervoer

CAO-partijen zijn eerder overeengekomen om de (opengebroken) cao 2017-2019 voor het jaar 2020 ongewijzigd te verlengen.  

Vanwege het feit dat de periode tot 2021 nog maar kort is en het geringe aantal wijzigingen hebben de CAO-partijen besloten dit jaar een digitale versie van de CAO-voorlichtingsbrochure te maken. Hierdoor komt er geen nieuw CAO-boekje. 

Er zijn het afgelopen jaar de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving gekomen, waardoor een aantal zaken in de CAO Beroepsgoederenvervoer aangepast dienden te worden.  

Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de digitale versie van de CAO voorlichtingsbrochure.  Lees meer

Wachttijd pensioenopbouw uitzendsector

Wachttijd Pensioen

De wachttijd voor de pensioenopbouw in de uitzendsector terug naar maximaal 8 weken

Vorige week vond een debat in de Tweede Kamer plaats over het Landelijk Pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel biedt oplossingen voor problemen waaronder het oude stelsel bezweek. De rekenrente, de doorsneesystematiek en de ongelijke verdeling tussen jong en oud. Het nieuwe stelsel lijkt in een aantal opzichten op de basisregeling van StiPP. Individueel en zonder doorsneesystematiek.  

Daarmee lijkt het alsof de uitzendsector zijn tijd vooruit is maar dat is niet zo

De wachttijd loopt in de uitzendbranche achter. Het kabinet gaat dan ook afscheid nemen van de bijzondere positie van de uitzendsector als het gaat om de wachttijd. Deze wordt teruggebracht van 26 naar maximaal 8 weken. 

Acht weken is een termijn die veel voorkomt in het bedrijfsleven. De ABU juicht deze stap toe. Het is niet uit te leggen dat uitzendkrachten een halfjaar lang geen pensioen opbouwen. Het hoort bij goed werkgeverschap. 

De PvdA vond dat niet genoeg en bepleitte in het debat dat de wachttijd voor de uitzendsector verdwijnt, dus dat uitzendkrachten vanaf dag 1 pensioen opbouwen. De minister ging daar niet in mee, maar wil wel de voor- en nadelen van een verdere verkorting laten onderzoeken door de Stichting van de Arbeid. 

Velen vinden de verkorting tot nul weken, zoals het zich nu laat aanzien, onverstandig. Het zou leiden tot een grote financiële en administratieve last die niet in verhouding staat tot de opgebouwde pensioenen. Maar belangrijker nog: Er zouden heel veel kleine pensioentjes ontstaan. Zo klein, dat zij op grond van de wet zouden komen te vervallen. Dan is de werknemer de dupe. 

Invoering laat nog op zich wachten

Wanneer de kabinet deze beslissing heeft genomen dan moet het nog uitgewerkt worden, dus de invoering zal nog even op zich laten wachten.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Bron: FlexNieuws

Waarom de G-rekening juist nu zo belangrijk is

Maarten de Jong - Waarom de G-rekening storting juist nu zo belangrijk is

Iedereen kent de G-rekening, maar niet iedereen maakt er gebruik van. Juist nu is het storten van een deel van de betaling aan uw leverancier van groot belang, ook als die NEN 4400 gecertificeerd is. Dit is een kosteloze vrijwaring. 

Toen het depotstelsel verviel kon niet langer direct afgestort worden aan de belastingdienst en bleef de G-rekening als enige over als bescherming tegen keten- en inleners aansprakelijkheidsrisico’s bij de leverancierIn tijden van verhoogd risico, zoals nu in de coronacrisis, waarbij vele tienduizenden bedrijven, dus ook leveranciers van u, bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en verkregen en mogelijk ook verlenging hiervoor hebben, is het des te belangrijker om gebruik te maken van de mogelijkheid om jezelf, als opdrachtgever, tegen een claim van de Belastingdienst te beschermen. 

Lees meer

ET Special | Overzicht

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In samenwerking met VRF Advocaten hebben we deze ET Special ontwikkeld en belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. In deze regelingen komen zaken voor die sterk op elkaar lijken, maar in hun […]

Belastingdienst: van uitstel komt geen afstel

Sinds de invoering van de diverse Coronacrisis gerelateerde steunmaatregelen voor bedrijven hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling gekregen. Tot half juni is voor ruim 10 miljard euro uitstel van betaling verleend. Daar er voor de periode tot minimaal 1 oktober ook uitstel aangevraagd kan worden, zal dit bedrag nog oplopen. Omdat van uitstel geen afstel komt bij de Belastingdienst maar het niet te verwachten is dat de bedragen in één keer terugbetaald kunnen worden komt de Belastingdienst met een sectorgericht plan van aanpak. Lees meer

WAB tijdens de coronacrisis: geen 30% – uren criterium van kracht

Werkgevers kunnen in 2020 rekenen op een versoepeling van de WAB. Bij een overschrijding van het  30% urencriterium hoeft in het jaar 2020 de lage WW premie niet herzien te worden. Lees meer

Normwijzigingen SNA Handboek per 1 juli

Door diverse ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn er per 01-07-2020 ook diverse wijzigingen in het Handboek Normen voor NEN 4400-1 en NEN 4400-2 door SNA doorgevoerd.

Onder andere door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en door de invoering van de meld- en controleplicht die geldt voor in het buitenland gevestigde werkgevers die hun medewerkers in Nederland tewerkstellen zijn er normwijzigingen en aanpassingsrapporten opgesteld door SNA. Als gecertificeerde onderneming dienen deze normpunten vanaf datum invoering gevolgd te worden. Het is daarmee belangrijk deze te kennen en interne processen en procedures hierop af te stemmen.

Een kort overzicht van de diverse wijzigen en een link naar het Handboek Normen per 01-07-2020. Lees meer