Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Grondslag transitievergoeding in 2020

Grondslag transitievergoeding in 2020

Grondslag transitievergoeding in 2020

Sinds de introductie van de WAB (1 januari 2020) wordt de transitievergoeding anders berekend. Zeker nu in corona-tijd is dit onderwerp zeer actueel. Maar wat is nu de grondslag voor de berekening van de transitievergoeding? Hieronder het overzicht:

Overzicht loonbestanddelen die mee tellen voor de grondslag van de transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt berekend over het basissalaris. Hierbij een opsomming van de loonbestanddelen die daarboven (meestal) meetellen:

  • vakantietoeslag (over het algemeen 8%);
  • provisies;eindejaarsuitkering;
  • overwerkvergoedingen;
  • ploegentoeslagen;
  • bonussen;
  • winstuitkeringen.
Basissalaris

Wat is het basissalaris? Het basissalaris is het brutosalaris zoals dat per maand voor de overeengekomen arbeidsduur is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Wanneer er sprake is van alleen een uurloon en een overeengekomen arbeidsomvang, moet u het bruto uurloon vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand.

Is er geen sprake van een overeengekomen arbeidsduur (zoals vaak in de flexbranche) dan neemt u het gemiddeld aantal uur dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag is gewerkt. Dit vermenigvuldigd u met het bruto uurloon. Indien er korter dan 12 maanden is gewerkt, neemt u het gemiddelde over de feitelijk gewerkte periode.

Vakantietoeslag

Over het basissalaris moet u vakantietoeslag berekenen. Over het algemeen wordt hiervoor het Nederlandse minimum van 8 procent gehanteerd. Hier kan bij cao of in een arbeidsovereenkomst van af worden geweken. De uitzend cao (ABU (avv) en NBBU) hanteren sinds 1 januari 2020 8,33 procent vakantiegeld.

Provisie

Voor veel salesmanagers en verkoopmedewerkers is het heel gebruikelijk dat het loon dat zij ontvangen gedeeltelijk bestaat uit een provisie. Indien hiervan sprake is dan moet u de uitgekeerde provisie over de voorafgaande 12 maanden bij elkaar optellen en delen door 12. Dit bedrag telt u vervolgens bij het bruto maandloon. Indien er korter dan 12 maanden is gewerkt, neemt u het gemiddelde over de feitelijk gewerkte periode.

Eindejaarsuitkering

Als de eindejaarsuitkering een vast onderdeel is van het loon, dan moet u dit bedrag voor 1/12 deel optellen bij het bruto maandloon. Is de eindejaarsuitkering afhankelijk van een bepaalde prestatie of is deze eenmalig uitgekeerd als geste? Dan is het geen vast onderdeel van het loon en telt deze niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen

Eventuele overwerkvergoeding of ploegentoeslagen die de medewerker heeft ontvangen in de afgelopen 12 maanden tellen mee voor 1/12 deel. Dit bedrag wordt bij het bruto maandloon opgeteld. Indien er korter dan 12 maanden is gewerkt, neemt u het gemiddelde over de feitelijk gewerkte periode.

Bonussen en winstuitkeringen

Bonussen en winstuitkeringen vormen geen vast onderdeel van het loon. Maar in tegenstelling tot provisie tellen bonussen en winstuitkering niet voor 1/12e deel van het gemiddelde per jaar mee. Er geldt een referteperiode van 3 kalenderjaren bij deze berekening. Dat betekent dat u voor de berekening van de transitievergoeding kijkt naar de uitgekeerde bonussen en winstuitkeringen over de afgelopen 36 maanden.

Van dit totaalbedrag telt u 1/36e deel op bij het bruto maandloon. Heeft de werknemer korter dan 3 jaar bij uw organisatie gewerkt? Dan telt u alle bonussen en winstuitkeringen bij elkaar op en deelt u dit bedrag door het aantal dienstmaanden. Een werknemer die 15 maanden bij de organisatie was ontvangt dus 1/15e deel van zijn bonussen en winstuitkeringen en iemand die er 33 werkte ontvangt 1/33e deel.

Houdt dus bij het berekenen van de transitievergoeding rekening met de overige loonbestanddelen die mogelijk mee kunnen tellen voor de grondslag van de transitievergoeding van uw medewerker.

De transitievergoeding dient binnen 3 maanden nadat het dienstverband geëindigd is te worden uitgekeerd aan de (ex-)werknemer. Er gelden sinds 01-01-2020 geen drempels meer t.a.v. de duur van het dienstverband. Voorheen was dit een periode van 24 maanden. Per 2020 geldt dat een medewerker die (zonder dat deze zelf actief ontslag genomen heeft of een schriftelijk aanbod voor een verlenging van een tijdelijke overeenkomst aantoonbaar niet heeft geaccepteerd) uit dienst treedt recht heeft op de transitievergoeding. Ook het dienstverband zeer kort geduurd heeft.

Bron: Posted Workers – Voor wie geldt de meldingsplicht

Heeft u vragen? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Plaats een bericht