Home / Blogs, Specials en Opinie / Uitzendwerkgever ge-PLET door gewijzigde Poolse belastingwetgeving

Uitzendwerkgever ge-PLET door gewijzigde Poolse belastingwetgeving

gewijzigde Poolse wetgeving - Maarten de Jong

Eerder dit jaar schreef ik over de WAS en de WAB: een giftige cocktail voor opdrachtgevers in verband met de inlenersrisico’s. In die blog besteedde ik vooral aandacht aan opdrachtgevers die aansprakelijkheidsrisico’s lopen vanwege onjuiste toepassing van wet- en regelgeving door haar uitleners.

Nieuwe ontwikkelingen in 2021 op het gebied van wet- en regelgeving lijken vooralsnog beperkt voor de Flexbranche. Dat geldt ook voor opdrachtgevers die gebruikmaken van een (internationale) flexschil.

We maakten ons al op voor rustige Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar. Maar niets is minder waar. Het venijn zat hem in het staartje van 2020. En dan hebben we het niet over een gemuteerd Corona-virus dat vanuit onze (niet EU-)westerburen geëxporteerd wordt.

De verrassing kwam deze keer uit het Oosten. Waar de Poolse regering een wijziging in de toepassing van bestaande belastingregels doorgevoerd heeft per 01-01-2021. Eind november schreven diverse media hier al over. LTO Nederland, brancheorganisatie ABU en onze eigen belastingdienst schreven hier ook al over.

In deze blog ga ik niet in op de technische details van deze Poolse belasting, deze kunt u deels in de hierboven aangehaalde artikelen lezen. Ik ga u meenemen in een analyse van de mogelijke gevolgen voor de salarisadministratie in Nederland en wat dit voor u als uitzender of opdrachtgever aan potentiële risico’s met zijn meebrengt.

Onrust onder uitzenders, Poolse arbeidsmigranten en opdrachtgevers

Wat is er aan de hand? De Poolse regering wil, door het schrappen van een in het verleden ingevoerde ‘korting’ op belasting op buitenlands inkomen, de Poolse inwoners die tijdelijk in het buitenland werkzaam zijn weer belasten voor het inkomen dat zij in andere landen verdienen. Dit is op zich niet bijzonder, want vrijwel alle landen bereken belasting voor hun eigen inwoners over het ‘wereldinkomen’. Alleen de Poolse regering deed dit jarenlang niet. En dat went natuurlijk. Als deze ‘korting’ dan op zeer korte termijn wegvalt, zorgt het voor onrust. Dat is nu, na het sluiten van een belastingverdrag tussen Nederland en Polen begin november van 2020, het geval.

Onrust bij werknemers die tijdelijk in Nederland werken en mogelijk hun hun netto verdiensten zien teruglopen, onrust bij uitzenders die hier geen invloed op lijken te hebben en vlak voor de feestdagen niet veel concreets kunnen melden over de gevolgen hiervan. Logisch, het zijn immers Poolse belastingen die een rol spelen en niet de Nederlandse premies en/of belastingen.

Onrust bij opdrachtgevers waar Poolse arbeidsmigranten direct of via een uitzendbureau werkzaam zijn, want niemand weet wat het effect zal zijn van deze (in potentie) zwaardere belasting op het voor de Poolse medewerkers verdiende salaris door de Poolse belastingdienst in het buitenland. Komen deze medewerkers na de kerstvakantie of straks na de Paasdagen nog wel terug?

Wat betekent dit concreet?

Wat betekent het concreet, een rekenvoorbeeld:

  Grondslag Medewerker 1 Medewerker 2
Belastbaar inkomen 2021  € 15.000 € 30.000
Belastingdruk in Polen 2021     
Tot€ 19.50017%€ 2.550 € 3.315
Hier boven 33%  € 3.465
   € 2.550 € 6.780
Belastingdruk in Nederland     
Tot€ 34.7129,7%€ 1.455 € 2.910
      
TE BETALEN IN POLEN  € 1.095 € 3.870

In bovenstaand voorbeeld is de belastingdruk bij 2 voorbeeldinkomens berekend. Hieruit blijkt dat in beide gevallen men een fors inkomstenbelasting in Polen moet betalen.

Impact op de salarisverwerking – daar is de ET-regeling weer!

Wij kunnen niet voorspellen of de onrust en zorgen terecht zijn, maar we kunnen aan de hand van eerder doorgevoerde wetswijzigingen (zoals de WAB), die ook invloed hadden op netto loon of marge’s, wel voorspellen wat er in de loonpraktijk staat te gebeuren. Het gaat immers om actie-reactie.

Het netto besteedbaar loon gaat omlaag omdat inkomen daalt. Door de aanpassing in de Poolse inkomstenbelasting wetgeving wordt het in Nederland verdiende belastbaar bruto loon ook belast in de in Polen. De in Nederland betaalde belasting wordt daarmee gesaldeerd, ter voorkoming van dubbele belastingbetaling. Het gevolg is dat de Poolse medewerker zal proberen zijn netto inkomen gelijk te houden, door bijvoorbeeld te vragen om extra loon of vergoedingen. Het moet immers lonen om tijdelijk naar Nederland te blijven komen voor werk.

Om dit te bewerkstelligen is er maar één optie: het bruto loon in Nederland mag omlaag en het netto loon moet omhoog.

ET Regeling biedt uitkomst

Het zal geen verrassing zijn dat de ET-regeling binnen de uitzendbranche hier uitkomst biedt. Deze is een in de cao voor uitzendkrachten vastgelegde regeling die uitsluitend door uitzenders gebruikt mag worden. De werkgevers die vallen onder de ABU (AVV) of NBBU cao kunnen deze toepassen. De ET-regeling is beschreven in een in 2010 door de Uitzendbranche met de Belastingdienst overeengekomen convenant.

Voor overige werkgevers geldt dat er het cafetaria-model bestaat die onder voorwaarden conform het handboek loonheffingen uitruil tussen bruto en netto loon faciliteert. Ook LTO heeft voor haar branche een specifieke, met de belastingdienst overeengekomen, ET-kostenregeling vastgelegd.

Er is nog een additioneel vraagstuk dat op dit moment nog niet duidelijk is. Toepassing van de ET-regeling, zoals hierna beschreven, leidt ertoe dat het bruto loon verlaagd wordt en daarmee ook de grondslag voor heffing van loonbelasting, in Nederland.

Op dit momentbelastingen en premies. Het is nog niet duidelijk of de Poolse loonbelasting moet worden betaald over het brutoloon voor uitruil wordt toegepast. Het is duidelijk dat, als in Polen of de verlaagde grondslag. Wanneer er over het brutoloon voor uitruil wordt geheven heeft dit een fors effect op de belastingdruk en daarmee het uiteindelijke netto loon.

Onder (strikte) voorwaarden toepasbaar

Regelingen zoals de ET-regeling, de 30%-regeling en het cafetaria model kennen strikte voorwaarden. Wij schreven hierover reeds recentelijk in de ET-special waarin diverse aspecten en technische details rondom deze regelingen uitvoerig zijn besproken.

Het hanteren van deze regelingen is vaak kostprijs gestuurd. Deze regeling worden dan ingevoerd ter compensatie van de hogere kosten veroorzaakt door nieuwe wetten. Men voelt zich gedwongen een regeling in de administratie door te voeren, vaak zonder daar voldoende kennis van te hebben.

De ET-regeling dient men op individuele basis (per werknemer) in te regelen, onderbouwen, onderhouden en toe te passen. Dit vraagt om specialistische kennis binnen de eigen organisatie.

Risico’s op naheffingen loonbelasting in Nederland

De gevolgen van ‘zomaar’ invoeren van de ET-regeling als reactie op nieuwe wetgeving zien wij in het inspectiejaar 2020 als gevolg van de invoering van de WAB per 01-01-2020. Om de gedaalde marge, veroorzaakt door de invoering van de hoge WW-premie en de gewijzigde WHK-premie te compenseren, zijn werkgevers ‘plotseling’ begonnen met toepassing van de ET-regeling.

Met alle gevolgen van dien: niet-onderbouwde onbelaste km-vergoedingen, dubbele vergoeding van huisvestingskosten, torenhoge cost-of-living vergoeding en inhoudingen onder het WML als gevolg van het gebruik van de verkeerde software, ontbrekende van kennis en beheersmaatregelen.

In dit geval wordt het al snel goedkoop = duurkoop. Indien tijdig ontdekt kan men nog corrigeren. Maar wat als men pas bij een controle van de Belastingdienst vast stelt dat er sprake is van onjuist of zelf onterechte toepassing van de ET-regeling? Het risico op naheffing over de duur van het dienstverband en een boete ligt dan op de loer. Inspectie SZW kan vervolgens vaststellen dat er sprake is van een té hoge uitruil waardoor niet aan het WML is voldaan wordt, dan zijn de gevolgen voorspelbaar en groot: hoge boetes per overtreding. Met als gevolg een boete .

Ook de opdrachtgever loopt een risico, juist nu

Worden de medewerkers ingeleend van een uitzender of uitleenbureau, dan blijft de opdrachtgever niet zo maar verschoond van risico’s. Als naheffingen zoals omschreven opgelegd worden én als er sprake is sprake van de inlenersaansprakelijkheid dan kan de belastingdienst, ingeval van een faillissement van de uitlener, de naheffingen pro rata claimen bij de opdrachtgever.

Oppassen met Payrolling andere cao’s en de (uitzend) ET-regeling

Per 01-01-2020 vallen payrollkrachten niet meer onder de uitzend cao. Dit betekent dat Payrollers deze ET -regeling niet meer kunnen toepassen. Ze kunnen mogelijk wel andere fiscale uitruilregelingen gebruiken.

Werkgevers mogelijk ge-PLET door gewijzigde Poolse belastingwetgeving?

Naar alle verwachtingen kunnen werkgevers komend jaar ge-PLET worden. U zult zich afvragen wat hiermee bedoeld wordt. De wereld zit vol afkortingen, PL staat voor Polen en ET staat voor Exterritoriale regeling. Kortgezegd PLET, ofwel Poolse medewerkers die hun werkgevers pletten om de ET-regeling voor hen toe te passen, mogelijk tegen wil en dank. En met alle risico’s van dien. De vraag is immers of de ET-regeling fiscaal juist onderbouwd is én goed wordt toegepast.
In het achterhoofd speelt de druk bij de (uitzend)werkgever dat als men dit niet doet (en een ander wel) de medewerkers snel vertrokken zijn. Naar huis of naar een ander. De ingrediënten zijn dus aanwezig om veel risico’s te lopen.

Het juist toepassen van ingewikkelde fiscale regels vraagt om veel kennis. Deze is in de markt beschikbaar. Doe uzelf, uw medewerkers en uw opdrachtgevers er een plezier mee om deze in te zetten.
Daarnaast kan het SNA keurmerk van de uitlener in combinatie met gebruik van de G-rekening kan de opdrachtgever ook beschermen tegen inlenersaansprakelijkheid.

Bovenal wens ik u veel wijsheid, gezondheid en een voorspoedig 2021.

Heeft u vragen over dit blog? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht