Home / Blogs, Specials en Opinie / Brexit: Inzet van ZZP’ers en uitzendkrachten uit VK is nu lastig. Britten zijn derdelanders.

Brexit: Inzet van ZZP’ers en uitzendkrachten uit VK is nu lastig. Britten zijn derdelanders.

Brexit - Maarten de Jong

Mag ik nog wel werken met Britten, ze inhuren of opdrachten aan ze verstrekken in Nederland?

Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van de Corona crisis, ook de Brexit heeft ons flink beziggehouden. Uit de snelkookpan werd toch nog kort voor de feestdagen een ‘deal’ geserveerd. Er was veel te doen om de deadline, maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van het Brexit-akkoord. En dan voornamelijk voor ondernemingen in Nederland die mensen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) inzetten?
Kunnen wij uitzendkrachten nog inhuren of opdrachten uitbesteden aan  Freelancers/ZZP’ers die in het VK gevestigd zijn? Wat zijn de regels voor Britten die in Nederland wonen en werken?

In dit artikel, geschreven in samenwerking met Nihat Kurt en Ruud Blaakman geven wij een overzicht voor de verschillende groepen waarmee u als onderneming samenwerkt. En de gevolgen hiervoor door het onlangs gesloten Brexit-akkoord.

In de inleiding schetsen we de algemene lijn van het uittredingsakkoord. Vervolgens bespreken we de gevolgen voor verschillende groepen. We bespreken de volgende zaken:

 1. Introductie, het Brexit akkoord
 2. Werknemers met een Britse nationaliteit direct in dienst voor een Nederlandse werkgever
 3. Inhuurkrachten (uitzendkrachten, gedetacheerden) die ter beschikking gesteld zijn door een in het VK gevestigde werkgever aan een Nederlandse onderneming
 4. ZZP’ers gevestigd in het VK die een opdracht aannemen en uitvoeren voor uw onderneming in Nederland
 5. Werknemers (EU/EER nationaliteit) die in dienst zijn van uw onderneming en die in het VK wonen en werken.
 6. EU werknemers in dienst van een Nederlandse werkgever gedetacheerd naar het VK.
 7. A1 verklaring en Postedworkers
 8. Informatiebronnen

1. Introductie, het Brexit akkoord

De gevolgen van de Brexit voor het inhuren en tewerkstellen van Britse burgers en het inzetten van Britse ZZP’ers gevestigd in het Verenigd Koninkrijk zijn niet eenvoudig te overzien. Wij behandelen de algemene stelregel die van toepassing is voor iedere groep. Om zo de rode lijn en de gevolgen van de Brexit-deal voor ondernemingen herkenbaar en overzichtelijk weer te geven.
De Brexit was begin 2020 een feit. Vanaf die datum gold een overgangssituatie tot en met 31-12-2020, waarbij het zgn. uittredingsakkoord van kracht was.

In het uittredingsakkoord is vastgelegd dat rechten van EU burgers blijven gelden, tenzij de omstandigheden wijzigen, het Artikel 39 ‘Levenslange bescherming’ uit het Uittredingsakkoord.

In 2020, de overgangsperiode, werden bestaande situaties gerespecteerd. Weinig ondernemingen merkten de gevolgen van de Brexit t.a.v. de inzet van werknemers of ingezette derden uit het VK (inhuur van uitzendkrachten of inzet van ZZP’ers).
De overgangsperiode is per 01-01-2021 voorbij. Britten die na deze datum voor het eerst naar Nederland komen om hier te komen werken als werknemer of als ZZP’er beschouwt men nu als derdelanders.

Brexit -akkoord vanaf 2021

Vanaf 01-01-2021 is het Brexit-akkoord van kracht en zijn er op diverse gebieden nieuwe regels van toepassing in de relatie tussen het VK de EU/EER en haar burgers.

Voor ingehuurde werknemers met een Britse nationaliteit die in dienst zijn van een in het VK gevestigde werkgever (uitzender) en ZZP’ers met een Britse nationaliteit en die voor 01-01-2021 in Nederland door een opdrachtgever werden inzet geldt in beginsel de regels van het uittredingsakkoord. Samengevat is hierin de garantie vastgelegd dat situaties die golden vóór 01-01-2021 bij ongewijzigde omstandigheden voortgezet kunnen worden ná 01-01-2021. Dit geldt wanneer er geen gewijzigde omstandigheden zijn of geen onderbreking is van de bestaande situatie. Daarmee zou een grensarbeiderspas ook door deze groep werknemers en ZZP’ers aangevraagd kunnen worden en daarmee de gerechtigdheid tot werken in Nederland ook voor hen van toepassing zijn vanaf 01-01-2021.

