Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WAB / WAB special – Verplichtingen loonstrook vanaf 2020

WAB special – Verplichtingen loonstrook vanaf 2020

WAB special

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld.
Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel van deze special is om te wijzen op de aanstaande wijzigingen die vanaf ingangsdatum van de WAB per 01-01-2020 van kracht worden.

Verandering

Er zijn vanaf 2020 nieuwe eisen aan de inhoud van de loonstrook. Deze hebben betrekking op de vraag of een loondienstbetrekking volgens de nieuwe regels van de WAB wel of niet voldoet aan de eisen van een vast dienstverband. En of deze arbeidsverhouding wel of niet schriftelijk (dus ook ondertekend) is vastgelegd.

Waar heeft deze wijziging betrekking op

Op alle loonstroken

Gevolgen

Werkgevers zijn verplicht om in de loonadministratie antwoord te geven op de vraag:

  • of de arbeidsovereenkomst een vaste dienstverband is (Ja/Nee)
  • of de arbeidsovereenkomst schriftelijk overeengekomen (en ondertekend) is (Ja/Nee)

Deze opgaven dienen vanuit het softwarepakket automatisch op alle loonstroken vermeld te zijn.

Aandachtspunten/uitzonderingen

Er zijn situaties waarbij een tijdelijk dienstverband stilzwijgend verlengd is voor onbepaalde tijd. Deze dienstverbanden kunnen in dit geval voldoen aan de eisen van een vast dienstverband. Echter voldoen deze niet aan de eisen om in aanmerking te komen voor de  lage WW-premie.
Dit kan wanneer er geen schriftelijke (door beide partijen ondertekende) overeenkomst voor onbepaalde tijd is vastgelegd.

In dit geval kan een vaststelling hiervan worden opgesteld door middel van het vastleggen in een  korte brief waarin vastgelegd wordt dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen werkgever en werknemer wordt vastgelegd in een addendum. Naast de vastlegging van de ingangsdatum van het vaste contract dient de arbeidsomvang (aantal uren per week), het salaris en de functie van de medewerker (minimaal) te worden vastgelegd. Het addendum dient door beide partijen te zijn ondertekend.
Met dit addendum voldoet het dienstverband fiscaal ook om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie.

Overgangsregel

Er is geen overgangsregel, deze regels gaan in per de eerste loonstrook over de eerste loonperiode in 2020.

ABU en NBBU

Deze regels gelden voor alle dienstverbanden. Daarom dus ook voor loonstroken die vallen onder de werkingssfeer van de ABU of NBBU cao.

Plaats een bericht