Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Verplichte AOV voor ZZP’ers

Verplichte AOV voor ZZP’ers

De sociale partners hebben een akkoord gesloten over de verplichte AOV voor ZZP’ersZZP’ers krijgen de verplichting een premie tussen de 85 en 150 euro per maand te betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een voorstel van de werkgevers en vakbonden, die zich hebben verenigd in de Stichting van de Arbeid (StvdA).

Het kabinet gaat voor de zomer bekend maken of zij akkoord zijn met plan.  

De Stichting van de Arbeid geeft aan dat de afspraken betaalbaar zijn en ruimte bieden voor individuele keuzes. De zelfstandigen zijn met deze AOV standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. De ZZP’er kan zelf grip houden op de hoogte van de premie door bij de start zelf hun eigen risico periode te bepalen. De standaardoptie is volgens het voorstel 1 jaar, daarnaast is er de keuze voor een half jaar of 2 jaar. 

De uitvoering komt in Publieke handen. Het is ook mogelijk om een gelijkwaardige of aanvullende verzekering via de private markt af te sluiten. 

Achtergrond ZZP’ers en AOV verzekeringen

Het aantal zelfstandigen met een AOV verzekering is in de afgelopen jaren gedaald. Waar in 2013 nog 24% van de ZZP’ers een verzekering had afgesloten is dat in 2018 nog maar 19%.

Met name de mensen met lagere inkomens verzekeren zich minder vaak. Een zelfstandige zonder verzekering valt als hij of zij niet meer kan werken door arbeidsongeschiktheid uiteindelijk terug op de bijstandsnorm, op dit moment ca € 1.050,- per maand voor alleenstaandenOf deze bijstand ook daadwerkelijk ontvangen wordt hangt af van diverse (gezinssamenstellings-) en financiële normen.

De nieuwe verplichte AOV verzekering gaat automatisch gelden voor zelfstandigen die geen personeel hebben. Zij gaan automatisch deelnemen aan de verzekering. Dat voorkomt uitsluiting op basis van beroep, leeftijd of medische risico’s.  

Premie inkomensafhankelijk

Door de publieke verzekering wordt het inkomen tot maximaal € 30.000,- bruto per jaar gedekt. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt de ZZP’er hiervan dan 70%. Dat is maandelijks € 1.650,- bruto (gelijk aan het wettelijk minimumloon). De premie wordt inkomensafhankelijk. Daarnaast kan de ZZP’er zoals hiervoor aangegeven ook zelf zijn eigen risico bepalen. 

Uitvoering bij UWV – premiebetaling via Belastingdienst

De Stichting heeft voorgesteld om de uitvoering voor de verzekering onder te brengen bij het UWV. De premie-inning zal door de Belastingdienst plaats gaan vinden. Op deze manier kunnen de kosten zo laag mogelijk blijven. Hiervoor is ook nog een wetswijziging nodig. De verwachting is dat het hierdoor nog enkele jaren duurt voordat de standaardverzekering van start zal gaan 

De Stichting van de Arbeid pleit in haar voorstel voor een stevige inzet op re-integratie zodat de zelfstandige na ziekte of een ongeval weer zo snel mogelijk aan het werk kan. 

Belangrijk voor de praktijk

Voorlopig is de arbeidsongeschiktheidsverzekering nog geen verplichting voor de ZZP’er. Echter gaat dit dus in de toekomst veranderen. Wellicht dat de Covid-19 crisis en de ondersteuningsmaatregelen aan ZZP’ers in dit kader een versnelling in de doorvoering van de plannen te weeg gaat brengen.  Zodra er meer over bekend wordt zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Bron: FlexNieuws

Heeft u vragen? Wij komen graag met u in contact!

Plaats een bericht