Belangrijk: over deze situatie, detachering en werken als ZZP’er, waarbij reeds vóór 2021 is gestart en dit vanaf 2021 ononderbroken is voortgezet, is momenteel geen eenduidige opvatting. In tegenstelling tot het hier voorgaande wordt op de websites van IND en Brexit-loket aangegeven dat deze groep geen aanspraak kan maken op een grensarbeiderspas.

De informatie die hieronder weergegeven wordt is afkomstig van diverse officiële instanties in Nederland. Met name IND en het Brexit-loket en op basis van de kennis van nu.

We behandelen de verschillende groepen hieronder niet uitputtend; de algemene stelregel die van toepassing is voor iedere groep komt aan de orde om zo de rode lijn en de gevolgen van de Brexit-deal voor ondernemingen herkenbaar en overzichtelijk weer te geven.

Terug naar de inhoudsopgave

2. Werknemers met een Britse nationaliteit direct in dienst voor een Nederlandse werkgever.

Er is onderscheid tussen Britse werknemers, die

 1. in Nederland wonen en werken voor een in Nederland gevestigde onderneming.
 2. in het VK wonen en deels of geheel (tijdelijk) in Nederland werken voor een Nederlandse werkgever. Deze groep noemt men grensarbeiders ; zij wonen in een ander land dan waar zij werken.

1. Britten die wonen en werken in Nederland

Woonde een medewerker van uw onderneming met een Brits paspoort voor 1 januari 2021 in Nederland en was deze in Nederland ingeschreven in het BRP (Basisregistratie Personen), dan kon deze medewerker tot uiterlijk 1 januari op basis van het Uittredingsverdrag een beroep doen op de mogelijkheid tot het verkrijgen van een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning uit hoofde van EU/EER-nationaliteit. Men viel onder het EU-recht en dat blijft zo. Een vergunning wordt afgegeven voor de duur van 5 jaar indien iemand ten tijde van de aanvraag minder dan 5 jaar in Nederland verbleef. Na verloop gaat men deze vergunningen op basis van de bepalingen van het uittredingsverdrag bij ongewijzigde omstandigheden weer verlengen conform het geldende EU-recht.

Er is tot 1 juli 2021 een uitlooptermijn voor het aanvragen van deze vergunning indien aangetoond kan worden dat voor 1 januari 2021 de situatie van de persoon in kwestie recht gaf op deze regeling.

Komt een Brits burger na 01-01-2021 nieuw naar Nederland en wilt u deze werknemer in loondienst aannemen dan dient deze te beschikken over een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning (regeling ‘derdelanders’).

2. Grensarbeiders

De Britse grensarbeider woont en staat ingeschreven in het VK en werkt deels of fulltime in Nederland in loondienst voor een in Nederland gevestigde werkgever.

Voor deze grensarbeiders geldt dat, als zij voor 1 januari 2021 reeds grensarbeider waren en zij een grensarbeiderspas hebben aangevraagd. Zij in ieder geval 5 jaar lang dit kunnen blijven doen zonder verdere vergunning. Deze situatie kan vervolgens, onder dezelfde voorwaarden, telkens worden verlengd.

De grensarbeiderspas kan tot 1 juli 2021 aangevraagd worden, mits voldaan was aan de voorwaarden zoals deze golden voor 1 januari 2021.

Een Britse grensarbeider die na 01-01-2021 voor het eerst grensarbeider wordt, dus een Brit die niet eerder in Nederland gewerkt heeft, valt niet onder de regels van het Uittredingsakkoord. Zij/hij kan geen grensarbeiderspas aanvragen, daar zij/hij gezien wordt als ‘derdelander’. Er dient een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning door IND afgegeven te worden om in Nederland te mogen werken.

Terug naar de inhoudsopgave

3. Inhuurkrachten (uitzendkrachten, gedetacheerden) die ter beschikking gesteld zijn door een in het VK gevestigde werkgever aan een Nederlandse onderneming

Ingehuurde werknemers die in dienst zijn van een in het VK gevestigde werkgever (uitzender) en die door een in Nederland gevestigde onderneming worden ingehuurd zijn medewerkers van een transnationale dienstverrichter. Omdat dit een ingewikkelde term is noemen wij deze situatie ‘grensoverschrijdende inhuur van uitzendkrachten’.

Tot 1 januari 31-12-2020 kon men deze uitzendkrachten op basis van het Uittredingsverdrag in Nederland inhuren en te werk stellen door een Nederlandse opdrachtgever. Immers zij hadden nog de rechten volgens de EU/EER-nationaliteit volgens het terugtredingsakkoord. Dit gebeurde ook via in- en doorlening door Nederlandse bemiddelaars (o.a. uitzendbureaus). Hiervoor was dus geen tewerkstellingsvergunning noodzakelijk.

