Berichten

WEBINAR 8 september | De toekomst van (Europees) flexwerk

Webinar 8 september - de toekomst van flex

de toekomst van flex

Inmiddels is de herziene detacheringsrichtlijn in werking getreden. De uitgewerkte technische beleidsvarianten voor de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering met de Tweede Kamer (gepubliceerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) zijn gepubliceerd.

Op dinsdag 8 september om 15.30 uur organiseren wij een live Webinar met Hendarin Mouselli en Patrick Tom om u in 1 uur een volledige update te geven.

Lees meer

Flexkrachten krijgen een hypotheek met de perspectiefverklaring

Flexwerkers kunnen een perspectiefverklaring aanvragen bij hun werkgever. Hiermee kunnen uitzendkrachten en gedetacheerden een hypotheek aanvragen. De medewerker en hun werkgever moeten daarvoor wel voldoen aan een aantal eisen. In dit artikel leest u meer over de perspectiefverklaring.

Financiële instellingen spelen in op de flexibele arbeidsmarkt.

De toename van het aantal flexwerkers, zorgt ervoor dat banken innoveren omtrent hun verstrekkingsnormen voor een hypotheek. De perspectiefverklaring is twee jaar geleden geïntroduceerd. Met deze verklaring kunnen uitzendkrachten een hypotheek aanvragen. Voorheen konden enkel flexwerkers die werkzaam waren voor een uitzendbureau die opgenomen is in het register van de stichting perspectiefverklaring (www.perspectiefverklaring.nl) een dergelijke verklaring aanvragen. Zij hebben immers intern een perspectief taxateur in dienst.

Wat is nieuw?

Nu is het voor alle SNA gecertificeerde uitzendbureaus mogelijk om gebruik te maken van een extern perspectief taxateur. All about flex (www. allaboutflex.nl) is de eerste gecertificeerde extern perspectief taxateur die staat opgenomen in het extern perspectief taxateur register. Bureau Cicero heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de normen waaraan de externe perspectief taxateur moet voldoen.

Wat is een perspectiefverklaring?

Met een perspectiefverklaring toon je aan dat je de komende jaren een bestendig inkomen kunt verdienen. Dit willen banken graag zeker weten voordat ze een hypotheek aan je verstrekken. Uniek aan deze verklaring is dat er niet alleen naar het verleden wordt gekeken maar vooral ook naar de toekomst. Wat is je perspectief op de arbeidsmarkt, en daarmee je inkomenstenverwachting?

Werkgeversverklaring

De perspectiefverklaring is gebaseerd op (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager (arbeidsmarktscan). Ook het oordeel van het uitzend- en detacheringsbureau weegt mee. De verklaring heeft hierdoor bij diverse banken een stevigere waarde als een werkgeversverklaring.
Een belangrijk vereiste voor een perspectiefverklaring is dat je minimaal 52 weken ‘beoordeelbare werkervaring’ hebt. Dit hoeft overigens niet aaneengesloten bij dezelfde organisatie te zijn. Wel moet het meetbaar zijn. Je kunt dus in principe al een hypotheek aanvragen na 1 jaar (flex)werken.

Banken

Inmiddels kunnen uitzendkrachten met een perspectiefverklaring bij steeds meer banken in Nederland terecht. Inmiddels hebben 19 geldverstrekkers zich aangesloten bij dit initiatief.

Vanaf 2020 Ketenbepaling terug van nu 2 naar 3 jaar (en 3 contracten)

Op 1 juli 2015 is de ketenbepaling gewijzigd van 3 jaar naar 2 jaar door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Werknemers hadden vanaf dat moment na 2 jaar al recht op een vast dienstverband.
Met ingang van 1 januari 2020 gaat de maximumtermijn weer terug naar 3 jaar. Het maximaal aantal contracten binnen deze periode blijft 3 en de onderbrekingstermijn blijft ook 26 weken.

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft dit geschreven in een kamerbrief over de voortgang van de WWZ.
De WWZ heeft nog meer wijzigingen met zich mee gebracht de afgelopen jaren. Er zullen op het gebied van het arbeidsrecht nog meer wijzigingen plaats vinden, zoals deels reeds aangekondigd in het Regeerakkoord.

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ zijn werkgevers huiveriger om medewerkers een vast contract aan te bieden. De overheid wil meer balans bieden tussen flexwerk en een vast contract.

De ketenbepaling is door de inwerkingtreding van de WWZ in 2015 verkort van 3 jaar naar 2 jaar. Daarnaast hebben er wijzigingen plaats gevonden in de mogelijkheid om een proeftijd toe te passen, het ontslagrecht en de transitievergoeding.

In het regeerakkoord zijn de volgende wijzigingen betreffende de WWZ naar voren gebracht:

Transitievergoeding
In de opbouw van de transitievergoeding wordt op twee punten meer balans aangebracht.
1. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding in plaats van na de huidige 24 maanden.
2. Voor elk jaar dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar.
3. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd.

Vast contract pas na 3 jaar
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar (24 naar 36 maanden).

Voor deze maatregel komt geen overgangsperiode. Dit houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Opvolgende contracten
Voor opvolgende contracten gaat de ‘teller op nul’ als tussen contracten een tussenpoos van zes maanden zit. Het uitgangspunt blijft zes maanden. Er moet echter ruimte zijn om sectoraal te kunnen af te wijken en de tussenpoos te verkorten indien het werk daarom vraagt. Voor seizoensarbeid is dit al mogelijk.
Het wordt verruimd als terugkerend werk voor een periode van ten hoogste negen (9) maanden kan worden verricht. Sociale partners kunnen hierover afspraken maken.

In het primaire onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalskrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.

Langere proeftijd
De mogelijkheden voor een langere proeftijd moet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Indien een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden.

Voor een contract langer dan 2 jaar wordt de maximale proeftijd drie maanden. Verder wijzigen de huidige regels betreffende de proeftijd niet. Dit houdt in dat er pas bij een contract van langer dan 6 maanden een proeftijd van een maand overeengekomen kan worden.

Conclusie
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om de werknemers een vast dienstverband aan te bieden.
Dit doen ze door enkele wijzigen door te voeren. Met ingang van 1 januari 2020 gaat de ketenbepaling terug van 2 naar 3 jaar. Hiervoor komt geen overgangsrecht. Dit houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.
Er zijn langere proeftijden mogelijk bij het aanbieden van langdurig tijdelijk contract (3 maanden bij 2 jaar) een bij vast dienstverband (maximaal 5 jaar). De transitievergoeding gaat al gelden vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst.

Bronnen
https://www.salarisnet.nl/2018/07/ketenbepaling-terug-naar-drie-jaar-vanaf-2020/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20180717_SalarisNet_wk29&tid=TIDP462368XFCD773CD9AB8453481CACE6227ECF874YI4
https://www.salarisnet.nl/2017/10/regeerakkoord-meer-balans-flexwerk-en-vast-contract/