Home / Blogs, Specials en Opinie / BLOG: Inbreng van de eenmanszaak in de B.V..

BLOG: Inbreng van de eenmanszaak in de B.V..

Blog Bart Agerbeek

Als startende ondernemer ben je waarschijnlijk begonnen in de vorm van een eenmanszaak. Of bij samenwerking met één of meerdere partners een vennootschap onder firma.

De overwegingen om als eenmanszaak te starten, en niet in een besloten vennootschap, hangen meestal samen met:

  • de dan aanwezige onzekerheid over de bedrijfsomvang;
  • de financiële ontwikkelingen;
  • de aanwezige fiscale voordelen.

Na verloop van tijd kunnen de zaken er anders voor komen te staan. Zoals het vervallen van de fiscale voordelen en de groei van de (financiële) risico’s. Hierdoor kan de vraag rijzen of het niet tijd is om de onderneming in te brengen in een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (B.V.). De coronacrisis kan ook een reden zijn om eens na te gaan denken of de overgang naar de rechtspersoon van de B.V. op dit moment wellicht een goede stap is om hiermee de risico’s zo veel mogelijk af te dekken en het privévermogen te beschermen.

Aansprakelijkheid bij een eenmanszaak en B.V.

Als je als ondernemer in een eenmanszaak of V.O.F. werkt, dan ben je persoonlijk aansprakelijk voor de ondernemingsschulden en lopende verplichtingen. Schuldeisers kunnen jou in privé aanspreken. Ook de werknemers kunnen dat doen. Als directeur-grootaandeelhouder van een B.V. komt deze persoonlijke aansprakelijkheid te vervallen. Hierbij geldt dat bij inbreng van een eenmanszaak de bestaande schulden van de eenmanszaak pas overgenomen kunnen worden door de B.V. als:

  • De akte van oprichting definitief is;
  • De schuldeiser in kennis is gesteld van de inbreng;
  • En de schuldeiser uitdrukkelijk of stilzwijgend ingestemd heeft met de schuldoverneming.

Overneming van verplichtingen

Het laat zich raden dat de inbreng van een onderneming in de B.V. ook juridische gevolgen heeft. Wat te doen met lopende verplichtingen welke zijn aangegaan door de eenmanszaak of vennootschap onder firma, en dan met name de contractuele en de overige arbeidsrechtelijke verplichtingen richting de werknemers van de onderneming?

Niet alleen de aansprakelijkheid voor schulden, maar ook alle activa en lopende verplichtingen gaan over. Voor lopende contracten geldt in beginsel dat schriftelijk in een overeenkomst moet worden vastgelegd dat alle rechten en plichten overgaan op de B.V.. Hierbij is instemming van de andere partij vereist.

Met betrekking tot de werknemers geldt echter dat er niet persé nieuwe arbeidsovereenkomsten opgesteld moeten worden bij inbreng van de onderneming waarbij men in dienst is. De reden hiervoor is dat de B.V. op dit punt in plaats treedt van eenmanszaak. Alle rechten en plichten gaan hierbij over van de eenmanszaak naar de B.V.. Dit heeft als gevolg dat het arbeidsverleden van de werknemers ook mee gaat naar de B.V..

De eenmanszaak is nog een jaar in persoon verbonden aan de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten. Dit geldt na definitief worden van de inbreng bij het vaststellen van de akte van oprichting. Welke zijn overeengekomen vóór de inbreng van de onderneming in de BV. Het is praktisch aan werknemers te bevestigen dat zij in dienst komen bij de B.V.. Dit als gevolg door de inbreng van de onderneming. Het is ter verduidelijking hiervan niet verkeerd om dit ook formeel vast te leggen in een nieuwe overeenkomst. In ieder geval is het raadzaam om schriftelijk de werknemers in kennis te stellen van de overgang van de onderneming. En hen te bevestigen dat alle rechten en plichten over en weer mee overgaan naar de B.V.. Dit is inclusief de aanwezige pensioenrechten en het arbeidsverleden.

Nieuwe onderneming

Voor de fiscale verplichtingen is de B.V. als rechtspersoon een nieuwe onderneming. Er moet als zodanig dan ook een aanmelding gedaan worden op grond waarvan de belastingdienst de fiscale verplichtingen kan vaststellen. Zoals die voor de loonheffingen en omzetbelasting.

Daarnaast geldt dat je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) als werknemer van de B.V. wordt beschouwd. En geacht wordt hier een salaris uit te ontvangen waarover loonheffing moet worden ingehouden en afgedragen (geen premies werknemersverzekeringen). De inbreng van de onderneming kan overigens ook gecombineerd worden met de realisatie van een holding boven de werkvennootschap. Er kan gekozen worden om de inhouding en afdracht van de loonheffing voor de DGA naar de holding te verschuiven.

Plaats een bericht