Vanaf 01-01-2021 is dit niet meer mogelijk. De Britse werkgever van deze uitzendkrachten is een transnationale dienstenverrichter. In de Brexit-deal zijn geen nadere afspraken gemaakt voor deze vorm van uitzenden van personeel; het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Derhalve zijn de Britse werknemers, die niet meer over een EU/EER-nationaliteit beschikken, zgn. ‘derdelanders’. Zij mogen niet zonder geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning in Nederland werken.

Er is geen overgangsregeling voor lopende contracten. Er is geen sprake van grensarbeid. Daarmee kan een in 2020 gestarte uitzending van een Brit naar Nederland niet worden voortgezet na 01-01-2021. De medewerker in kwestie dient bij ongewijzigde dienstverlening over een EU/EER-nationaliteit te beschikken of een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te verkrijgen.

In de introductie schreven we dat de groep inhuurkrachten mogelijk wel in aanmerking zou moeten kunnen komen voor een grensarbeiderspas. Dat houdt verband met de ruime toezeggingen voor bestaande gevallen van wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voorafgaande aan de uittreding. Het is dus niet uitgesloten dat de komende tijd hier meer duidelijkheid over komt. Vooralsnog moet hier echter voorzichtig mee worden omgegaan en het hiervoor genoemd standpunt gevolgd worden.

Let op:

De inzet van een Britse burger die in dienst is van een in het VK gevestigde werkgever die door een in Nederland gevestigde bemiddelaar in- en doorgeleend wordt aan uw onderneming is per 01-01-2021 ook niet toegestaan. Het feit dat de Nederlandse uitzender in- en doorleent en zelf NEN 4400-1 gecertificeerd is, vrijwaart niet van mogelijke claims uit hoofde van de WAV. U bent als inlener altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen identiteitscontrole van ingehuurde derden.  Dit verwijderen want leidt tot verwarring. Een in- en doorgeleende Britse uitzendkracht is feitelijk een medewerker van een transnationale dienstverlener. Deze wordt vanaf 01-01-2021 gezien als een ‘derdelander’. En mag alleen in Nederland werken indien er een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning reeds is afgegeven.

Om toch over de benodigde tewerkstellingsvergunning te kunnen beschikken vanaf 1 januari 2021 zou mogelijk een beroep gedaan kunnen worden op de regeling internationaal handelsverkeer.

In ieder geval geldt dat nieuwe starters, uitgezonden werknemers die na 01-01-2021 voor het eerst door een opdrachtgever in Nederland worden ingehuurd en niet onder het uittredingsakkoord vallen, ‘derdelanders’ zijn. Zij dienen te beschikken over een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning om in Nederland als uitzendkracht te mogen werken.

Terug naar de inhoudsopgave

4. ZZP’ers gevestigd in het VK die een opdracht aannemen en uitvoeren voor uw onderneming in Nederland.

Een in het VK gevestigde ZZP’er die dus zijn onderneming in het VK gevestigd heeft en die zelf beschikt over de Britse nationaliteit kon tot 1 januari 2021 op basis zijn of haar EU/EER-nationaliteit in Nederland opdrachten aannemen en in Nederland werkzaamheden verrichten.

Een ZZP’er die in het ene land gevestigd is en in het andere land de werkzaamheden uitvoert is een transnationale dienstverrichter.

Per 01-01-2021 is hier, net als bij uitzenden en detachering ‘over de grenzen’, grote verandering in gekomen. Bij deze grensoverschrijdende dienstverlening vanuit niet EU/EER-landen, waartoe het VK de facto per 01-01-2021 behoort, kan er door de persoon die de werkzaamheden uitvoert alleen rechtmatig in Nederland gewerkt worden indien deze persoon beschikt over een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning. De regels voor Britse burgers zijn hiermee per 01-01-2021 dus gelijk aan die van alle overige ‘derdelanders’.

In ieder geval geldt dat nieuwe starters, ZZP’ers die na 01-01-2021 voor het eerst een opdracht in Nederland uitvoeren, niet onder het uittredingsakkoord vallen en zijn daarmee ‘derdelanders’. Zij dienen te beschikken over een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning om in Nederland opdrachten aan te mogen nemen, ongeacht of hun onderneming in het VK of in Nederland gevestigd is.

Op dit moment is er voor de groep ZZP’ers die in Nederland werkten vóór 1 januari 2021 en in Nederland stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ook een mogelijkheid om een grensarbeiderspas te krijgen. Wanneer deze groep echter enkel in het Verenigd Koninkrijk staat ingeschreven is dat vooralsnog niet mogelijk. Hierbij moet echter ook in gedachten worden gehouden dat het ruime overgangsrecht ook hier tot gevolg kan hebben dat laatstgenoemde groep ook in aanmerking zou moeten kunnen komen voor een grensarbeiderspas.

