Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / De nieuwe Normeisen van de SNA

De nieuwe Normeisen van de SNA

De nieuwe normeisen

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft onlangs de inhoud bekendgemaakt van de nieuwe normeisen die per 01-05-2016 zijn ingegaan conform de Wet DBA.

Normpunt 4.2.5.3.2
Tussen de onderneming en de ZZP’er is, conform een door de belastingdienst beoordeelde overeenkomst, schriftelijk een overeenkomst gesloten voor het uitbesteden van werk of het opdrachtnemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

Normpunt 4.2.5.3.3
De onderneming toont aan dat er passende beheersmaatregelen zijn getroffen om te borgen dat er feitelijk conform de overeenkomst voor uitbesteden van werk of opdrachtnemen wordt gewerkt.

Normpunt 4.2.5.3.4 (aangepast)
De onderneming heeft de identiteit van de ZZP’er – ook op het aspect van de persoonsverwisseling – vastgesteld aan de hand van een geldig aan hem afgegeven authentiek identificatiedocument.

Normpunt 4.2.5.3.5 (aangepast) 
In het geval dat de ZZP’er geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, heeft de ondernemer aan de hand van het vereiste document vastgesteld dat de ZZP’er gerechtigd is tot arbeid als zelfstandige in Nederland en dat kopieën van alle relevante pagina’s van dit document aanwezig zijn.

De Wet DBA stelt dat er gewerkt KAN worden met door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Dit is voor de belastingdienst geen eis, maar bij het juiste gebruik van deze modelovereenkomst (en het in de praktijk feitelijk kunnen vaststellen dat er conform de modelovereenkomst wordt gewerkt) kunnen de opdrachtgevers (of de keten van opdrachtgevers) ervan uitgaan dat bij toetsing door de belastingdienst geen sprake zal zijn van een vaststelling van een dienstverband. Deze toetsing vindt altijd plaats op individuele basis.

De Wet DBA kent tot en met 30-04-2017 een overgangsjaar. Binnen deze periode kunnen opdrachtgevers en ZZP’ers de modelovereenkomsten met elkaar aangaan.

De SNA kent voor ZZP’ers zogenaamde bovenwettelijke regels voor het verstrekken van opdrachten. Het overgangsjaar is voor SNA gelijk aan dat van de belastingdienst.
In de nieuwe normeisen van 01-05-2016 stelt  SNA  dat de onderneming die een ZZP’er inzet het volgende moet aantonen:

1) Een ondertekende versie van een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Deze dient een goed omschreven opdracht te bevatten (het vermelden van de ‘functie’ als opdracht is dus niet aan de orde). Let op: In geval van tussenkomst is een zogenoemde tussenkomstovereenkomst als modelovereenkomst van toepassing.
Overgangsjaar: indien tussen 01-05-2016 en 30-04-2017 nog geen modelovereenkomst is aangegaan met de ZZP’er, dient de onderneming te beschikken over een geldige VAR WUO of VAR DGA. Vanaf 01-05-2017 mag uitsluitend met een modelovereenkomst worden gewerkt.

2) Een ondertekende overeenkomst van opdracht tussen de onderneming met de opdrachtgever waaruit blijkt dat de onderneming een opdracht heeft ontvangen en aangenomen die door de onderneming wordt uitbesteed aan de ZZP’er. De opdracht in deze overeenkomst dient overeen te komen met de tussen onderneming en de ZZP’er opgestelde modelovereenkomst. Dit is een belangrijk punt:  een niet-ontvangen opdracht kan immers niet worden uitbesteed aan een derde. Er mogen geen artikelen zijn overeengekomen die duiden op het ter beschikking stellen van arbeid. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

3) De ZZP’er is niet in dienst bij de onderneming, er moet worden aangetoond dat de onderneming heeft gecontroleerd dat de ZZP’er gerechtigd is om het werk in Nederland uit te voeren.  De onderneming dient de identiteit van de ZZP’er telkens voor aanvang van de opdracht door de ZZP’er vast te stellen.
Let op: De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing.

4) De onderneming dient beheersmaatregelen te nemen om de zelfstandigheid van de ZZP’er te borgen. Deze beheersmaatregelen kunnen uit diverse maatregelen bestaan, afhankelijk van de situatie en de hoedanigheid van de ZZP’er. SNA zal deze nog nader definiëren, zodra de maatregelen bekend zijn, informeren wij u hierover.

Overgangsjaar

Als tijdens het overgangsjaar geen modelovereenkomst is gesloten  maar er is wel een geldige VAR aanwezig, dan geldt in de periode van 1 mei t/m 31 oktober 2016 een minor non-conformiteit. In de periode van 1 november 2016 t/m 30 april 2017 geldt in dat geval een minor non-conformiteit met herstel binnen 3 maanden. Daarna geldt een major non-conformiteit.

De non-conformiteit wordt aangehouden in het geval dat kan worden aangetoond dat een eigen opgestelde overeenkomst ter goedkeuring is aangeboden aan de belastingdienst, of als de belastingdienst niet tijdig heeft duidelijk gemaakt welke beheersmaatregelen moeten worden genomen om de daadwerkelijke zelfstandigheid van de ZZP’er te borgen.

Het is dus belangrijk om zo spoedig mogelijk te starten met implementeren van de nieuwe regels conform de wet DBA. 

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht