Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Nieuw stelsel voor sectorindeling – alle bedrijven in Nederland

Nieuw stelsel voor sectorindeling – alle bedrijven in Nederland

belastingdienst-sectorcontrole

De sectorindeling voor premieheffing is sterk verouderd en weerspiegelt de huidige economie niet meer. Het biedt beperkte prikkels om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
De ministerraad heeft dan ook op 29 juni 2018 ingestemd met het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onderdeel hiervan is het per 2020 vervangen van de WW-premies door premiedifferentiatie naar de aard (duur) van het contract.

Met ingang van 2020 wordt de sectorale differentiatie van de WW-premies afgeschaft en op termijn ook de (gedeeltelijke) sectorale differentiatie voor de Werkhervattingskas (ZW en WGA). Het wordt met ingang van 1 januari 2020 voordelig als werkgevers hun werknemers een vaste baan met een vast aantal uren aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

In maart jl. heeft de Kamer gesproken over de toenemende uitvoeringsproblematiek van de huidige sectorindeling.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het voor de Belastingdienst steeds lastiger wordt om werkgevers in sectoren in te delen en herindelingsverzoeken te behandelen.

Problemen sectorindeling

De problemen zijn vooral veroorzaakt door verouderde omschrijvingen van de sectoren. Waardoor het moeilijk is om de werkzaamheden aan één sector toe te wijzen. Door het sterk toegenomen ‘shopgedrag’ van de werkgevers tussen sectoren probeert men om zo laag mogelijke premies af te dragen. Deze trend is al ruim 15 jaar zichtbaar door een uitstroom uit sector 52. En een evenredige instroom in andere sectoren met lagere sector en WHK-premies.

Om de knelpunten aan te pakken zijn er door de minister per direct diverse maatregelen genomen. Omtrent de huidige regels t.a.v. de sectorindeling. Deze maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 29 juni 2018, 17.00 uur:

  1. Wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht. Wijzigingen in de sectorindeling van de werkgever op zijn verzoek of melding op grond van artikel 97, eerste, tweede en vierde lid van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) zullen alleen nog plaatsvinden met ingang van een datum in de toekomst. Terugwerkende kracht tot voor de datum waarop het verzoek is gedaan is niet meer mogelijk, tenzij is geconstateerd dat de werkgever is bevoordeeld doordat hij voor de sectorindeling relevante wijzigingen te laat heeft doorgegeven waardoor de indeling niet tijdig is aangepast. In dat laatste geval is terugwerkende kracht bij aanpassing van de indeling wel aan de orde, ongeacht of wel of geen verzoek of melding is ingediend.
  2. Gesplitste aansluiting niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
    Op zijn verzoek kon een werkgever voor verschillende soorten werkzaamheden in verschillende sectoren worden ingedeeld. Deze verzoeken neemt men vanaf heden niet meer in behandeling.
  3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
    Een werkgever kon op zijn verzoek worden ingedeeld in de sector van de werkgevers met wie hij een economische of organisatorische eenheid vormt of de sector van de tak van beroep of bedrijf door onderlinge verbondenheid geacht kan worden een nevenbedrijf of neveninstelling te zijn, in plaats van in de sector die past bij de aard van de werkzaamheden die hij zelf verricht.

Conclusie

De wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld. Echter nieuwe verzoeken neemt men niet meer in behandeling.

Sectorindeling is straks niet meer van toepassing voor het betalen van de WW-premies. Het wordt vanaf 1 januari 2020 voordeliger voor werkgevers om de werknemers een vaste baan met een vast aantal uren aan te bieden in plaats van een tijdelijk contract, omdat ze dan een lagere WW-premie gaan afdragen.

Dit betekent dat voor veel werkgevers de huidige kostprijs op basis van de huidige sectorindeling vanaf 2020 gaat wijzigen. Het is verstandig hiervoor een plan te maken indien de verkooptarieven naar opdrachtgevers vast staan. En niet (1:1) gerelateerd zijn aan de eigen verloningskostprijs van uitzendkrachten.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z12960&did=2018D37271

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht