Home / Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

 • WTTA – Wanneer gaat de wet in werking treden?

  WTTA - wanneer gaat de wet in werking treden

  De handhaving van de Wtta zou eerst starten vanaf 1 januari 2026. Echter is dit met één jaar uitgesteld.

  Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft informatie gedeeld over de uitvoeringstoets en de lagere regelgeving met betrekking tot de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Ze geeft ook aan dat de invoering van het toelatingsstelsel later zal plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. De wet zal nu op 1 januari 2026 in werking treden, waarna de Arbeidsinspectie vanaf 1 januari 2027 kan handhaven. Dit betekent dat alle andere aspecten van het tijdschema, inclusief de deadlines voor het aanmelden voor overgangsrecht en het aanvragen van toelating voor overgangsrecht, ook met één jaar worden opgeschoven.

  De Wtta is bedoeld om een belangrijke rol te spelen bij de aanpak van misstanden bij uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

  Het is geruststellend om te weten dat het proces doorgaat. Een positief gevolg hiervan is dat een grotere groep bedrijven die het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) willen behalen, hier nu gebruik van kan maken.

  Wilt u meer informatie? Neem dan even contact met ons op via contact@cicero.nl of via ons telefoonnummer +31(0)38 720 08 21. Of neem een kijkje op onze WTTA pagina.

  Categorie: WTTA
 • Hoe verhoudt de wet Bibob zich met de Wtta die eraan komt?

  De Wet Bibob en de nieuwe Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) hebben verschillende doeleinden maar zijn beide gericht op het voorkomen van misbruik binnen het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt.

  De Wet Bibob is gericht op het voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies, of overheidsopdrachten te verlenen aan ondernemingen met een criminele achtergrond. Deze wet stelt overheidsinstanties in staat om een integriteitsonderzoek uit te voeren naar de aanvragers van dergelijke vergunningen of subsidies.

  Aan de andere kant is de Wtta gericht op het reguleren van uitleenbedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Deze wet introduceert een toelatingsstelsel waarbij bedrijven goedkeuring moeten hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voordat ze arbeidskrachten mogen uitlenen. Het oorspronkelijke doel is om arbeidsmigranten beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De Wtta streeft naar een betere naleving van de financiele verplichtingen die voortvloeien uit arbeid. Zoals arbeids- en fiscale wetten, cao-verplichtingen en sociale verzekeringswetten. Bovendien is de wet bedoeld om malafide praktijken van uitzendbureaus tegen te gaan, met name door misbruik van kwetsbare arbeidskrachten en arbeidsmigranten aan te pakken.

  Hoewel de Wet Bibob zich meer richt op het voorkomen van criminele infiltratie in de legale economie en de Wtta zich focust op de bescherming van arbeidskrachten en het tegengaan van oneerlijke concurrentie in de uitzendbranche, vullen beide wetten elkaar aan in de bredere strijd tegen misbruik en exploitatie in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt.

  Voor meer informatie kunt u verder kijken op onze website of contact opnemen met één van onze collega's.

  Categorie: WTTA
 • Wat is de wet Bibob?

  De Wet Bibob staat voor "Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur". Het is een Nederlandse wet die overheidsinstanties de mogelijkheid geeft om de integriteit van ondernemers en bedrijven te toetsen voordat ze vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten verstrekken. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt, zoals bijvoorbeeld witwassen. Als een aanvraag verdacht wordt gevonden, kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd. De overheidsinstantie kan dan besluiten de vergunning niet te verlenen of in te trekken.

  De wet werd geïntroduceerd als reactie op de bevindingen van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden in 1996, waaruit bleek dat criminele organisaties soms misbruik maken van legale bedrijfsstructuren om criminele activiteiten te ontplooien. Met de Wet Bibob hebben nu ook bestuursorganen een instrument om dergelijke malafide praktijken tegen te gaan.

  Er is echter ook kritiek op de wet, met name vanuit de hoek van ondernemers. Zij vinden dat de wet soms te streng wordt toegepast, waardoor bonafide ondernemers onnodig worden belast met langdurige onderzoeken, wat financieel nadelig kan zijn.

  Meer informatie over de Wet Bibob kun je vinden op de websites van Justis en Wikipedia:

  - Justis over Wet Bibob

  - Wikipedia over Wet Bibob

  Wilt u graag meer informatie neem dan gerust contact met ons op.

  Categorie: WTTA
 • WTTA – Waar kan ik de toelating aanvragen?

  Bij een nog op te richten Toelatende Instantie. Wij zullen u te zijner tijd informeren. Deze instantie zal fungeren als uitvoeringsorganisatie waar ambtenaren namens de minister de toelating zullen verstrekken. Houd onze website en socials in de gaten voor verdere updates en informatie over deze belangrijke ontwikkeling. We streven ernaar om u tijdig te voorzien van alle details met betrekking tot het aanvraagproces en de vereisten voor toelating.

  Categorie: WTTA
 • Wat gebeurt er als ik niet wordt toegelaten?

  De consequenties zijn enorm. Het toelatingsstelsel (Wtta) wordt verplicht. Bent u niet toegelaten, dan mag u niet meer uitlenen. De contracten met uw opdrachtgevers moet u beëindigen en de arbeidskrachten moet u terughalen.

  Kortom, u moet als uitlener uw bedrijfsactiviteiten staken.

  Categorie: WTTA
 • Wat is het doel van het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)?

  Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie-Roemer in 2020. Het beoogt een betere regulering in de uitzendbranche, door malafide uitzenders te weren en bonafide uitzenders meer ruimte te geven. Verder beoogt het de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten te verbeteren en een gelijk speelveld te creëren voor ondernemingen die zich met terbeschikkingstelling van arbeid bezighouden.

  Categorie: WTTA
 • Wat verandert er voor inleners met de komst van de Wtta?

  Wtta - Wat verandert er voor inleners?

  De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), het nieuwe toelatingsstelsel, zal invloed hebben op alle uitleenbedrijven die op de Nederlandse arbeidsmarkt arbeidskrachten ter beschikking stellen. De Wtta heeft niet alleen invloed op alle uitleenbedrijven maar er verandert ook wat voor de inleners.

  Inleners die inlenen van niet-toegelaten bureaus krijgen een boete. Dat geldt ook als je als intermediair inleent van een buitenlandse niet toegelaten werkgever en de arbeidskrachten doorleent naar de inlener. Via het openbare register kun je straks controleren welke bureaus zijn toegelaten voor het toelatingsstelsel.

  Wilt u meer informatie over het toelatingsstelsel? Neem een kijkje op onze WTTA pagina of neem contact met ons op via contact@cicero.nl of via ons telefoonnummer +31(0)38 720 08 21.

  Categorie: WTTA
 • Waarom nu al starten met het SNA-keurmerk?

  Dit keurmerk opent de deur naar het verplichte toelatingsstelsel. Het is dan ook niet verrassend dat veel uitleners zich nu al voorbereiden op het behalen van dit keurmerk. 

  Uitleenbedrijven die op 30 juni 2025 gecertificeerd zijn voor het SNA-keurmerk (van de Stichting Normering Arbeid) en in het SNA-register staan, laat men toe op basis van hun SNA registratie. 

  Het niet voldoen aan de eisen van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) kan ernstige gevolgen hebben, zoals het stopzetten van de activiteiten. Het niet voldoen aan het SNA-keurmerk heeft echter geen gevolgen voor de continuïteit van de activiteiten. Op het moment dat er bij een inspectie voor het SNA keurmerk omissies worden vastgesteld moeten deze worden hersteld. Dit zorgt ervoor dat men ondernemers in staat stelt om met een huiswerklijstje verbeteringen door te voeren. Dit is de reden dat veel ondernemers in deze sector bezig zijn om het SNA-keurmerk te gaan behalen. 

  Categorie: WTTA
 • Wat houdt het verplichte normenkader in van de Wtta?

  Wat houdt het verplichte normenkader in?

  Het verplichte normenkader bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

  1. Het bestaande normenkader van de Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-1); 
  2. Het toepassen van het juiste loon op basis van het loonverhoudingsvoorschrift (inlenersbeloning) en transparante communicatie (informatie arbeidsvoorwaarden) daarover in de keten;
  3. Een procedure bij werving en selectie ter bevordering van gelijke kansen (anti-discriminatie). De ABU en NBBU voeren al een anti-discriminatiebeleid voor hun leden.
   (Nieuw is dat dit voor de hele markt gaat gelden. De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie gaat overigens medio 2024 in werking.) ;
  4. Waarborging van veiligheid op de werkplek door het schriftelijk doorgeleiden van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s door de werkgever aan de werknemer op de werkplek.
   (Naast de bestaande RI&E en het VCA/VCU-certificaat, is het idee dat er ook meer bewustwording komt bij de inlener. Met een procedure voor de start van de werkzaamheden kan de uitzender de uitzendkracht beter informeren over veiligheid op de werkplek.);
  5. Voldoen aan huisvestingscertificering zoals het SNF-keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen op het moment dat er huisvesting wordt aangeboden aan de werknemer.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA), neem dan gerust contact met ons op via contact@cicero.nl of telefonisch via ons telefoonnummer +31(0)38 720 08 21.

  Categorie: WTTA
 • Waar moeten uitleenbedrijven in het toelatingsstelsel aan voldoen?

  Een uitlener moet voor de toelating voldoen aan de volgende 4 eisen:

  1. Aantoonbaar voldoen aan het normenkader middels een goedgekeurd inspectierapport verzorgd door een door de minister aangewezen inspectie-instelling (zoals Bureau Cicero).
  2. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  3. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen overleggen; 
  4. Financiële zekerheid stellen middels een waarborgsom van uitlener van € 100.000,- (Voor starters is dat beperkt tot € 50.000,-) 

  Meer willen weten over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)? Neem dan contact op met contact@cicero.nl. Wij helpen u graag.

  Categorie: WTTA
 • Voor wie gaat de Wtta gelden?

  Aanleiding voor de nieuwe wetgeving is dus de misstanden bij de inzet van arbeidsmigranten, maar de reikwijdte van het nieuwe wetsvoorstel is veel groter. Deze verplichte toelating gaat gelden voor alle ondernemingen, gevestigd in Nederland en het buitenland, die in ons land arbeidskrachten ter beschikking stellen (TBA) conform de WAADI. Dit zijn naast uitzendbureaus die hun eigen uitzendkrachten plaatsen bij opdrachtgevers, ook doorleners, payrollers en zelfs detacheerders. Deze hebben immers allen een driehoeksarbeidsrelatie opdrachtgever-werknemer-werkgever en vallen daarmee onder de WAADI.

  Al deze uitleenbedrijven mogen vanaf 1 januari 2026 zonder officiële toelating geen arbeidskrachten meer uitlenen. Inleners mogen op hun beurt geen arbeidskrachten meer inlenen van deze uitleenbedrijven. De arbeidsinspectie zal hier naar eigen zeggen streng op gaan handhaven.

  Categorie: WTTA
 • Wat is de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)?

  Wtta staat voor Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Dit wetsvoorstel wordt ookwel toelatingsstelsel genoemd.

  Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn.

  De handhaving van de toelatingsplicht start vanaf 1 januari 2026. Uitleners moeten de aanvraag voor toelating wel vóór 1 juli 2025 indienen.

  Categorie: WTTA

Een andere vraag stellen?