Home / Blogs, Specials en Opinie / SNA-keurmerk: beperk storting op de G-rekening met de disculpatieregeling

SNA-keurmerk: beperk storting op de G-rekening met de disculpatieregeling

Disculpatieregeling - Marlous Knol

Inmiddels voer ik alweer een klein jaar inspecties uit voor het SNA keurmerk. Tijdens de inspectie vraag ik vaak waarom de onderneming zich laat certificeren. Dat doen ze om uitlopende redenen. Zomaar een aantal reacties: “door de opdrachtgever wordt het verplicht”, “om mee te kunnen doen aan een aanbesteding” en “we gebruiken dit als verkoopargument”. Allemaal goede redenen, maar wat is nu eigenlijk het voordeel of waarde van de registratie in het SNA-register voor de inlener (opdrachtgever)?.

De onafhankelijke Stichting Normering Arbeid (SNA) werd opgericht om een transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen. Het heeft geleid tot het SNA-keurmerk. Het doel van dit keurmerk is de risico’s van inleners en opdrachtgevers voor aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de inspectie SZW te verkleinen.

Hiermee kom ik bij een belangrijk voordeel van het SNA-keurmerk voor een inlener of opdrachtgever. Namelijk de vrijwaring (disculpatie) van de inlenersaansprakelijkheid.

De vrijwaringsregeling geldt helaas niet voor ketenaansprakelijkheid (uitbesteding van werk).

Inlenersaansprakelijkheid

Voordat ik de inlenersaansprakelijkheid bespreek, nog even de begrippen uitlenen en inlenen.

Uitlenen, oftewel het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Uitlenen wordt in de Waadi omschreven als het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander. Voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.

Inlenen wordt gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een medewerker inhuurt van een andere ondernemer. En deze medewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht werkzaamheden laat uitvoeren. De medewerker blijft daarbij in dienst van de andere ondernemer (de uitlener).

Om te voorkomen dat uitleners bij het uitlenen van personeel geen loonheffing en/of omzetbelasting wordt afgedragen is de inlenersaansprakelijkheidsregeling in het leven geroepen. Deze regeling houdt in dat wanneer een uitlener van arbeidskrachten de loonheffing of omzetbelasting niet afdraagt, de Belastingdienst de inlener aansprakelijk kan stellen voor het betalen van deze heffingen.

Bovenstaande geldt ook voor een doorlener en dit betekent dat de inlenersaansprakelijkheid voor de gehele keten geldt.

Beperken inlenersaansprakelijkheid

Wanneer kan worden aangetoond dat het niet betalen van de omzetbelasting en-/of loonheffing niet aan de uitlener of inlener te wijten is dan is er geen sprake van aansprakelijkheid. In de praktijk blijkt dat dit lastig aan te tonen is. Wel zijn er een aantal mogelijkheden om de aansprakelijkheid te beperken of zelfs helemaal af te wentelen.

De inlener kan de inlenersaansprakelijkheid allereerst beperken door de uitlener te vragen naar een verklaring inzake goed betalingsgedrag. Uit deze verklaring kan worden afgeleid of de uitlener op dat moment (de datum van de verklaring) de loonheffingen en omzetbelasting heeft betaald. Indien de inlener in het bezit is van deze verklaring omtrent goed betalingsgedrag betekent dit niet dat zij niet meer aansprakelijk gesteld kan worden. Het biedt dus geen enkele vorm van zekerheid, maar geeft inzicht in de situatie van de uitlener.

De tweede mogelijkheid om de financiële gevolgen van de inlenersaansprakelijkheid te beperken is om een gedeelte van het factuurbedrag (gelijk aan het bedrag van de loonheffing en omzetbelasting) te storten op de G-rekening van de uitlener. Als aan de voorwaarden is voldaan voor het storten op de G-rekening wordt de inlener niet aansprakelijk gesteld voor het bedrag dat op de G-rekening van de uitlener gestort is.

Naast het beperken van de inlenersaansprakelijkheid kan de inlener ook door de Belastingdienst gevrijwaard worden van deze aansprakelijkheid. En dat is het belangrijkste fiscale voordeel voor de inlener van de SNA-registratie van de uitlener.

Vrijwaring of disculpatie inlenersaansprakelijkheid

Naast het hierboven beschreven beperken van de inlenersaansprakelijkheid, kan deze aansprakelijkheid volledig worden uitgesloten. Wanneer aan alle voor zowel de inlener als de uitlener geldende voorwaarden worden voldaan, kan de inlener niet door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van (achterstallige) loonheffing en-/of omzetbelasting. De inlener wordt dan gevrijwaard voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid. Dit wordt ook wel de disculpatieregeling genoemd.

Voor de uitlener gelden de volgende voorwaarden:

 • De uitlener voldoet aan de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 norm en is ten tijde van de dienstverlening opgenomen in het SNA register. Op de website van de SNA is een lijst met gecertificeerde ondernemingen te vinden.
 • De factuur van de uitlener aan de inlener bevat in ieder geval het kenmerk van de overeenkomst, het tijdvak en een omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

De inlener dient daarnaast aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De inlener stort 25% van de factuur (inclusief btw) op de G-rekening van de uitlener. Is sprake van de verleggingsregeling voor de omzetbelasting dan bedraagt het percentage 20%.
 • Vermeld het factuurnummer en andere identificatiegegevens bij het betalen van de factuur.
 • Gegevens met betrekking tot de overeenkomst, manuren en betalingen zijn duidelijk vermeld in de administratie van de inlener.
 • De inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen. Is sprake van een werknemer van buiten de Europese Unie dan dient de inlener over een geldig verblijfs- of tewerkstellingsvergunning te beschikken.

De voordelen van de disculpatieregeling

Voordelen van het toepassen van de disculpatieregeling voor de inlener:

 1. De inlener is gevrijwaard voor inlenersaansprakelijkheid. Dus:
  1. geen boetes
  2. geen werk om tegenbewijs aan te tonen bij een onderzoek
 2. Er is geen (periodieke) verklaring betalingsgedrag van de uitlener nodig
 3. De inlener weet dat de uitlener fiscaal gezien zijn zaken op orde heeft.

Voor de uitlener is het voordeel:

 1. Er hoeft maar maximaal 25% (of bij de verleggingsregeling 20%) van het factuurbedrag te worden overgemaakt naar de G-rekening van de uitlener.
 2. Het saldo op de G-rekening loopt niet te hoog op en op de andere bankrekening(en) blijven meer liquide middelen beschikbaar om aan andere betalingsverplichtingen te voldoen.

Voor de inlener is het belangrijk om te weten of de uitlener bij het betalen van de factuur is opgenomen in het SNA register. De SNA biedt de mogelijkheid om zich te abonneren op de attenderingsservice. Dit is ook een groot voordeel. Mochten er wijzigingen zijn in de registratie van een uitlener dan ontvangt de inlener daar direct een bericht van de SNA over. Is sprake van een uitschrijving uit het SNA register dan betekent dit dat de vrijwaring direct komt te vervallen. De uitlener is dus niet meer NEN 4400 gecertificeerd, in dat geval is het zinvol – om de inlenersaansprakelijkheid te beperken – om 55% van het factuurbedrag (inclusief btw) en bij btw verlegd 40% van het factuurbedrag op de G-rekening van de uitlener te storten.

Nog twee zaken

Nog twee zaken waar de inlener goed op moet letten bij het storten op de G-rekening. Allereerst dient de G-rekening op naam van de uitlener te staan. In de praktijk blijkt dat bedragen overgemaakt worden op de G-rekening van een zustermaatschappij met een soortgelijke naam. Is dit het geval dan geldt de disculpatieregeling niet. Ten tweede dient een percentage van het factuurbedrag op de G-rekening gestort te worden dat redelijk overeenkomt met het aandeel belastingen in die factuur. Soms stort een inlener het gehele factuurbedrag van de eigen G-rekening op de G-rekening van de uitlener. De Belastingdienst kan dit aanmerken als oneigenlijk gebruik van de G-rekening en daarmee als ongeldig bestempeld worden.

Meer weten over de inlenersaansprakelijkheidsregeling? Lees de brochure aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel.

Heeft u vragen over inlenersaansprakelijkheid of de disculpatieregeling, neem contact met ons op!

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht