Home / Blogs, Specials en Opinie / BLOG: Inhouden eigen risico bij schade, mag dat?

BLOG: Inhouden eigen risico bij schade, mag dat?

schadevergoeding inhouden op loon

Tijdens de PayChecked inspecties zien we regelmatig dat er bij de werknemer een inhouding op het loon of de eindafrekening plaatsvindt. Bijvoorbeeld omdat deze medewerker schade heeft gereden met het voertuig van de werkgever. Maar mag dat eigenlijk wel?

In het BW staat dat wanneer een werknemer tijdens zijn werk schade toebrengt aan de werkgever of een derde hij niet aansprakelijk is voor deze schade. Tenzij de schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het is mogelijk om bij schriftelijke overeenkomst hier van af te wijken. Met schriftelijke overeenkomst bedoelen we onder andere de collectieve arbeidsovereenkomst en de met de werknemer gesloten individuele arbeidsovereenkomst.

Cao Beroepsgoederenvervoer

In de cao Beroepsgoederenvervoer (hierna BGV) is over het verhalen van de schade op de werknemer iets opgenomen. In drie artikelen staat het verhalen van de schade op de werknemer centraal.

De tekst van artikel 7 leden 4b tot en met 4d is als volgt:

  • 4b De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de betreffende overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. De schadevergoeding zal niet meer bedragen dan de kostprijs voor herstel of vervanging.
  • 4c De werkgever dient binnen een maand nadat hij van de gebeurtenis kennis heeft genomen schriftelijk aan de werknemer te melden, dat hij schadevergoeding zal eisen. De werkgever zal het bedrag van de schadevergoeding zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen een jaar nadat hij van de gebeurtenis heeft kennis genomen – vaststellen.
  • 4d Inhouding van de schadevergoeding op het loon is niet mogelijk, tenzij tussen werkgever en werknemer overeenstemming bestaat over de verplichting tot schadevergoeding.

Opzet of bewuste roekeloosheid

Uit bovenstaand artikel blijkt dat in de cao BGV de schade niet op de werknemer verhaald kan worden. Net als in het Burgerlijk Wetboek. De schade is wel te verhalen wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Kan de schade toch op de medewerker verhaald worden dan mag dit alleen indien er overeenstemming is met de werknemer.

Uit uitspraken van rechters blijkt dat het aantonen van opzet of bewuste roekeloosheid moeilijk is. Van opzet is sprake als de schade expres door de medewerker is veroorzaakt. Er is sprake van bewuste roekeloosheid als een medewerker niet voorzichtig genoeg is of expres te veel risico neemt.

Schadevergoeding inhouden op het loon van uw werknemer

Wanneer u een schadevergoeding in wilt houden op het loon van de werknemer dan is het van belang dat het om opzet of bewuste roekeloosheid gaat en dat er overeenstemming met de werknemer bestaat. Oftewel de medewerker is op de hoogte van het bedrag van de schade en geeft toestemming om dit van het loon in te houden. Er moet dan bijvoorbeeld een door werkgever en werknemer getekende brief zijn waarin de schade, het schadebedrag en de toestemming voor inhouding op het loon staat.

In de praktijk wordt vaak een algemeen artikel in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Hierin staat dat de schade of het eigen risico ingehouden wordt op het loon van de werknemer. Dit is niet toereikend. Omdat in de arbeidsovereenkomst alleen aangegeven is, als het in de toekomst voorkomt, de schade wordt ingehouden op het loon.

Bij het beoordelen van de schade kijkt men eerst of het opzet of bewuste roekeloosheid betreft. Daarna dient de werknemer akkoord te gaan met de hoogte van de schadevergoeding en de inhouding op het loon. Dit zal dus bij ieder afzonderlijk schadegeval eerst getoetst moeten worden. En die toets moet een heldere en eenduidige uitkomst hebben. Anders is inhouding op het loon niet te rechtvaardigen.

Voor meer informatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bron:

2 Reacties

  1. ROED koeriersdienst b.V.
    ROED koeriersdienst b.V.

    als een chauffeur schade rijdt terwijl hij met een telefoon in zijn handen zit , mogen wij dan wel een eigen risico in rekening brengen

    Beantwoorden

Plaats een bericht