Berichten

Blog: Correcte loonbetaling, PayOk helpt!

Het juiste loon betalen aan uw medewerkers. Dat klinkt vanzelf sprekend. Ondernemers in de flexbranche weten dat het correct uitbetalen van hun uitzendkrachten een uitdaging kan zijn. Eentje die men goed wil beheersen. Zeker aangezien er vanuit de politiek en branche steeds meer controle druk is die ondernemingen diep in de portemonnee kan raken. Lees meer

Blog: Welkom bij Bureau Cicero!

Bureau Cicero bestaat uit een groep inspecteurs die controleren op “verplichtingen uit arbeid”. Denk aan: SNA keurmerk, PayOK, AVG Garant, Bovib, enz. Onze inspecteurs willen de inhoud zo goed mogelijk beheersen en daarmee een perfect product neerzetten. Werken neemt een groot deel van de dagelijkse tijd in beslag. Daarom vinden we het bij Cicero belangrijk dat werken leuk en inspirerend is. Bij Cicero inspireren we onze klanten om beter te worden en werken we aan het bereiken van onze doelen. Ieder bouwt op eigen wijze mee aan deze organisatie waar gewerkt wordt met plezier!

Lees meer

Arbeidsovereenkomst of toch een opdrachtovereenkomst?

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 10 juli 2018 een uitspraak gedaan over de vraag of krantenbezorgers werkzaam bij Persgroep, werkzaam zijn geweest op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een opdrachtovereenkomst.
De krantenbezorgers hebben met de rechtsvoorganger van de Persgroep een overeenkomt van opdracht gesloten.
Achteraf claimen de krantbezorgers dat ze een arbeidsovereenkomst hadden met de Persgroep in plaats van een opdrachtovereenkomst.

De opdracht die de krantenbezorgers hadden gesloten bestond uit het bezorgen van dagbladen of andere producten op door de opdrachtgever aangegeven adressen. De bezorgopdrachten inzake de ochtendkranten dienden door de weeks vóór 7.00 uur te zijn beëindigd. Er was geen verplichting om de opdrachten persoonlijk te verrichten en de bezorgers konden zich voor eigen rekening door anderen laten vervangen, dan wel laten bijstaan. Indien de krantenbezorgers ziek waren of op vakantie gingen, dienden zij zelf voor vervanging te zorgen.
De krantenbezorgers hebben vervolgens conform deze afspraken arbeid verricht. Achteraf claimen de krachtenbezorgers dat ze een arbeidsovereenkomst hadden met de Persgroep.

De uitspraak:
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een opdrachtovereenkomst.

De overwegingen hierbij waren:

I. Wat hebben partijen bedoeld toen zij de overeenkomst van opdracht hebben gesloten:

Het Gerechtshof legt dit uit aan de hand van de volgende feiten en omstandigheden.
a. In de overeenkomsten tussen de krantenbezorgers en de Persgroep is expliciet vermeld dat het gaat om overeenkomsten van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.

b. Partijen hebben schriftelijk vastgelegd dat ze met het aangaan van de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

c. Bij het aangaan van de rechtsverhouding stond volgens het Gerechtshof voorop dat de krantenbezorgers betaald werk zochten en dat zij op dat moment weinig belang hadden gehecht aan de aard van de rechtsverhouding die zij op het punt stonden aan te gaan. Het is aannemelijk dat ze achteraf de voorkeur hadden voor een arbeidsovereenkomst.

d. Of partijen bij het aangaan van de overeenkomsten van opdracht al dan niet uitgebreid hebben gesproken over de aard van de overeenkomsten en de gevolgen ervan voor de krantenbezorgers, dan wel dat zij dit al dan niet begrepen uit de tekst van de overeenkomsten, is niet van doorslaggevend belang bij het vaststellen van de partijbedoeling.

II. Op welke wijze hebben partijen uitvoering gegeven aan de overeenkomst van opdracht?

a. De werkzaamheden van de krantenbezorgers zijn zodanig eenvoudig van aard dat specifieke instructies van de Persgroep niet nodig zijn. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is niet vereist dat daadwerkelijk aanwijzingen en instructies over de werkinhoud worden gegeven, voldoende is dat dergelijke aanwijzingen kúnnen worden gegeven. Niet blijkt dat de Persgroep werkinstructies heeft kunnen geven die wijzen op een gezagsverhouding. Het Gerechtshof laat doorschemeren dat de navolgende punten daarbij een rol kunnen spelen: voorschriften over kleding, wijze van vervoer of overige gedragsregels.

b. De krantenbezorgers hebben zich altijd mogen laten vervangen zonder dat zij daarvoor toestemming van de Persgroep hoefden. De vrijheid om zich al dan niet, in welke mate en (in principe) door wie dan ook te laten vervangen is vrij ruim. Er gelden wel beperkingen, zo dient een vervanger tijdig bij de Persgroep te worden aangemeld, maar deze meldplicht is slechts gericht op het voorkomen dat de Persgroep in strijd handelt met de Wet Arbeid Vreemdelingen of de Arbeidstijdenwet.

c. Het bezorgen van kranten geschiedt van oudsher op basis van een overeenkomst van opdracht, waarbij het in de praktijk veelvuldig voorkomt dat de bezorger zich voor kortere of langere tijd laat vervangen.

d. Het gaat om arbeid van een tot enkele uren per dag en bij ziekte dienen de krantenbezorgers zelf voor vervanging te zorgen.

Conclusie:
Wanneer er een overeenkomst van opdracht is gesloten en de opdrachtnemers werken ook volgens conform de overeenkomst dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst in gegeven omstandigheden. De intenties van partijen bij het aangaan van de overeenkomst wegen zwaar in deze uitspraak.
De krantenbezorgers hadden de afspraken duidelijk vastgelegd in een overeenkomst, het betrof zeer eenvoudig werk, de bezorgers konden zich vrij laten vervangen en kregen geen werkinhoudelijke instructies. Deze elementen hebben er voor gezorgd dat de krantenbezorgers geen gelijk hebben gekregen, maar dat zij conform een overeenkomst van opdracht werkten.

Lees hier de uitspraak en de overwegingen van het gerechtshof.

PayOK-keurmerk maakt uitzendbureaus en (onder) aannemers WAS-proof

 

Bureau Cicero heeft een keurmerk ontwikkeld waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. De Stichting PayOK is de norm- en registerhouder. Sinds het in werking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) waarin ketenaansprakelijkheid van loon wordt gerangeerd kunnen opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers lager in de keten. Zo kan de nabetaling van loon van werknemers in dienst bij een onderaannemer of uitzendbureau voor rekening komen van de opdrachtgever.
Met andere woorden, als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt “conform cao of inlenersbeloning” kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de (hoofd)opdrachtgever. Lees hier meer over het PayOK keurmerk.

NEN 4400-2 nu ook door Bureau Cicero zelf verzorgd

Bureau Cicero is nu ook zelf geaccrediteerd om NEN 4400-2 inspecties uit te voeren

Bureau Cicero is expert op het gebied van risicobeheer omtrent verplichtingen uit arbeid. Deskundigheid omtrent grensoverschrijdend werken is daarbinnen een belangrijk thema.

Het SNA keurmerk bestaat uit de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 normen. Wij helpen met onze expertise ondernemingen al jarenlang verder op het thema verplichtingen uit grensoverschrijdende arbeid en hebben ruime ervaring met het inspecteren van de NEN 4400-2 norm vanuit een samenwerkingsverband.

Verheugd kunnen wij u mededelen dat Bureau Cicero inmiddels ook zelf is geaccrediteerd* door de Raad van Accreditatie om NEN 4400-2 inspectie uit te voeren.

In het buitenland gevestigde ondernemingen “die personeel ter beschikking stellen en/of werk aannemen in Nederland” kunnen nu het SNA keurmerk behalen bij Bureau Cicero. Wilt u meer informatie over overstappen, dit is eenvoudig en wordt door ons gefaciliteerd. Neem contact op middels info@cicero.nl of bel 038-7200821 en wij helpen u verder.

* Bureau Cicero is geaccrediteerd onder nummer I225

Waarom een NEN 4400-2 inspectie?
Waarom is het nou goed voor u om NEN 4400-2 geïnspecteerd te zijn?
De belangrijkste redenen zijn:
• De onderneming wordt opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid
• Het beperken van uw (fiscale en financiële) risico’s
• Wij zijn experts en dragen graag onze kennis op u over
• Kenbaar maken dat u een betrouwbaar bedrijf bent
• U doet mee aan het creëren van een gelijk speelveld

Met het SNA keurmerk NEN 4400-2 inspectie, worden risico’s ten aanzien van arbeid beperkt voor buitenlandse ondernemingen. Het gaat hier om risico’s in het kader van fiscale keten- en inlenersaansprakelijkheid en risico’s op het gebied van illegale tewerkstelling. Met het behalen van het SNA keurmerk / NEN 4400-2 norm geeft de onderneming aan haar opdrachtgevers aan dat de risico’s omtrent fiscale en wettelijke aansprakelijkheid zijn beheerst.

 

Wilt u meer informatie of overstappen, dit is eenvoudig en wordt door ons gefaciliteerd. Neem contact op middels info@cicero.nl of bel 038-7200821 en wij helpen u verder.

AVG oke en AVG Garant zijn een feit

AVG FlexOke en AVG Garant zijn een feit!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking.
Deze wetgeving is zo ingrijpend, dat veel organisaties eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Zeker in de flexbranche, waar de verwerking van persoonsgegevens corebusiness is én waar wetten en regels regelmatig botsen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de praktijk.

AVG FlexOke
Aan de slag! Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met de AVG hebben vier gerenommeerde partijen, Flexknowledge, ARTRA, Verdonck, Klooster & Associates en Bureau Cicero, de handen ineen geslagen om de flexbranche te helpen bij de vertaling van de AVG naar de dagelijkse praktijk. Iedere aangesloten organisatie kan u vanuit de eigen specifieke expertise helpen om aan de AVG te voldoen. Zij werken daarvoor samen onder de noemer AVG FlexOké.

AVG voor en met de Flexbranche
FlexKnowledge, Verdonck, Klooster & Associates, ARTRA en Bureau Cicero hebben samen AVG FlexOké opgericht. Flexknowledge zal met de door haar ontwikkelde toolkit flexorganisaties alle tools aanreiken om AVG proof te worden. ARTRA gaat met trainingen en e-learning de branche ondersteunen. Verdonck, Klooster & Associates biedt praktische ondersteuning via gedetacheerde privacy-officers aan. Tenslotte heeft de certificatie instelling Bureau Cicero het initiatief genomen een objectieve AVG-norm te ontwikkelen waarvoor organisaties (en hun leveranciers)zich kunnen laten certificeren. Ieder voor zich, maar wel gezamenlijk en inhoudelijk op elkaar afgestemd. Specifiek ontwikkeld voor en met de flexbranche!

Seminars op 15 en 20 maart 2018

Om als flexorganisatie goed beslagen ten ijs te komen, is de eerste stap informatie verzamelen. Daarom organiseert AVG FlexOke een tweetal seminars om u in een middag goed op weg te helpen. Na dit seminar bent u zeker niet helemaal klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar weet u wel waar de knelpunten liggen en kunt u als organisatie de juiste start maken. De Seminars zijn op 15 en 20 maart. Meer informatie en de mogelijkheid voor inschrijving is te vinden op de website van ARTRA.

Stichting AVG Garant

In het kader van de AVG-norm heeft Bureau Cicero de (onafhankelijke) stichting AVG Garant opgericht. Deze stichting is houdster van de AVG- norm en het openbaar register van gecertificeerde ondernemingen die voldoen aan deze norm. Met deze certificering kunnen organisaties naar buiten aantonen dat zij op een correcte wijze de AVG naleven.

 

Seminair Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bent u al AVGoke?

Op 15 en 20 maart 2018 organiseren FlexKnowledge, Verdonk Klooster & Associates, ARTRA en Cicero een tweetal seminars op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in die moet zorgen voor een betere bescherming van data voor alle EU-burgers. De AVG dwingt u als organisatie meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gegevens die u over kandidaten opslaat. Doet u dat niet, dan kunnen er boetes tot 20 miljoen euro worden uitgedeeld. Dat moet echter niet uw motivatie zijn: u wilt het gewoon goed op orde hebben.

Wat kunt u verwachten?
Wij gaan u tijdens deze middagen praktische handvatten geven waar u direct mee aan de slag kunt. Wij introduceren ons complete pakket waarmee wij u helpen beter te voldoen aan de AVG. Dit pakket bestaat uit een handboek met voorbeelddocumenten, e-learning modules en certificering. Daarnaast hebben we projectmanagers en privacy-officers klaarstaan die u helpen aan de wettelijke eisen te voldoen.

Sprekers
De sprekers op dit seminar zijn Marcel Reijmers (directeur FlexKnowledge) en Marius van Rijswijk (senior consultant VKA). Zij vertellen u hoe u de AVG in de praktijk toepast. Theo van Leeuwen, directeur van Bureau Cicero, gaat in op de norm die zij hebben ontwikkeld om te meten of uw organisatie AVGoke is. Daarnaast zal een etisch hacker u laten zien, wat er gebeurt als uw organisatie niet AVGoke is….

Programma

13.30     Ontvangst en registratie
14.00     Spreker 1
15.00     Korte break
15.15     Spreker 2
16.00     Pauze
16.30     Bent u privacy-proof?
17.45     Einde dag

Wanneer zijn de seminars?
Donderdag 15 maart van 13:30 uur tot 17:45 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4 -6. 3526 KV Utrecht
Inschrijven? Klik hier.

Dinsdag 20 maart van 13:30 uur tot 17:45 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten
Inschrijven? Klik hier.

De kosten van dit seminar bedragen € 295,- excl. btw. per persoon.

Concurreren op “sectoraal verlonen” niet meer mogelijk

Alle uitzend- detachering en payrollbedrijven voortaan in sector 52

Op 18 mei 2017 heeft toenmalig Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij maatregel van bestuur besloten de Regeling Wfsv (Wet financiering sociale verzekering) aan te passen.

In de Wfsv worden de sociale verzekeringen waaronder de sectorpremie bepaald.

Wat is er veranderd voor nieuwe bedrijven
Door deze wijziging zullen bedrijven die voor meer dan 50% van hun loonsom arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden en na 24-05-2017 een nieuw loonheffingsnummer aanvragen altijd in sector 52 worden ingedeeld.

Tot genoemde datum golden er cumulatieve uitzonderingsbepalingen. Voorbeelden hiervan zijn het ter beschikking stellen van meer dan 50% van de loonsom in één zogenoemde sector of het zelf werkzaam zijn in deze sector én minder dan 15% van de eigen loonsom contracten met toepassing van het uitzendbeding.

Voor deze nieuwe aansluitingen zijn alle uitzonderingsbepalingen voor sector 52 per 24-05-2017 geschrapt.

Veranderingen voor bestaande bedrijven
Een verzoek tot herindeling naar een vaksector van bestaande bedrijven die voor 24-05-2017 ingedeeld waren in sector 52 en na deze datum een verzoek hebben ingediend worden niet meer gehonoreerd.

Indien een verzoek tot herbeoordeling sectorindeling vóór deze datum ingediend is, dan wordt dit nog beoordeeld op basis van de ‘oude’ uitzonderingsregels die golden tot voor de doorvoering van genoemd besluit.

Bestaande “ Uitzenders” die beschikken over een sectorindeling in een vaksector (anders dan 52) blijven deze behouden zo lang voldaan wordt aan de ‘oude’ uitzonderingscriteria.

Nieuwe situatie
Dit besluit zorgt ervoor dat een verschil ontstaat tussen uitzendbedrijven die voor 24-05-2017 een sectorindeling hebben ontvangen of een verzoek tot wijziging uit sector 52 hebben ingediend, en bedrijven die na deze datum dit hebben geïnitieerd.

Verschillen tussen bedrijven zijn niet onopgemerkt gebleven en heeft ook tot Kamervragen geleid. De Minister zal door een herziening van dit onderdeel van de Wfsv streven naar een nieuwe situatie die voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven geldt.

Een wetswijziging en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer is hiervoor noodzakelijk. De toenmalig Minister geeft aan dat beoogd wordt om deze wijziging in te laten gaan op 01-01-2019.

Gevolgen
Bedrijven ingedeeld in een vak sector kunnen nu kostprijs technisch een voordeel hebben ten opzichte van nieuwe bedrijven. Dit komt doordat nieuwe bedrijven standaard in de vaak duurdere sector 52 worden ingedeeld. De verschillen kunnen soms wel oplopen tot circa 8% van de loonsom. De sectorindeling is namelijk gekoppeld aan de WerkHervattingsKas-beschikking (WHK-premie). Deze is in sector 52 relatief hoog vergeleken met diverse andere sectoren.
Een bestaande onderneming in de vaksector kan dus voordeliger uit zijn, maar moet er rekening mee houden dat dit voordeel per 01-01-2019 kan verdwijnen. Wanneer deze beoogde wijziging doorgang vindt zal van de ene op de andere dag de kostprijs significant stijgen voor bedrijven met sectorverloning.

Ziekteverzuim
Gevolgen van ziekteverzuim die tot uitkeringen uit hoofde van de Ziektewet en/of de WGA leiden zullen ook zwaarder gaan wegen. Premieverhogingen vanuit het UWV zijn namelijk direct hieraan gekoppeld. Na een indeling in sector 52 zullen deze zwaarder gaan wegen op de kostprijs dan wanneer een bedrijf een indeling in de vaksector heeft. Immers oude schade (van 2 jaar terug) wordt verrekend op de premie van het gehele personeelbestand middels de WHK-premie in een duurdere sector.
Naar verwachting zullen EigenRisicoDragers (ERD) dit ook in de premie merken.

Kostprijsverhoging en nivellering
Uit bovenstaande blijkt dat voor uitzend, detachering en payrollbedrijven de kostprijs sterk omhoog gaat zodra de beoogde wijziging doorgang vindt. Het betekent ook dat kostprijsvoordelen tussen bedrijven met en zonder vaksectorindeling die nu nog bestaan grotendeels zullen verdwijnen.

De kostprijs voor het inlenen van flexkrachten door opdrachtgevers zal naar verwachting daarmee ook stijgen.
Het is daarmee voor uitzenders en inleners belangrijk om tijdig hierover in gesprek te gaan, omdat de kostprijsverschillen groot kunnen zijn.

Wanneer er publicaties zijn t.a.v. dit onderwerp door het ministerie van Sociale Zaken dan kunt u dit lezen in de Staatscourant. Ontwikkelingen hieromtrent kunt u vinden op de website www.cao.minszw.nl.

Kamerbrief ivm Sectorbesluit wijziging mei 2017 – dd 10-07-2017 (2)

stcrt-2017-29244 – afschaffen sectorale indeling (18-05-2017 – sector 52)