Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Covid-19 Belastingschulden en alles over de (aangepaste) betalingsregeling per 2021

Covid-19 Belastingschulden en alles over de (aangepaste) betalingsregeling per 2021

Covid-19 belastingschulden

De Belastingdienst heeft op 29-09-2020 de aangepaste betalingsregeling voor ondernemers gepubliceerd. Deze start in 2021. Of alle belastingschulden die de onderneming heeft in de betalingsregeling vallen hangt af van diverse details. Alles wat u moet weten rondom de terugbetaling van belastingschulden van ondernemingen die in 2020 nog niet voldaan zijn kunt u hier teruglezen

De Belastingdienst heeft ondernemingen in 2020 de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling voor de diverse belastingen te krijgen. Voor niet betaalde aanslagen Loonheffingen, BTW en VPB die in 2020 zijn vervallen en die nog niet volledig zijn voldaan in verband met de corona crisis konden ondernemers tot 30-09-2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit kon eenmalig voor een periode van 3 maanden. 

Als de onderneming na deze 3 maanden periode nieuwe belastingaanslagen die daarna kwamen te vervallen niet kunnen voldoen, dan kan de onderneming (nieuw!) nog tot 31-12-2020 aanvullend uitstel van betaling aanvragen. 

Aanvullend uitstel van betaling en functie in de betalingsregeling

Het is belangrijk te weten wat de functie en werking van dit aanvullende uitstel van betaling is. En welke rol deze speelt in de omvang van de terugbetaling van schulden per 01-01-2021 en de standaard betalingsregeling die in juli 2021 van start gaat. 

De standaard betalingsregeling van niet betaalde schulden waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. En waarvan de aanslagen per 01-01-2021 nog niet volledig is gedaan start op 01-07-2021. Dit geldt voor alle ondernemingen in Nederland, derhalve noemen wij deze de standaard betalingsregeling. Deze regeling loopt (maximaal) 36 maanden, dus tot 30-06-2024. Er dient (minimaal) in 36 gelijke bedragen betaald te worden. Deze standaard regeling is alleen geldig voor alle belastingaanslagen die vervielen gedurende de 3 maanden termijn. Die op de toekenning van de bijzondere uitstelregeling is vermeld en i.v.m. corona crisis door de belastingdienst werd verleend. 

Alle overige aanslagen die vervallen zijn buiten deze 3 maanden periode dienen op de gebruikelijke wijze en binnen de reguliere termijn te worden voldaan

Kunt u deze aanslagen niet tijdig voldoen, dan kunt u geen aanvullend uitstel van betaling aanvragen. Immers, voor deze aanslagen heeft u geen bijzonder uitstel van betaling verkregen. Ofschoon de invordering tot 31-12-2020 door de Belastingdienst is gestaakt, zijn deze niet betaalde aanslagen wel invorderbaar.

Geen aanvullende uitstelregeling aangevraagd of verkregen?

Heeft uw onderneming nog schulden van voor 13-03-2020 (pré corona-schulden)? Of heeft uw onderneming aanslagen niet voldaan die na het einde van de bijzondere uitstelperiode vervallen zijn? 
En heeft u daarna ook geen aanvullende uitstel van betaling aangevraagd én toegewezen gekregen? Dan dient u per 01-01-2021 al deze aanslagen te voldoen. De invordering hiervan wordt per aanvang van 2021 weer opgestart.

Aanvullende uitstelregeling biedt veel meer ruimte

Heeft u wél aanvullend uitstel aangevraagd nadat de bijzondere uitstelregeling vervallen was en deze ook toegewezen gekregen? Dan vallen ook alle pré corona-schulden (die open stonden voordat uw bijzondere uitstelregeling startte). En de aanslagen die daarna vervallen en niet betaalde belastingaanslagen in het jaar 2020 automatisch in de standaard betalingsregeling. 

Het verschil tussen deze twee situaties is evident groot. De standaardregeling start 6 maanden later en kent standaard een 36 maanden terugbetalingstermijn. Dit is voor belastingschulden een zeer ruime periode. 

Nog geen aanvullende uitstelregeling aangevraagd?

