Home / Blogs, Specials en Opinie / De geruisloze inbreng van de eenmanszaak. Hoe werkt het en wat zijn de gevolgen voor de certificering?

De geruisloze inbreng van de eenmanszaak. Hoe werkt het en wat zijn de gevolgen voor de certificering?

Geruisloze inbreng

Veel ondernemers starten hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak waarbij in latere fase de vraag opkomt of het niet verstandig is om de onderneming in te brengen in een besloten vennootschap. Overwegingen die hieraan ten grondslag liggen betreffen de persoonlijke aansprakelijkheid bij een eenmanszaak (of vof) voor ondernemingsschulden en lopende verplichtingen. Met de inbreng van de onderneming in een besloten vennootschap kunnen de risico’s worden beperkt. En het aanwezige privévermogen worden beschermd.

Wat is een geruisloze inbreng?

In geval van een geruisloze inbreng wordt de onderneming van een eenmanszaak of vof voortgezet in de vorm van een besloten vennootschap. De BV zet de onderneming voort met dezelfde boekwaarden zoals die gelden bij de eenmanszaak of vof, vergelijkbaar met de verkoop van de onderneming aan de BV tegen de economische marktwaarde. Er vindt dus eigenlijk niet echt een verandering plaats. Behalve dan dat de onderneming in een andere vorm wordt voortgezet, vandaar de term ‘geruisloos’. In tegenstelling tot de ruisende inbreng wordt er niet fiscaal afgerekend over zogeheten stille reserves of goodwill.

Hierbij geldt dat bij inbreng van een eenmanszaak de bestaande schulden van de eenmanszaak pas overgenomen kunnen worden door de BV indien de akte van oprichting definitief is. En de schuldeiser in kennis is gesteld van de inbreng en deze (uitdrukkelijk of stilzwijgend) ingestemd heeft met de schuldoverneming.

Onderneming in andere rechtsvorm

De onderneming wordt ingebracht in een nieuw op te richten besloten vennootschap. Na de oprichting van de BV bij de notaris (via een oprichtingsakte) gaan de bezittingen en schulden over naar de BV. De onderneming wordt voortgezet door een nieuwe juridisch entiteit. Welke ook als zodanig moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij de eenmanszaak of Vof wordt uitgeschreven.

Overneming van verplichtingen

Met alle bezittingen en schulden gaan ook alle verplichtingen over naar de BV als gevolg van de inbreng. Niet alleen de aansprakelijkheid voor schulden, maar ook alle lopende rechten en verplichtingen gaan over. Dit geldt dus ook voor de arbeidsrechtelijke verplichtingen jegens de werknemers. Voor lopende contracten geldt in beginsel dat schriftelijk in een overeenkomst moet worden vastgelegd dat alle rechten en plichten overgaan op de BV. En is hierbij instemming van de andere partij vereist. Dit betekent dat de werknemers ook geïnformeerd moeten worden over de overgang naar de BV. Waar zij vervolgens ook in dienst komen.

Het is daarom belangrijk om de werknemers schriftelijk te informeren over de overgang van de onderneming en te bevestigen dat alle rechten en plichten over en weer mee overgaan naar de BV. Dit houdt niet per definitie in dat er ook nieuwe arbeidsovereenkomsten afgesloten moeten worden. Aangezien de BV rechtstreeks in plaats treedt van de eenmanszaak of vof als werkgever, inclusief het arbeidsverleden en de pensioenrechten van de werknemers. Echter, het laat zich raden dat het in de praktijk wellicht wel goed is om expliciet te bevestigen aan de werknemers dat zij door de inbreng van de onderneming in dienst komen bij de BV. Een nieuwe arbeidsovereenkomst is in dat kader wel een eenduidige vastlegging hiervan en daarom wellicht wel een goed idee.

Gevolgen voor de certificering

Zoals hiervoor besproken wordt de onderneming voortgezet in een andere rechtsvorm. Er is een nieuwe BV waarbinnen de onderneming wordt voortgezet en de onderneming die eerst door middel van een eenmanszaak of Vof werd gevoerd houdt feitelijk op te bestaan. De BV zal zich naast de KvK ook moeten melden bij de belastingdienst. Zodat een btw-nummer en een fiscaal nummer voor de loonheffingen kan worden uitgereikt, alsmede de sectorindeling voor de sociale verzekeringen.

Met betrekking tot de certificering geldt bij een geruisloze inbreng dat de besloten vennootschap het certificaat van de eenmanszaak of Vof kan voortzetten. De houder van het keurmerk (zoals SNA of PayChecked) zullen echter wel moeten worden geïnformeerd. Wel voorafgaande aan de uit te voeren inspectie. Hetzelfde geldt uiteraard voor de inspectie-instelling.

Een geruisloze inbreng is een logische stap in de ontwikkeling van een onderneming. Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor de certificering. Het is echter wel raadzaam om de inspectie-instelling en de houder van het keurmerk tijdig te informeren.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht