Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Sectorwijziging blijft met max 5 jaar terugwerkende kracht mogelijk

Sectorwijziging blijft met max 5 jaar terugwerkende kracht mogelijk

Sectorwijziging blijft met max 5 jaar terugwerkende kracht mogelijk

In een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat een sectorwijziging met maximaal 5 jaar terugwerkende kracht mogelijk blijft. Dit kan dus grote gevolgen hebben als u in een verkeerde sector bent ingedeeld.

Uitspraak

Een BV was met ingang van 01 januari 2006 voor de toepassing van de sociale verzekeringen ingedeeld in sector 41. Op 29 augustus 2018 verzocht de BV om wijziging van de sectorindeling naar sector 10. En dit met ingang van 01 januari 2013. Via een beschikking van 01 juni 2019 deelde de inspecteur deze BV in sector 10 in. Dit gebeurde met terugwerkende kracht tot 01 september 2018.
De BV meende echter dat de indeling in sector 10 moest terugwerken tot 1 januari 2013. Zij verwees hierbij naar het beleid van de fiscus. Om aan een wijziging van een sectorindeling maximaal vijf jaar terugwerkende kracht toe te kunnen kennen. Als de sectorwijziging al vanaf 1 januari 2013 zou gelden dan zou de BV recht hebben op een premieteruggaaf. Van een bedrag van € 332.287.

Gerechtvaardigde reden intrekking met terugwerkende kracht?

Maar Hof Den Bosch verklaarde het beroep van de BV ongegrond. Het beleid van de Belastingdienst waarnaar de BV verwees was komen te vervallen. Het Hof zag in deze toekenning van de sector indeling met beperkte duur van de terugwerkende kracht geen ongerechtvaardigde schending van het eigendomsrecht. In een wijziging van de Wfsv is opgenomen dat het toekennen van sectorwijzigingen op initiatief en in het voordeel van de werkgever nog maar met terugwerkende kracht tot 01 september 2018 mogelijk is.

De wetgever verwachtte namelijk dat veel werkgevers de mogelijkheid tot wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht wilden gaan benutten. Dit bracht het risico met zich mee dat de hoeveelheid aan verzoeken herbeoordeling sectorindeling (in het voordeel van de werkgever) een te grote belasting op de capaciteit van de Belastingdienst zou leggen. Bovendien moesten de nadelige gevolgen van het bewust wachten door een werkgever met het indienen van een verzoek tot wijziging van de sectorindeling in geval dit een hogere premie tot gevolg heeft voor rekening en risico van de werkgever te komen. De Hoge Raad besliste toch anders.

Herstel van rechtswege

Door de BV was een cassatieprocedure ingesteld en in haar uitspraak heeft de Hoge Raad de redenering van het Hof verworpen. De redenering is als volgt: het wettelijk systeem houdt in dat de sectoraansluiting van rechtswege plaatsvindt. In dat geval dient de inspecteur foutieve sectorindelingen zoveel mogelijk herstellen. Ook moet de inspecteur de gevolgen van een onjuiste sectorindeling zoveel als mogelijk ongedaan maken. Dat hierbij mogelijk door een wetswijziging het risico ontstaat dat een grote groep werkgevers een wijziging met terugwerkende kracht zal kunnen gaan aanvragen, is daarom voor de Hoge Raad geen reden om het eigendomsrecht van de werkgever aan te tasten.

Dat een werkgever eerder in de tijd op de hoogte kan zijn van de onjuiste sectorindeling en daarmee eerder om wijziging van de sectorindeling had kunnen verzoeken, maakt dit niet anders. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de BV gegrond en verwijst de zaak terug naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Wat betekent dit nu in de praktijk?

Sectorwijzigingen die gestoeld zijn op een eerder onjuiste indeling van werkgever in een sector kunnen dus tot 5 jaar terug hun werking hebben. Dit geldt in het voordeel én het nadeel van de werkgever. De verantwoordelijkheid tot het melden van een onjuiste sectorindeling ligt conform de Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) bij de werkgever. Wanneer deze op de hoogte is of had moeten zijn van een onjuiste indeling dient een herbeoordelingsverzoek op eigen initiatief bij de inspecteur van de Belastingdienst ingediend te worden.

Ziet de Belastingdienst bij een controle van een onderneming aanleiding om de bestaande sectorindeling te wijzigen op basis van de feiten en omstandigheden die niet conform de bestaande sectorindeling vastgesteld worden, dan kan een sectorwijziging doorgevoerd worden met terugwerkende kracht tot 5 jaar terug. Dit uiteraard zolang dat de onjuiste indeling ook tot 5 jaar bestond. Bij het niet tijdig melden van een gewijzigde situatie loopt uw onderneming bij een  controle het risico dat een naheffing doorwerkt tot maximaal 5 jaar.

Het is dus belangrijk om periodiek te controleren of uw sectorindeling juist is. Blijkt dit het geval en is uw sectorindeling mogelijk niet juist? Neem dan contact op met de Belastingdienst voor een sectorwijziging.

Bron: Taxence.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht