Home / Blogs, Specials en Opinie / BLOG: Een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot het certificaat NEN 4400-1

BLOG: Een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot het certificaat NEN 4400-1

Bart Agerbeek - Certificaat NEN 4400-1

Met enige regelmaat melden ondernemingen zich bij ons om zich te laten certificeren voor de norm NEN 4400-1. Waarbij men min of meer is aangestuurd door de opdrachtgever die de certificering als voorwaarde stelt voor het verstrekken van de opdracht. Maar veelal ontbreekt de achtergrondkennis over het hoe en waarom van de NEN 4400-1 inspectie. Waarom vraagt de opdrachtgever dit van mij? Ik zal hieronder ingaan op een aantal vragen die we regelmatig horen met betrekking tot de inspectie NEN 4400-1.

Wanneer heb ik het certificaat NEN 4400-1 nodig?

Opdrachtgevers die arbeidskrachten inlenen of werk in aanneming uitbesteden zijn aansprakelijk voor onbetaald gebleven loonheffingen en omzetbelasting van ondernemingen. Van wie wordt ingeleend of aan wie werk wordt uitbesteed. Dit geld ook voor de verdere ketenpartijen waar de opdrachtnemer zelf weer gebruik van maakt. De belastingdienst kan de opdrachtgever alleen aansprakelijk stellen voor de belasting- en premieschulden. Voor zover deze aan het uitlenen of aannemen van werk zijn. Dit is de zogeheten inlenersaansprakelijkheid respectievelijk ketenaansprakelijkheid. Daarbij spelen dan ook de risico’s een rol welke verbonden zijn aan het zakendoen met zelfstandigen (ZZP’ers).

Met het certificaat NEN 4400-1 kan aan opdrachtgevers de zekerheid worden verstrekt dat de onderneming aan haar fiscale verplichtingen voldoet. En dat de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid getackeld zijn omdat de opdrachtnemer beschikt over het certificaat NEN 4400-1.

Indien de opdrachtgever besluit zaken te doen met een gecertificeerde uitlener of aannemer van werk, kan de opdrachtgever volstaan met het storten op de G-rekening van de opdrachtnemer voor 25% of 20% van de factuurwaarde(bij btw-verlegd). En blijft de opdrachtgever gevrijwaard voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Het gecertificeerd zijn voor de NEN 4400-1 heeft voor de opdrachtnemer dus het voordeel dat een groter deel van de factuur op de vrije rekening kan worden gestort.

Wat wordt gecontroleerd bij een inspectie?

In de eerste plaats wordt bij de inspectie gecontroleerd of voldaan is aan de verplichtingen. Het gaat om de verplichtingen voor de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de omzetbelasting. Hierbij stelt men ook vast of er geen risico’s zijn met betrekking tot het zakendoen met ZZP’ers. Alsmede verdere ketenpartijen van wie arbeidskrachten worden ingeleend of aan wie werk wordt uitbesteed.

Verder wordt gekeken naar de arbeidsrechtelijke verplichtingen die de onderneming heeft naar haar werknemers. Maar ook naar de werknemers van andere ketenpartijen. Denk hierbij aan de naleving van cao-verplichtingen voor de medewerkers. Waarbij uitgeleende arbeidskrachten beloond moeten worden in overeenstemming met de arbeidsrechtelijke verplichtingen die van toepassing zijn bij de inlenende opdrachtgevers.

Heb ik een G-rekening nodig?

Zoals hiervoor besproken kan een opdrachtgever volstaan met het storten van 25% of 20% op de G-rekening van de opdrachtnemer om zichzelf te vrijwaren voor de risico’s ten aanzien van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Maar wat als er geen G-rekening aanwezig is, kan de onderneming dan wel gecertificeerd worden? Het antwoord hierop is verbonden aan de vaststelling of er sprake is van risico’s in het kader van de inleners- en/of de ketenaansprakelijkheid.

De inlenersaansprakelijkheid is aan de orde als sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten om werkzaamheden te verrichten onder leiding en/of toezicht van de opdrachtgever.  De ketenaansprakelijkheid speelt als er sprake is van aanneming van werk. Dit betekent dat een opdracht wordt aangenomen om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Als hiervan geen sprake is, speelt een G-rekening geen rol en zal de onderneming in de regel ook niet over een G-rekening kunnen beschikken.

Het antwoord op de vraag is dus dat de aanwezigheid van de G-rekening wel als voorwaarde wordt getoetst, maar dat de afwezigheid hiervan in voorkomende gevallen geen beletsel voor certificering hoeft te zijn. Bij de inspectie voor de NEN 4400-1 kijkt men daarom ook goed naar de aard van de activiteiten en de risico’s die daaraan zijn verbonden.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.