Indien u nog openstaande schulden heeft van vóór Covid-19 met een bijzondere uitstelregeling of verwacht u dat uw onderneming de belastingaanslagen niet (volledig) kan voldoen tot eind 2020, en u heeft reeds bijzonder uitstel van betaling toegewezen gekregen, dan bent u nog niet te laat. 

U kunt dan alsnog tot uiterlijk 31-12-2020 aanvullend uitstel van betaling aanvragen. Bij toekenning hiervan kunt u zeker stellen dat alle genoemde belastingschulden die in het jaar 2020 vervallen zijn of van de pre-corona tijd stammen in deze standaard terugbetalingsregeling vallen. 

Belangrijk is wel dat u aan kunt tonen dat de belastingschulden zijn ontstaan in verband met de corona crisis. Dit is één van de voorwaarden die gelden voor het aanvragen voor aanvullend uitstel. Andere voorwaarden hiervoor zijn:

  • indien de omvang van uw belastingschuld ten tijde van de aanvraag van de (eerste) bijzondere uitstelregeling meer dan € 20.000,- was, dan wordt een derdenverklaring van uw adviseur/accountant gevraagd en
  • dan dient u dient een liquiditeitsprognose in te dienen samen met de aanvraag

Download hier de diverse situaties visueel uitgewerkt met toelichting welke soort belastingschuld wel of niet in de standaard betalingsregeling per juli 2021 valt of juist per 01-01-2021 weer ingevorderd zal gaan worden. 


Bijzonder uitstelregeling

Er zijn ondernemingen die na het verstrijken van de bijzondere uitstelregeling diverse belastingaanslagen niet hebben voldaan. De invordering hiervan is gestaakt. Waardoor niet voor iedereen duidelijk is wat nu de status is van deze niet betaalde aanslagen die buiten de bijzondere uitstelregeling vallen. Echter gaat men momenteel ook niet invorderen in het jaar 2020.

Zoals uit bovenstaande blijkt is het dus bepalend of er wel of geen aanvullend uitstel is aangevraagd én verleend. Zonder dit aanvullend uitstel zal de invordering van alle openstaande belastingschulden per 01-01-2021 weer starten. Met uitzondering van die aanslagen die in de periode van de bijzondere uitstelregeling vervallen zijn en nog niet voldaan zijn. Deze zullen immers wél in de standaard betalingsregeling van 36 maanden komen.

Voor sommige ondernemers is het onduidelijk wanneer en of er aanvullend uitstel aangevraagd kan worden als de oorspronkelijke einddatum van de bijzondere uitstel van betaling regeling al langer verstreken is. Moet het aanvullende uitstel direct daarop volgend aangevraagd worden? 

Het antwoord is nee. Als er een periode tussen het einde van de bijzonder uitstelregeling en het aanvragen van de aanvullende uitstelregeling zit, is dit geen probleem.  

Hoofdregel is, dat wanneer de (eerste) bijzondere uitstelregeling afgelopen is er (op ieder moment tot 31-12-2020) via het internetformulier op de site van de Belastingdienst een aanvraag aanvullende uitstelregeling ingediend kan worden. 

Nooit bijzonder uitstel van betaling aangevraagd?

Er is een bijzondere situatie voor ondernemingen die nog nooit een aanvraag bijzondere uitstelregeling hebben ingediend en nu voor het resterende deel van 2020 (voor het eerst) bijzonder uitstel van betaling willen aanvragen. Dit is niet meer mogelijk, daar de termijn van 30-09-2020 reeds verstreken is. Deze ondernemers kunnen daarmee ook geen aanvullend uitstel aanvragen. Daar dit alleen mogelijk is als vervolg op een eerder toegekend bijzonder uitstel. 

Voor deze ondernemers en voor ondernemers die voorzien dat zij in de toekomst hun betalingsverplichting niet kunnen nakomen bestaat altijd de mogelijkheid om kort telefonisch of Regulier (schriftelijk) uitstel van betaling bij de invorderaar van de Belastingdienst aan te vragen. Daarbij dient ook binnen 2 weken na verval van de betalingstermijn melding van betalingsonmacht gedaan te worden.

Vanaf 01-01-2021 alle reguliere belastingaangiftes weer tijdig betalen

Vanaf 01 januari 2021 dienen alle ondernemingen de reguliere belastingaangiftes die in 2021 zullen vervallen weer tijdig te worden voldaan. Hiervoor kan geen uitstel worden aangevraagd op basis van de bestaande bijzondere uitstelregeling of de aanvullende uitstelregeling.

Let op: laatste aanslagen 2020 ook altijd tijdig betalen.

Het bijzonder uitstel van betaling voor de laatste termijn van 2020 geldt alleen voor de aangiftes die vervallen tot 31-12-2020.  

De laatste aangifte tijdvakken voor de BTW en Loonheffingen vervallen pas in januari 2021. 
Deze aangiftes dienen dus altijd voldaan te worden binnen de reguliere betaaltermijn. Dit geldt voor alle ondernemers. Dus ook als er bijzonder uitstel of aanvullend uitstel is verkregen over het laatste deel van het jaar 2020.

De Belastingdienst adviseert ondernemers die in 2021 niet in staat zijn de reguliere aangiftes tijdig en volledig te betalen. Om dan tijdig regulier uitstel van betalingaan te vragenen melding te doen van betalingsonmacht om zo een (individuele) betalingsregeling af te spreken.

Vraag uw adviseur als u niet bekend bent met het regulier aanvragen van uitstel van betaling en het melden van betalingsonmacht. Het is gebruikelijk dat u zelf ook een voorstel doet. Hoe u de schuld die ontstaat wilt terugbetalen (periode en bedrag). En dat u aangeeft wanneer u de reguliere aangiftes weer gaat betalen. Dit bespoedigt het aanvraagproces.

Lage invorderingsrente

Naast de ruime termijn blijven ook de rentes relatief gunstig. Zo is er de invorderingsrente, die de fiscus rekent als ondernemers te laat zijn met hun betaling. De rente is nu al tijdelijk op 0,01% gezet en dit blijft ook zo voor het gehele jaar 2021.

4% belastingrente per 01-10-2020

‘Geld lenen kost geld’ is het bekende gezegde. De belastingrente staat momenteel ook op 0,01%, maar dit gaat vanaf 01-10 2020 weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Dat percentage gaat echter in 2021 ook gelden voor de VPB, terwijl dat normaal 8% is.

NEN 4400 controles

Voor de NEN 4400 inspecties is het gezien bovenstaande van groot belang om een goed geordende administratie te voeren. Voor alle vervallen en nog openstaande aanslagen loonheffing en BTW dient onderbouwd te worden of  er een geldig toegekende (aanvullende) uitstelregeling van toepassing is.

Heeft u een uitstelregeling ontvangen, bewaar deze dan goed. Maak een extra kopie en bewaar een exemplaar ingelijst aan de muur of elders. Deze bevestiging is cruciaal om te beoordelen of een vervallen en openstaande aangifte wel of niet tot een afwijking en zo ja welke zal leiden.

Het is daarom van groot belang dat ondernemers de aanvraag van een betalingsregeling tijdig doet en de correspondentie en relevante bijlages hieromtrent goed bewaard.

Bij belastingachterstanden is de aantoonbare regeling die de Belastingdienst met ondernemers overeenkomt het uitgangspunt voor de beoordeling van de belasting betalingsverplichtingen tijdens een inspectie NEN 4400.

Covid-19 belastingschulden en verklaring goed betalingsgedrag

De verstrekking van verklaringen goed betalingsgedrag door de Belastingdienst gaat onverminderd door. Wanneer een onderneming bijzonder uitstel van betaling of een aanvullende uitstelregeling heeft en buiten deze periodes/aanslagen om tijdig de verplichtingen voldoet, dan worden er door de Belastingdienst ‘schone’ verklaringen verstrekt.  

Als in de toekomst de standaard betalingsregeling van 36 maanden tijdig en volledig gevolgd wordt, geldt dit ook

Let op: er is een nieuw formulier op de site van de Belastingdienst dat vanaf begin september (verplicht) gebruikt dient te worden. De mogelijkheid bestaat ook om de verklaring iedere 3 maanden automatisch toegezonden te krijgen als voldaan wordt aan de voorwaarden. Dit kan op het formulier aangegeven worden.
Vraag de verklaring tijdig aan (ca 4-6 weken voor de inspectiedatum) daar de doorlooptijden oplopen 

Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op via e-mail contact@cicero.nl of bel ons op 038 7200821.

Bron: Rijksoverheid.nl

Plaats een bericht