Terug naar de inhoudsopgave

5. Werknemers (EU/EER nationaliteit) die in dienst zijn van uw onderneming en die in het VK wonen en werken.

Deze situatie is vergelijkbaar met Britten die vanuit het VK naar Nederland gedetacheerd worden. En daarmee onder leiding en toezicht van een andere onderneming in het andere land werkzaam zijn. Tot 1 januari 2021 was dit mogelijk op basis van een EU/EER-nationaliteit en het uittredingsakkoord.

Vanaf 01-01-2021 mag uw onderneming een medewerker met een EU/EER-nationaliteit niet zondermeer ter beschikking stellen (detachering) aan een onderneming in het VK. De regels die hiervoor gelden laat men bepalen door het VK. Ook bij deze situatie is echter de vraag of men dit niet zou moeten scharen onder het ruime overgangsrecht,. Omdat ze reeds actief waren in het VK voorafgaande aan 1 januari 2021.

Terug naar de inhoudsopgave

6. EU werknemers in dienst van een Nederlandse werkgever gedetacheerd naar het VK

Deze situatie is vergelijkbaar met Britten die vanuit het VK naar Nederland gedetacheerd worden. En daarmee onder leiding en toezicht van een andere onderneming in het andere land werkzaam zijn. Tot 1 januari 2021 was dit mogelijk op basis van een EU/EER-nationaliteit en het uittredingsakkoord.

Vanaf 01-01-2021 mag uw onderneming een medewerker met een EU/EER-nationaliteit niet zondermeer ter beschikking stellen (detachering) aan een onderneming in het VK. De regels die hiervoor gelden zijn bepaald door het VK. Ook bij deze situatie is echter de vraag of men dit niet zou moeten scharen onder het ruime overgangsrecht, omdat ze reeds actief waren in het VK voorafgaande aan 1 januari 2021.

Terug naar de inhoudsopgave

7. A1 verklaring en Postedworkers

A1-verklaringen: Bij vóór 1 januari 2021 verkregen A1-verklaringen geldt wel een overgangsregeling. Indien deze zonder onderbreking na 01-01-2021 nog geldig is, dan loopt de geldigheid van de A1-verklaring net zo lang door tot de geldigheid vervalt (wijziging van omstandigheden). De zgn. ‘Art 39 Levenslange bescherming’ uit het Uittredingsakkoord geldt. Maar dit geldt alleen voor situaties die niet onderbroken worden (niet langer dan 1 maand). Of waarbij de omstandigheden op basis waarvan de A1-verklaring van vóór 2021 is afgegeven niet is gewijzigd. De A1-verklaring heeft enkel betrekking op de vraag waar de persoon in kwestie sociaal-verzekerd is. Het zegt niets over de loonbelasting of de gerechtigdheid tot werk.

Voetnoot: In alle gevallen geldt voor de detachering van vanuit het VK naar Nederland en gestart na 01-01-2021 dat de werknemer over een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning of EU/EER nationaliteit dient te beschikken, omdat het om een niet EU/EER-nationaliteit gaat.

Postedworkers meldingen: Daar het VK geen onderdeel meer is van de EU/EER-landengroep is het niet meer mogelijk om vanaf 2021 postedworkers.nl meldingen te doen bij grensoverschrijdende dienstverlening (uitzenden of aangenomen werk). Eventuele notificatie van Britten die namens een werkgever uitgezonden zijn of als ZZP’ers in Nederland werken geschiedt via de IND bij het aanvragen van een tijdelijke verblijfs- en tewerkstellingsvergunning die hiertoe noodzakelijk is. Er is waarschijnlijk sprake van een hiaat in de binnenkomst van Nederland voor onderdanen van het VK die gebruik kunnen maken van het overgangsrecht. Zij mogen onbeperkt in Nederland werken op basis van het overgangsrecht, maar er kan niet meer vanuit het VK genotificeerd worden.

Terug naar de inhoudsopgave

8. Informatiebronnen

Er zijn vanuit diverse Nederlandse instanties veel informatiebronnen die antwoord kunnen geven op specifieke situaties.
U dient rekening te houden dat er door de Brexit niet alleen een wijziging gekomen is in de vraag of iemand in het VK of in Nederland mag werken (gerechtigdheid tot arbeid), maar ook dat door de Brexit er t.a.v. vraagstukken rondom arbeid wijzigingen gekomen zijn in:

 • Heffing van loonbelasting
 • Sociale verzekeringsplicht
 • Pensioenopbouw en uitkering
 • Arbo-regels
 • Arbeidsrecht
 • En nog veel meer

Deze Blog heeft als doel inzicht te geven in de gerechtigdheid tot arbeid. U kunt hierover meer informatie vinden via o.a. de volgende websites:

Terug naar de inhoudsopgave

Heeft u vragen over dit blog? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht