Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Inlenen van een buitenlands uitzendbureau

Inlenen van een buitenlands uitzendbureau

Inlenen van een buitenlands uitzendbureau
Uitzendbureau uit het buitenland: A1-verloning, loonbelasting en risico’s die u kunt beheersen

Uitzendkrachten inlenen van buitenlandse uitzendbureaus. Waar moet ik dan opletten? In de afgelopen 5 jaar hebben inspecteurs van Bureau Cicero een ruime hoeveelheid NEN 4400-2 inspecties in het buitenland uitgevoerd. Waar is deze specifieke SNA norm voor bedoeld? Voor de certificering van de in het buitenland gevestigde uitzenders, detacheerders en onderaannemers.
Je leest in deze blog welke risico’s er zijn en hoe men deze kan beheersen in ‘verhalen uit het werkveld’.

Onbekend maakt onbemind

‘Wat de boer niet kent dat (vr)eet hij niet’ is een oud gezegde. Maar als de krapte groot is,de prijs goed is en de specialisten simpelweg niet meer te vinden zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan is de stap naar Europa snel gemaakt. De Nederlandse (werk)grenzen zijn immers open voor EU/EER-burgers en Zwitsers. Dit geldt zowel voor werknemers als ook voor ZZP’ers/freelancers die werk willen aannemen in Nederland.

Risico’s voor niet betaalde loonbelasting

Als u zaken doet met een buitenlandse onderneming dan gelden dezelfde risico’s voor verlegging van niet betaalde loonbelastingen als wanneer u zaken doet met een in Nederland gevestigde uitzender.
Voor de BTW is het gebruikelijk dat de BTW door de buitenlandse leverancier naar uw onderneming verlegd is (intracommunautaire diensten). Hierdoor is het BTW risico nihil.

In het buitenland gevestigde uitzenders die arbeid ter beschikking stellen aan uw onderneming in Nederland, moeten vanaf de eerste werkdag voor de aan u uitgeleende werknemers loonbelasting afdragen in Nederland. Niet betaalde, of niet juist aangegeven loonbelasting, kan tot 5 jaar terug bij uw onderneming door de Belastingdienst geclaimd worden. De inlenersaansprakelijkheid geldt dus ook voor zaken doen met buitenlandse leveranciers. Ook als u reeds de facturen aan het uitzendbureau in het verleden al volledig betaald heeft.

Om aangifte loonbelasting te doen dient de buitenlandse leverancier van uitzendkrachten bij de Kamer van Koophandel (KvK) op grond van de wet WAADI ingeschreven te staan. Let op: alleen dan kan men ook daadwerkelijk aangifte en afdracht loonbelasting doen. Check dus altijd eerst of uw (aanstaande) leverancier bij de KvK ingeschreven staat met de juiste gegevens.

A1-verklaring – doel en misverstanden

Wordt er gewerkt met een geldige A1-verklaring dan weet u dat de afdrachten voor sociale verzekeringspremies van de ingeleende medewerkers in het buitenland worden geregeld. Is de A1-verklaring niet aanwezig of niet geldig, dan loopt u daarnaast het risico op naheffing van de voor Nederland geldende SV-premies over de totale omvang van het belastbare loon in Nederland.

Voor de duidelijkheid: als er een A1-verklaring is dan zegt dit niets over de loonbelasting. Deze dient bij het uitzenden van een medewerker door een buitenlandse werkgever naar een Nederlandse opdrachtgever altijd door de buitenlandse uitzender zelf, vanaf de eerste dag van inzet, bij de fiscus te worden aangegeven en afgedragen.

In- en doorlenen

Het in- en doorlenen van een medewerker met A1-verklaring die in dienst is van een buitenlandse uitzender, is in principe niet toegestaan; Alleen onder specifieke omstandigheden. Dit vereist maatwerk. Naast kennis van de A1-verklaring en regels hieromtrent dienen specifieke overeenkomsten met de feitelijk werkgever in het buitenland en de eindklant gesloten te worden. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ook onze ET Special.

Beheersen risico’s bij het inhuren van buitenlandse uitzendbureaus

Door een storting op de G-rekening van de buitenlandse uitzender (40% bij BTW verlegd) beperkt u het risico op een claim van de Belastingdienst inzake de loonheffingen die niet (volledig) zijn afgedragen. Wanneer u zaken doet met een NEN 4400-2 gecertificeerde onderneming en u stort 20% op de G-rekening van deze leverancier dan geniet u op grond van het convenant tussen SNA en de Belastingdienst ook nog vrijwaring op claims van de Belastingdienst.

Welke risico’s zijn er nog meer?

Deze vrijwaring van de Belastingdienst geldt niet voor boetes vanuit Inspectie SZW voor overtredingen en/of inzake verlegbare risico’s naar uw onderneming. Denk onder andere aan claims of boetes inzake:

  • Wet op het minimum loon (WML) en minimum vakantiebijslag
  • WagwEU, via de WAADI en WAS ketenaansprakelijkheid tot betaling van de inlenersbeloning
  • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bij geen gerechtigdheid tot werken in Nederland
  • De Wet Aanpak Schijnconstructies, (WAS), verbod op inhoudingen en plicht tot girale betaling WML
  • Wet op de arbeidstijden en arbeidsomstandigheden

Ten overvloede: op uw onderneming rust de plicht om voorafgaand aan het werken met ingehuurde werknemers of werknemers van onderaannemers, zelf de identiteit en daarmee de gerechtigdheid tot werken in Nederland, van deze medewerkers te controleren.

Inlenersbeloning / WagwEu

Werknemers die u inleent via een in het buitenland gevestigde uitzender dienen het gelijke loon te ontvangen als werknemers in gelijke functie van uw onderneming (WAADI/inlenersbeloning o.b.v. WagwEu). Maar let op: dit is een lastig te controleren kwestie! Bij onderbetaling loopt u als inlener veel risico’s.

Zowel het loon en de doorbetaling van het minimum aantal vakantiedagen, de ATV/ADV-vergoeding, het vakantiegeld, de reiskosten en de toeslagen voor onregelmatigheid en/of overwerk conform inlenersbeloning moet men juist, volledig en tijdig aan de medewerker betalen. Het netto equivalent van het WML moet per bank op de eigen rekening van de medewerker betaald zijn.
En hoe zit het met inhoudingen voor huisvesting? Mogen die nu wel of niet gedaan worden? En zo ja, ook onder het WML? Hoe weet u dat het loon daadwerkelijk aan de medewerker is uitgekeerd? En hoe kan men een buitenlandse loonstrook controleren?

Gevolgen bij overtredingen of onderbetaling

U bent als (eind)opdrachtgever in de keten verantwoordelijk voor claims of boetes uit hoofde van genoemde wetten indien deze in de keten naar uw onderneming verlegd worden. Dus ook voor gevolgen van onderbetaling (WAS). De gerechtigdheid tot werken in Nederland kunt u zelf controleren, maar daarna wordt het echt complex.

De risico’s die tot een claim of boete kunnen leiden, kunnen tot ver na het einde van de inzet van de medewerker (in de regel 5 jaar) op uw onderneming verhaald worden. Wij zien in de praktijk dat dit regelmatig (tot zeer hoge bedragen) gebeurt. Ook medewerkers kunnen onder bepaalde omstandigheden individueel loon claimen bij de opdrachtgever.

Naast Inspectie SZW die boetes oplegt i.v.m. WML overtredingen en onderbetaling hebben uit hoofde hiervan ook vakbonden FNV en CNV claims bij Nederlandse inleners ingediend. Naast de gerechtelijk afgedwongen nabetalingen zijn diverse (niet publiekelijk zichtbare) regelingen met opdrachtgevers en inleners getroffen door deze vakbonden.

Meten is weten!

Om te meten kunt een gespecialiseerde inspecteur inzetten. Die heeft de noodzakelijke vakkennis en expertise op dit ingewikkelde terrein. SNA kent, naast de NEN 4400-1 ook de NEN 4400-2 norm. Buitenlandse ondernemingen die in het online register van SNA staan, worden jaarlijks tweemaal gecontroleerd. Ook in het buitenland ten kantore van de onderneming. Samen met de juiste G-rekening betaling kunt u hiermee de fiscale risico’s afdekken, dit is uniek voor Nederland.

Tevens gaat men de loonbetalingen controelren op basis van steekproeven en de gerechtigheid tot werken in Nederland. Ook de aanwezigheid van het hebben van een procedure rondom de inlenersbeloning wordt getoetst.

Wilt u de risico’s beheersen t.a.v. de juiste betaling van het juiste cao loon of inlenersbeloning? Dan kunt u als aanvulling op een NEN 4400-2 certificering ook kiezen voor de PayOK toetsing voor deze buitenlandse onderneming. De PayOK norm controleert dieper en systematischer op de juiste loonbetalingen en neemt hierin alle facetten die hierop betrekking hebben mee.

Laten meten is weten, of doet u het liever zelf? De keus is aan u.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@bureaucicero.nl.

Plaats een bericht